Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases reguladores per a la concessió de subvencions a programes i activitats de promoció i participació esportiva

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a programes i activitats de promoció i participació esportiva

publicat el 29/07/2019


Bases aprovades pel Ple del 29/07/2019

Primera: Objecte

L’objecte de les presents bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions econòmiques, que atorga l’Ajuntament d’Amposta per a la realització de programes i activitats de promoció i participació esportiva, sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament o que quedin englobades en els convenis de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta.

Poden ser objecte de subvenció les següents Activitats o programes d’esports:

 • A.1. Programes per a activitats anuals.
 • A.2. Organització d’esdeveniments esportius extraordinaris. (campionats reconeguts per la federació corresponent)
 • A.3. Ajudes per a desplaçaments a campionats oficials d’àmbit estatal, europeu o mundial, reconeguts per la federació internacional corresponent.

La finalitat d’aquestes subvencions és la de fomentar i donar suport a la realització i participació d’activitats, competicions i esdeveniments de caire esportiu per part de les Entitats Esportives Municipals.

Segona: Requisits dels beneficiaris

 • Podran acollir-se a aquestes bases totes les Associacions Esportives i Clubs esportius sense ànim de lucre que tinguin el seu domicili social a Amposta, inscrites al registre d’entitats esportives de la Secretaria General de l’Esport de la Generalitat de Catalunya i federació corresponent amb l’excepció d’aquelles entitats que tinguin signats un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta que cobreix un o tots els objectius de la convocatòria. Podran acollir-se al programa A3, les persones físiques (o representant legal, si s’escau) amb domicili fiscal a Amposta i que no formin part d’un club o entitat que tingui conveni amb l’ajuntament o que demani la mateixa ajuda com a entitat.
 • Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS)
 • Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Tercera: Procediment de concessió

Aquestes subvencions es tramitaran en règim de concurrència competitiva.

Quarta: Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

En cap cas, les subvencions no poden respondre a criteris arbitraris o de total lliberalitat. Els criteris de distribució s’establiran en funció de la representativitat de les entitats, el grau d’interès o la utilitat pública, la capacitat econòmica i els ajuts que reben d’altres instàncies i, més concretament, d’acord amb els criteris tècnics que es valoraran de manera conjunta:

 • Les sol·licituds es prioritzaran en funció dels criteris de valoració següents:
  • Qualitat del programa esportiu o projecte d’activitat presentat.
  • Que el programa o projecte sigui desenvolupat per personal qualificat segons els requisits generals que s’hi estableixen a la LLEI 3/2008, del 23 d’abril, de l’exercici de les professions de l’esport.
  • El nivell de competició i nombre de participants amb llicencia esportiva.
  • L’interès social o esportiu del programa o projecte.
  • Tipus d’activitat a realitzar i durada.
  • L’eficàcia manifestada quant a la promoció i desenvolupament esportiu en anys anteriors per l’entitat sol·licitant.
  • Que el programa o projecte sigui obert a la participació de qualsevol edat, en especial en les categories de promoció.
  • Pressupost anual de l’entitat sol·licitant.
 • Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.
 • Els criteris de valoració s’aplicaran d’acord amb el quadre que figura com Annex II

Cinquena: Import i quanties màximes

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

La convocatòria determinarà l’import total màxim destinat al conjunt de les subvencions, així com l’import màxim a percebre per cada beneficiari.

En el cas que resti algun sobrant a algun dels programes, bé sigui perquè no es presentin tantes sol·licituds o perquè hi hagi alguna renúncia, aquest es podrà repartir entre la resta de programes en virtut del 60% del sobrant al programa 1, el 30% al programa 2 i el 10% del sobrant al programa 3.

La quantia de la concessió serà el resultant de la distribució de la consignació pressupostària de la partida corresponent entre les sol·licituds presentades i en funció del pressupost elegible.

L’entitat beneficiaria no està obligada a l’aportació de recursos propis al cost de l’actuació.

Sisena: Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de notificació

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Esports, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Una volta instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Setena: Justificació de la subvenció. Termini i forma

Per a percebre l’import de la subvenció o ajut s’haurà de presentar, degudament emplenat el compte justificatiu amb la següent documentació:

 • Certificat d’ingressos i despeses (Annex III)
 • Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtingut i certificació del representant.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, objecte de la despesa i data de pagament.
 • Balanç econòmic de l’activitat subvencionada, en que es posi de manifest el resultat així com les subvencions I altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos orecursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.
 • Factures o documents originals, que seran segellades i retornades a l’entitat, de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetran com a justificants:
  • Els interessos deutors de comptes bancaris
  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives
  • Despeses de procediments judicials
  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans,…

Vuitena: Compatibilitat amb altres subvencions

Aquests ajuts són compatibles amb altres ajuts destinats a la mateixa actuació. En qualsevol cas, conjuntament amb els altres ajuts, les quantitats atorgades no podran excedir el cost total de l’actuació.

Novena: Causes de reintegrament i criteris de graduació dels possibles incompliments

L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al
reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador.

A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris per a la graudació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

Desena: Publicitat

D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aquestes bases s’han de sotmetre a exposició pública com a mínim per un termini de 20 dies i s’han de publicar al BOPT per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments i es farà una referència de la publicació al DOGC.

En cas que no es presentin al·legacions s’entendran definitivament aprovades D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Onzena: Règim Jurídic Aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.


Amposta, 31 de juliol de 2019.


L’ALCALDE,
Adam Tomàs i Roiget.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies