Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2021

Subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2021

publicat el 19/07/2021


Bases aprovades pel Ple del 29/04/2019.

Bases reguladores per a la realització de programes i activitats culturals


Convocatòria aprovada per JGL el 5/07/2021.

Convocatòria de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2021


Descarregar convocatòria (PDF 84KB)


Termini de presentació de les sol·licituts fins al 13 d’agost de 2021.

Sol·licitud presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial - descarregar sol·licitud (PDF, 120KB)

Documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació de l’any 2020.
 • Memòria de les activitats a realitzar des de l’associació per a les quals es demana la subvenció.
 • En cas que l’entitat o associació no s’hagi inscrit en el Registre administratiu de l’Ajuntament d’Amposta cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
 • Certificat del nombre de socis.
 • Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

Sol·licitud telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de sol·licitud a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació de l’any 2020.
 • Memòria de les activitats a realitzar des de l’associació per a les quals es demana la subvenció.
 • En cas que l’entitat o associació no s’hagi inscrit en el Registre administratiu de l’Ajuntament d’Amposta cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
 • Certificat del nombre de socis.
 • Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

Termini de justificació de les despeses fins al 5 de novembre de 2021.

Tramitació presencial de la justificació

 1. Descarregui el/els formulari/s PDF de la justificació.
 2. Pot emplenar el/els formulari/s d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Justificació presencial - descarregar formulari (INS130, PDF, 256KB)

Documents addicionals a adjuntar a la justificació:

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, acompanyat de la següent documentació:
 • Una memòria d’actuació justificativa (no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc. (inclou model l’annex II).
 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:
  • a.Els interessos deutors de comptes bancaris.
  • b.Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
  • c.Despeses de procediments judicials.
  • d.Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...
   Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.
 • Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, in- gressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subven- cions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.
  En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.
 • Caldrà adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, on conste el suport de l’Ajuntament d’Amposta, en el cas que s’hagi produït.

Tramitació telemàtica de la justificació

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el/els formulari/s PDF des dels enllaços situats a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar els formularis d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si existeix algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.
Tramitació online (via Instància Genèrica)

Formulari/s de justificació a adjuntar a la sol·licitud d’Instància Genèrica:

Documents addicionals a adjuntar a la justificació:

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, acompanyat de la següent documentació:
 • Una memòria d’actuació justificativa (no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc. (inclou model l’annex II).
 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:
  • a.Els interessos deutors de comptes bancaris.
  • b.Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
  • c.Despeses de procediments judicials.
  • d.Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...
   Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.
 • Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, in- gressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subven- cions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.
  En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.
 • Caldrà adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, on conste el suport de l’Ajuntament d’Amposta, en el cas que s’hagi produït.


Actualitzat el 17/2/2022

PROPOSTA D’ACORD PER A JUNTA DE GOVERN LOCAL

 

Inés Martí Herrero, regidora de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta,

Informa:

Atès que en data 29 d’abril de 2019 s’acorda per Junta de Govern Local l’aprovació de les Bases reguladores de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i difusió cultural per a particulars i entitats, i que no figuren incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.

Atès que en data 05 de juliol de 2021, s’acorda per Junta de Govern Local l’aprovació de la convocatòria de les subvencions per a l’exercici 2021.

Atès que existeix crèdit pressupostari al Pressupost General de l’Ajuntament d’Amposta de l’any 2021, concretament a l’aplicació pressupostària 48901/01/3343, amb una quantitat màxima a atorgar de 31.000 €, destinada a aquestes subvencions per a programes i activitats de promoció i difusió cultural.

Atès que el procediment administratiu de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva. i que el termini de presentació de sol·licituds va acabar el dia 13 d’agost de 2021 i que es van presentar 16 sol·licituds de diferents entitats i particulars fins aquesta data.

Atès que realitzat l’informe per la qual es valoren les sol·licituds per l’òrgan gestor de la regidoria de Cultura, tenint en compte els criteris de valoració contemplats a les bases i la convocatòria, es fa proposta d’aprovació de les subvencions a atorgar a aquestes entitats i particulars, que s’aproven en acord de Junta de Govern Local del dia 27 de setembre de 2021.

Atès que d’acord amb la convocatòria de les subvencions, el termini per a la presentació de la documentació justificativa de les despeses, d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut és màxim el dia 5 de novembre de 2021.

Atès els informes favorables de la tècnica de cultura de l’Ajuntament d’Amposta, en relació a l’expedient d’aprovació de les justificacions totals de les subvencions a cadascuna de les entitats i particulars i el pagament d’aquestes.

Proposa:

1. Aprovar les justificacions de les entitats i persones següents, i reconèixer l’obligació corresponent a cadascuna, les quals compleixen amb els requisits necessaris per rebre les subvencions atorgades, justificades amb un import igual o superior a l’atorgat:

BENEFICIARIS

IMPORT atorgat i justificat

Amics del Camí de Sant Jaume de l’Ebre del Montsià

3.000 €

Associació Cultural Video Art Game

4.100 €

Escola de Dansa Jacqueline Biosca

2.000 €

Associació Cultural CaTradicions

3.000 €

Grup de Dansa Paracota

3.000 €

Alfred 

2.400 €

Josep Juan  (per l’activitat Docuretrats Ampostins)

1.000 €

Josep  (per l’activitat Kaiac i poesia)

1.000 €

Associació Cultural Poetes de l’Ebre

500 €

2. Aprovar la justificació de les entitats següents, les quals compleixen amb els requisits necessaris per rebre la subvenció i reconèixer l’obligació de pagament       dels imports justificats, inferiors als imports atorgats, per haver tingut menys despeses de les previstes inicialment, tal com consta a les memòries presentades, per la situació derivada de la pandèmia del COVID durant aquest any 2021, que no els ha permès realitzar l’activitat subvencionada en la seva totalitat, i que per tant, no han arribar a tenir la despesa total sol·licitada:

BENEFICIARIS

Associació Amics dels clàssics Amposta

Import atorgat: 500 €

Import justificat: 434,70 €

Colla de Dolçainers Grup d’Animació Sanfaina

Import atorgat: 1500 €

Import justificat: 1481,52 €

Engalanats Amposta

Importat atorgat: 500 €

Import justificat: 479,39 €

Grup de teatre Terra Baixa

Import atorgat: 4500 €

Import justificat: 4361,72 €

Associació Gegants i Capgrossos

Import atorgat: 1500 €

Import justificat: 1488,80 €

     

3. No aprovar la justificació de l’entitat Colla de Diables i Tambors Lo Minotaure, la qual no compleix amb els requisits necessaris per rebre la subvenció de 1.500,00 € i, per tant, no reconèixer l’obligació de pagament dels imports justificats.

4. Donar trasllat de l’acord de la Junta de Govern Local a la regidoria de Cultura i Memòria Històrica, als departaments de Secretaria i Intervenció Municipal i a les entitats i particulars.

Amposta, a 13 de desembre de 2021

Signat:

LA REGIDORA,

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies