Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions a particulars, entitats esportives i associacions per a la realització de programes i activitats esportives 2020

Subvencions a particulars, entitats esportives i associacions per a la realització de programes i activitats esportives 2020

publicat el 15/07/2020


Bases aprovades pel Ple del 29/07/2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, entitats esportives i associacions per a la realització de programes i activitats esportives


Convocatòria aprovada per JGL del 06/07/2020

Convocatòria de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a programes i activitats de promoció i participació esportiva del 2020

Aprovació bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 29 de Juliol de 2019 es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva.

L’anunci de les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província en data 31 de Juliol de 2019, durant un termini de 20 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions o reclamacions, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb allò que disposa l’article 124,2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quantia total màxima i aplicació pressupostària

La quantia màxima a atorgar serà de 20.000 € i es financera amb càrrec a l’aplicació pressupostària 03/341/48900 del Pressupost Municipal de l’exercici 2020.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva, sempre i quan no figurin incloses en

altres programes específics de l’Ajuntament o que quedin englobades en els convenis de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta.

Poden ser objecte de subvenció les següents Activitats o programes d’esports:

 1. Programes per a activitats
 2. Organització d’esdeveniments esportius (campionats reconeguts per la federació corresponent)
 3. Ajudes per a desplaçaments a campionats oficials d’àmbit estatal, europeu o mundial, reconeguts per la federació internacional corresponent.

La finalitat d’aquestes subvencions és la de fomentar i donar suport a la realització i participació d’activitats, competicions i esdeveniments de caire esportiu per part de les Entitats Esportives Municipals.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

 1. Podran acollir-se a aquestes bases totes les Associacions Esportives i Clubs esportius sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social a Amposta, inscrites al registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i federació corresponent amb l’excepció d’aquelles entitats que tinguin signats un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta que cobreix un o tots els objectius de la convocatòria. Podran acollir-se al programa A3, les persones físiques (o representant legal, si s’escau) amb domicili fiscal a Amposta i que no formin part d’un club o entitat que tingui conveni amb l’ajuntament o que demani la mateixa ajuda com a entitat.
 2. Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS)
 3. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 12.2002).
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat.

Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Esports, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.
Una volta instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar com a màxim fins el dia 31 de Juliol 2020 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta, Plana de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa.

Termini de resolució i notificació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.
El termini per a presentar al·legacions o reclamacions a la resolució de l’atorgament de les subvencions a particulars, entitats culturals i associacions per a la realització de programes i activitats esportives per a l’any 2020, serà, com a màxim, de 10 dies a comptar des de la notificació de l’atorgament de les subvencions.

Subsanació de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud

 • Les sol·licituds segons Models Annex I, degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, en el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquesta Ajuntament pugui demanar el certificat de l’Agència Estatal d’Administració Tributària.
 • Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació previst per a l’any
 • Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació i fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 • Declaració responsable de trobar-se al corrent de les obligacions amb l’Agència Tributària i Seguretat Social o certificats que acreditin aquesta situació"..
 • Relació actualitzada dels membres de la junta directiva (model RJD).

En aquelles sol·licituds per programes anuals de l’activitat esportiva s’haurà d’afegir:

 • Model Memòria explicativa del Projecte esportiu programa 1.
 • Relació de participants (model VEI o VEE)
 • Fotocopies títols entrenadors o monitors
 • Adjuntar Memòria esportiva de l’any anterior (Programa 1.)

En aquelles sol·licituds per organització d’events esportius extraordinaris s’haurà d’afegir:

 • Explicació detallada de l’activitat. (memòria del projecte)
 • Àmbit de la competició i participants
 • Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat
 • Organigrama organitzatiu de l’activitat a (model Memòria explicativa programa A.2.)

Les sol·licituds per ajudes per a desplaçaments a campionats oficials que no siguin sufragats per la mateixa federació nacional, s’haurà d’afegir:

 • Explicació detallada de l’activitat. (memòria del projecte)
 • Àmbit de la competició i participants
 • Objectius que es pretenen
 • Pressupost d’ingressos i despeses de l’activitat (model Memòria explicativa programa 3.)

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

  En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris arbitraris o de total lliberalitat. Els criteris de distribució s’establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat pública, la capacitat econòmica i els ajuts que reben d’altres instàncies i, més concretament, d’acord amb els criteris tècnics que es valoraran de manera conjunta:

  Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:

  • Qualitat del programa esportiu o projecte d’activitat presentat
  • Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat segons els requisits generals que s’hi estableixen a la LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
  • El nivell de competició i nombre de participants amb llicencia esportiva.
  • L’interès social o esportiu del programa o projecte.
  • Tipus d’activitat a realitzar i durada.
  • L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament esportiu en anys anteriors per l’entitat sol·licitant.
  • Que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
  • Pressupost anual de l’entitat sol·licitant.

  Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

  Els criteris de valoració s’aplicaran d’acord amb el quadre que figura com Annex II.

  Justificació de la subvenció. Termini i forma

  Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat el compte justificatiu amb la següent documentació:

  1. Certificat d’ingressos i despeses (Annex III)
  2. Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtingut i certificació del
  3. Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, objecte de la despesa i data de pagament.
  4. Balanç econòmic de l’activitat subvencionada, en que es posi de manifest el resultat així com les subvencions I altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat
  5. Factures o documents originals que seran segellades i retornades a l’entitat, de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetran com a justificants:
  • Els interessos deutors de comptes bancaris
  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives
  • Despeses de procediments judicials
  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans,…

  En cap cas són elegibles les despeses corresponents a atencions protocol·laris, representatives, sopars i dinars de festa o "treball", "gales", "homenatges", "presentacions", "cloendes" o similars, ni material inventariable. La subvenció te per objecte la realització d’activitats esportives directes.

  • D’acord amb el que estableix el Reial Decret 1496/2003, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament regulador de les obligacions de facturació, i es modifica el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit les factures han de contenir com a mínim:
   • Número i sèrie, si s’escau.
   • Nom i cognoms o denominació social,
   • Número d’identificació fiscal i domicili de l’expedidor i del
   • Descripció detallada de l’operació, amb els serveis concrets, preus unitaris, etc.. i contraprestació
   • Base
   • Tipus tributari i quota repercutible (no es suficient la referència "Iva inclòs).
   • Lloc i data d’emissió
  • En el supòsit d’exempció de l’IVA, es farà constar, de forma expressa i complerta, la disposició legal que declara aquesta exempció i adjuntarà copia de l’acord de reconeixement nominatiu a favor de l’emissor de la factura, realitzada per la corresponent Administració de l’Agència Tributària.
  • Pel que fa a la documentació acreditativa del pagament, s’adjuntarà a la factura comprovant bancari de pagament. No obstant, en el cas de factures de petit import, es permet el pagament en metàl·lic, si bé a cada factura ha de constar el seu rebut mitjançant el text "rebut"; "cobrat" o "venda al comptat", no el "pagat o comptabilitzat", el qual anirà acompanyat per la signatura del perceptor identificada de forma clara amb nom i cognoms i representació en la que actua, copia del DNI i la data. En tot cas, es recomana, que l’import d’aquestes factures no excedeixi els 150,00 euros.
  • Pel que fa als Salaris, es podran justificar, en el seu cas, els corresponents a les persones subjectes a una relació laboral amb l’entitat perceptora. Aquesta justificació es farà mitjançant rebut o nòmina, signat per l’interessat, amb comprovant bancari d’ingrés i fotocopia del

  El període al que es concreta l’activitat subvencionada, és el referent a la temporada esportiva 2019/20 (1 de setembre 2019, al 31 d’agost 2020). Per tant, els justificants han de correspondre a despeses d’activitats portades a terme en els esmentats períodes i abonades en el mateix.

  El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 15 d’octubre de 2020.
  Transcorreguts els terminis establerts sense haver justificat les despeses, les quantitats atorgades es donaran de baixa del pressupost previ l’acord exprés corresponent per part de l’òrgan competent, llevat dels casos en què se sol·liciti una pròrroga, degudament justificada i com a causa excepcional, petició que serà resolta per l’òrgan corresponent, d’acord amb el procediment establert a les Bases generals i a la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

  Compatibilitat amb altres

  Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

  Publicitat de les subvencions

  Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

  Amposta, 17 de Juny de 2020

  Partida subvencions esports en règim de concurrencia competitiva 20.000 €
  CLUB GIMNASTICA RITMICA A1 Activitat anual 2.021,83 €
  CLUB PATINATGE A1 Activitat anual 2.693,20 €
  CLUB BITLLES A1 Activitat anual 1.300,00 €
  CLUB FUTBOL SALA EXPERIENCE A1 Activitat anual 2.351,35 €
  CLUB TWIRLING BIGDREAM A1 Activitat anual 2.547,24 €
  CB QUICKDANCE A1 Activitat anual 2.524,35 €
  CLUB TENNIS TAULA A1 Activitat anual 590,00 €
  CLUB DE JUDO A1 Activitat anual 1.496,04 €
  CLUB ESCACS A1 Activitat anual 1.808,04 €
  Total Programa A1 17.332,05 €
  CLUB ESCACS A2 Organització de 1 event 2.500 €
  Total Programa A2 2.500,00 €
  CB QUICKDANCE A3 Participació Campionats 167,95 €
  Total Programa A3 167,95 €

  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies