Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases Reguladores per a la realització de programes i activitats culturals

Bases Reguladores per a la realització de programes i activitats culturals

publicat el 29/04/2019


Bases aprovades pel Ple del 29/04/2019

Consulta l’anunci al diari oficial de l’eBOP T

Bases Reguladores per a la realització de programes i activitats culturals

Aprovades pel Ple de la Corporació, en sessió del dia 29 d’abril de 2019, les Bases Reguladores per a la realització de programes i activitats culturals, s’exposen al públic per un termini de 20 dies hàbils, comptat a partir del següent al de la publicació del present anunci en el Butlletí oficial de la província de Tarragona, durant el quals es podran presentar al·legacions i suggeriments.

Cas que durant el termini d’exposició pública no es presentin al·legacions o suggeriments, l’aprovació esdevindrà automàticament definitiva, per disposar-ho així l’acord d’aprovació inicial.

Primera: Objecte

L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta a través del Departament de Cultura, destinades a finançar la realització de programes i activitats culturals per part de particulars i entitats culturals i associacions cíviques del terme municipal d’Amposta que realitzen activitats culturals.

A través d’aquestes subvencions l’Ajuntament d’Amposta vol fomentar la iniciativa ciutadana, tant de manera individual com col·lectiva, en projectes i activitats de caire cultural, contribuint al finançament i/o consecució de les mateixes. Són objecte de subvenció les activitats i programes de difusió cultural, les iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular; i activitats d’animació i formació sociocultural.

Segona: Requisits dels beneficiaris

 1. No trobar-se inclòs en altres activitats o programes específics de l’Ajuntament.
 2. Trobar-se al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, així com amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS).
 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya ( DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002 ).
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui
 5. Obligacions específiques dels beneficiaris d’aquestes subvencions: Els beneficiaris dels ajuts hauran de fer constar a tota la producció gràfica (opuscles, fullets publicitaris o informatius) i audiovisual el logotip i la col·laboració d’aquest
 6. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Tercera: Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Quarta: Criteris objectius d’atorgament de les subvencions

En les sol·licituds de subvencions per a la realització de programes i activitats culturals per part de particulars i entitats sempre es realitzarà una valoració dels següents criteris de valoració, atorgant-li l’òrgan instructor del procediment, la valoració corresponent:

 • Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria: 20 punts.
 • Interès cultural del projecte, d’acord amb el contingut, els recursos metodològics i elements innovadors en el desenvolupament del projecte, 20 punts.
 • Presència d’estratègies i accions que afavoreixin la integració i cohesió social del projecte, amb especial interès en persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa, 10 punts.
 • Participació d’altres agents socioculturals de les terres de l’Ebre en el projecte de l’activitat: 20 punts.
 • Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats previstos: 10 punts.
 • Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes: 20 punts.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Es podran desestimar aquelles sol·licituds que, segons el contingut del programa o memòria presentats, es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Cinquena: Quantia de la subvenció

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

La convocatòria determinarà l’import total màxim destinat al conjunt de les subvencions, així com l’import màxim a percebre per cada beneficiari.

La quantia individualitzada d’aquesta subvenció serà el resultat d’aplicar el tant per cent de punt obtinguts a l’import màxim que es fixi a la convocatòria.

En cas d’igualtat en la puntuació, el repartiment de la subvenció serà equitatiu entre els esmentats beneficiaris.

Sisena: Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de notificació.

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora de Cultura, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Un cop instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Setena: Justificació de la subvenció. Termini i forma.

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar degudament emplenat :

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II d’acord amb la Llei general de subvencions.
 • Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Hauran de comunicar si reben altres subvencions pel mateix concepte.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament.
 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetrà com a justificacions:
  • Els interessos deutors de comptes
  • Interessos, recàrrecs i sancions
  • Despeses de procediments judicials.
  • Factures proforma, tiquets de caixa, ..
   Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.
 • Ha de presentar un balanç econòmic de l’activitat subvencionada. en el que es posi de manifest el resultat obtingut, així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

  Així mateix cal fer constar també les despeses de funcionament, de lloguer, de personal, d’infraestructures, etc. corresponents a la pròpia entitat, d’acord amb els pressupost presentat en el seu moment.

  En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quant hi hagi sobrants no aplicats.

  Caldrà adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, en el cas que s’hagi produït.

  Vuitena: Compatibilitat amb altres subvencions.

  Aquests subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats. Però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantitat que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

  Novena: Causes de reintegrament i criteris de graduació de possibles incompliments.

  L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador.

  A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris par a la graduació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

  Desena: Publicitat.

  D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals ( ROAS), aquestes bases s’han de sotmetre a exposició pública com a mínim per un termini de 20 dies i s’han de publicar al BOPT per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments i es farà una referencia de la publicació al DOGC.

  En cas que no es presentin al·legacions s’entendran definitivament aprovades.

  D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

  Onzena: Règim jurídic aplicable.

  En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament i la Llei 39/20015, d’1 d’octubre delProcediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2005, d1 d’octubre de Règim Jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.

  Amposta, 22 d’abril de 2019

  L’Alcalde,

  Adam Tomàs i Roiget

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament




  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies






  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies






  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies