Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions en l’àmbit del comerç per a fomentar la implantació, modernització i innovació de les empreses comercials, activitats i serveis (2020)

Subvencions en l’àmbit del comerç per a fomentar la implantació, modernització i innovació de les empreses comercials, activitats i serveis (2020)

publicat el 05/08/2020


Bases aprovades pel Ple del 24/04/2017

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats

Convocatòria 2020 subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats dirigides a fomentar la implantació, modernització i innovació de les petites empreses comercials, activitats i serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta

Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2020, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts dirigits a fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.

Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 24 d’abril de 2017, i publicades al BOPT número 103 de data 30 de maig de 2017.

Atès que l’execució pressupostària d’aquestes subvencions s’exercirà en exercicis posteriors al 2020, aquesta convocatòria es tramita com una convocatòria anticipada.

Per a aquesta convocatòria seran susceptibles de ser subvencionables les actuacions realitzades des del dia 1 de gener de 2020.

1.- Crèdit pressupostari

El import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 30.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 13/4310/77000, no obstant se subordina l’autorització de la despesa al crèdit existent a l’exercici 2021.

La distribució total d’aquest import entre els diferents programes serà:

programa

Percentatge de la dotació pressupostaria que s’assignarà a cada programa

1

50%

2

50%

Els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 1 i 2 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran, de forma equitativa entre els mateixos.

2.- Objecte

L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

3.- Condicions i requisits dels sol·licitants

Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats a les bases reguladores així com als programes fixats en aquesta convocatòria.

4.- Òrgan competent per a la concessió i resolució del procediment

Òrgan instructor: Regidoria de Comerç i Mercat Municipal.

Òrgan de resolució: Junta de Govern Local.

5.- Documentació a aportar

Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, s’haurà d’haver comunicat a aquest Ajuntament la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionable, en els termes fixats a l’article 6 de les bases reguladores.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de l’Ajuntament d’Amposta i el Departament de Secretària de l’Ajuntament (http://www.amposta.cat), i haurà de contenir la documentació prevista a l’article 8 de les bases reguladores. El termini màxim per presentar les sol·licituds serà el 30 d’octubre de 2020.

6.- Terminis de resolució i notificació

La data màxima de resolució expressa per part de l’òrgan competent serà el 5 de febrer de 2021 sense perjudici de la seva ampliació d’acord amb allò establert a la normativa vigent. Aquesta resolució provisional serà notificada als interessats els quals tindran un termini de 10 dies per presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin pertinents. Si no es presenten al·legacions la resolució provisional esdevindrà definitiva. En cas que es presentin al·legacions, l’expedient junt en les al·legacions se sotmetrà a aprovació per la Junta de Govern Local, essent la resolució definitiva.

Aquesta resolució esgota la via administrativa.

7.- Criteris de valoració de sol·licituds

Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 11 de les bases reguladores.

8.-Justificació

Per als programes 1 i 2 el termini màxim per haver realitzat i justificat la inversió serà el 28 de maig de 2021. Dit compte haurà de presentar-se al registre general de l’Ajuntament d’Amposta i el seu contingut haurà d’ajustar-se a allò establert a la clàusula 14 de les bases reguladores.

Una volta aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local, previ informe de l’àrea, es procedirà a reconèixer l’obligació i realitzar el pagament en favor de cada beneficiari.

Els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta per el import atorgat, requerint-se en aquest cas la constitució de garantia per import equivalent.

Al tractar-se de convocatòries anticipades, la Corporació haurà d’adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals per fer front a les despeses que se’n deriven.

9.- Mitjans de notificació o publicació

Les notificacions es practicaran per mitjans electrònics.

10.- Descripció dels diferents programes

Programa 1: Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials

Import de l’ajut

Mitjançant el programa "Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials" es concediran ajuts del quaranta per cent de la inversió justificada fins a un màxim de 2.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

 • Renovació i millora tecnològica.
 • E-comerç.
 • Actuacions destinades a garantir la seguretat en la petita i mitjana empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).

 • Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics).
- Retolació comercial interior i exterior en català.
 • Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il·luminació de baix consum, instal·lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A, compra de bosses re- utilitzables o biodegradables, etc.).

Programa 2: Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors

Import de l’ajut

Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors" es concediran ajuts del trenta per cent de la inversió justificada fins a un màxim de 2.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.

Despeses subvencionables

Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:

 1. Obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
 2. Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
 3. Projectes de millora i/o adequació del local comercial. Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics). Per aquest ajuts el percentatge s’incrementarà fins al cinquanta per cent amb un màxim de 3.000 euros per establiment.

RELACIO D’ACTIVITATS INCLOSES EN LES BASES D’AJUT, les activitats incloses segon la base 3.6 son les següents:

Activitats empresarials: comerç i de serveis

Relació d’epígrafs inclosos:

 1. comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tuberculos
 2. com. men. carnes, huevos, caza y granja
 3. com. men. carnicerias-charcuterias
 4. com. men. carnicerias-salchicherias
 5. com. men. carnicerias
 6. com. men. huevos, aves, granja y caza
 7. com. men. casquerias
 8. com. men. pescados
 9. com. men. bacalao y salazones
 10. com. men. pan,pasteles, confiteria, lacteos
 11. despachos pan, pan especial, y bolleria
 12. com. men. ptos.pasteleria,bolleria
 13. com. men. helados
 14. com. men. bombones y caramelos
 15. com. men. masas fritas
 16. comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases
 17. com. men. ptos. alimenticios y bebidas
 18. com. men. ptos. alimenticios menos 120 m2
 19. com. men- ptos. alimenticios 120 - 399 m2
 20. ptos. alimenticios y beb. maquinas
 21. com. men. ptos. textiles para el hogar
 22. com. men. prendas de vestir y tocado
 23. com. men. lenceria y corseteria
 24. com. men. merceria y paqueteria
 25. com. men. prendas especiales
 26. com. men. calzado y complementos piel
 27. com. men. confecciones de peleteria
 28. com. men. ptos. drogueria, perfumeria
 29. com. men. ptos. perfumeria y cosmetica
 30. com. men. plantas y hierbas, herborarios
 31. com. men. muebles (excepto oficina)
 32. com. men. aparatos de uso domestico
 33. com. men. art. menaje, ferreteria, adorno
 34. com. men. materiales de construccion
 35. com. men. puertas, ventanas y persianas
 36. com. men. articulos de ’bricolage’
 37. com. men. art.hogar ncop
 38. com. men. cubiertas, bandas y camaras aire
 39. comercio al por menor de bienes usados (muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico)
 40. comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios
 41. com. men. sellos, monedas, medallas, colecc.
 42. com. men. muebles y máquinas de oficina
 43. com. men. aparatos médicos, ortopédicos
 44. com. men. libros, periódicos, revistas.
 45. com. men. art. joyería, relojería, bisutería
 46. com. men. juguetes, art. deporte, armas...
 47. com. men. semillas, abonos, flores, plantas
 48. com. men."sex-shop"
 49. com. men.otros ptos. ncop
 50. com. men. almacenes populares
 51. com. men. en economatos y coop. de consumo
 52. com. men. toda clase art. en otros locales
 53. vta. carretes fotos en expositores
 54. com. men. art. diversos en maquinas
 55. comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos
 56. restaurantes cinco tenedores
 57. restaurantes cuatro tenedores
 58. restaurantes de tres tenedores
 59. restaurantes de dos tenedores
 60. restaurantes de un tenedor
 61. cafeterías tres tazas
 62. cafeterías dos tazas
 63. cafeterías de una taza
 64. servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos
 65. servicios de chocolaterías, heladerías y horchaterías
 66. otros serv. alimentación - restauración
 67. reparación de artículos eléctricos para el hogar
Activitats professionals

La totalitat del epígrafs compresos dintre de divisió-agrupació que es relaciona a continuació:

Divisió 0. Profesionales Relacionados con la Agricultura, Ganadera, Caza, Silvicultura y Pesca.

Agrupació 01. Doctores y Licenciados en Ciencias Biológicas, Ingenieros Agrónomos y de Montes.

Agrupació 02.- Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales, Técnicos en Biología, Agronomía y Silvicultura y otros Técnicos Similares.

Agrupació 09. Otros Profesionales Relacionados con la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, N.C.O.P.

Divisió 1. Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua, Minera y de la Industria Química.

Agrupació 11. Doctores y Licenciados en Ciencias Físicas, en Ciencias Geofísicas y en Ciencias Geológicas. Ingenieros de Minas.

Agrupació 12. Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas.

Agrupació 13. Ingenieros Técnicos de Minas, Facultativos y Peritos.

Agrupació 19. Otros Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua, Minería e Industria Química, N.C.O.P.

Divisió 2. Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de la Mecánica de Precisión.

Agrupació 21. Ingenieros Aeronáuticos y Navales, Ingenieros de Telecomunicación e Ingenieros de Armamento y Construcción y Similares.

Agrupació 22. Ingenieros Técnicos y Ayudantes de la aeronáutica y Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción y Similares.

Agrupació 29. Otros Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de la Mecánica de Precisión, N.C.O.P.

Divisió 3. Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras.

Agrupació 31. Ingenieros Industriales y Textiles.

Agrupació 32. Ingenieros Técnicos Industriales y Textiles y Técnicos en Artes Gráficas.

Agrupació 39. Otros Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras, N.C.O.P.

Divisió 4. Profesionales Relacionados con la Construcción.

Agrupació 41. Arquitectos e Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos.

Agrupació 42. Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos en la Construcción.

Agrupació 43. Delineantes y Decoradores.

Agrupació 44. Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.

Agrupació 45. Ingenieros en Geodesia y Cartografía.

Agrupació 49. Otros Profesionales Relacionados con la Construcción, N.C.O.P.

Divisió 5. Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelera.

Agrupació 51. Agentes Comerciales.

Agrupació 52. Técnicos en Hostelería.

Agrupació 59. Otros Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelería, N.C.O.P.

Divisió 6. Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones.

Agrupació 61. Gestores o Intermediarios en las Operaciones de Transporte, y Conductores de Vehículos Terrestres.

Agrupació 69. Otros Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones N.C.O.P.

Divisió 7. Profesionales Relacionados con las Actividades Financieras, Jurídicas, de Seguros y de Alquileres.

Agrupació 71. Profesionales Relacionados con los Seguros.

Agrupació 72. Gestores de Asuntos Públicos y Privados.

Agrupació 73. Profesionales del Derecho.

Agrupació 74. Profesionales de la Economía y de las Finanzas. Especialistas en Inversiones y Mercados y otros Técnicos Similares.

Agrupació 75. Profesionales de la Publicidad.

Agrupació 76. Profesionales de la Informática y de las Ciencias Exactas.

Agrupació 77. Profesionales de Actividades Diversas.

Agrupació 79. Otros Profesionales Relacionados con las Actividades Financieras, Jurídicas, de Seguros y de Alquileres, n.c.o.p.

Divisió 8. Profesionales Relacionados con Otros Servicios.

Agrupació 84. Profesionales Relacionados con Actividades Parasanitarias.

Agrupació 85.- Profesionales Relacionados con el Espectáculo.

Agrupació 86. Profesiones Liberales, Artísticas y Literarias.

Agrupació 87. Profesionales Relacionados con Loterías, Apuestas y Demás Juegos de Suerte, Envite y Azar.

Agrupació 88. Profesionales Diversos.

Agrupació 89. Otros Profesionales Relacionados con los Servicios a que se Refiere

Activitats Artístiques

La totalitat del epígrafs compresos dintre de l’agrupació que es relaciona a continuació:

Agrupación 01.- Actividades Relacionadas con el Cine, el Teatro y el Circo.

Agrupación 02. Actividades Relacionadas con el Baile.

Agrupación 03. Actividades Relacionadas con la Música.

Agrupación 04. Actividades Relacionadas con el Deporte.


Amposta, 8 de juliol de 2020

L’Alcalde,

Adam Tomàs i Roiget


El termini de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’octubre de 2020.

Comunicació prèvia

Tramitació presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Tramitació telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

El termini màxim de presentació de les sol·licituds és fins el 30 d’octubre de 2020.

Sol·licitud

Tramitació presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Tramitació telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

El termini màxim de presentació de la justificació és fins el 28 de maig de 2021.

Justificació

Tramitació presencial

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Tramitació telemàtica

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat de fer servir el tràmit d’Instància Genèrica per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "Tramitació online (via instància genèrica)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Accedeixi a la tramitació online de la Instància Genèrica fent clic al botó inferior.
 5. Empleni el formulari online de la Instància Genèrica i adjunti el formulari/s PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat/s.
 6. Adjunti tota la documentació necessària i envïi el formulari.

Atorgament

PROGRAMA BENEFICIARI PUNTUACIÓ BASES IMPORT A JUSTIFICAR PRESSUPOST PRESENTAT Import Subvencionable Ajustat 2 – Amb sobrant PR2-
1 SFB 11 5.308,21 € 2.000,00 €
1 DCL 10 1.016,00 € 395,31 €
1 GALERIES ESPAÑA AMPOSTA SL 10 5.559 € 1.988,91 €
1 DELTAQUARI SCCL 9 6.009,11 € 1.987,68 €
1 ROMEU IMMOBLES FINANCIAL SL 9 8.857,20 € 1.987,68 €
1 CENTRE ÒPTIC L’ESGUARD SLU 8 8.211,07 € 1.986,14 €
1 REPRESENTACIONS I DISTRIBUCIONS JOYMA 7 1.944,00 € 761,76 €
1 IRIAN REAL STATE SL 7 8.550,00 € 1.984,16 €
1 TOCOTÓ PUERICULTURA SL 6 2.391,22 € 938,01 €
1 ENTRE TELES SCP 6 3.300,12 € 1.301,57 €
1 COTORVI SLU 6 6.500,00 € 1.981,52 €
1 BRICOFOX SCP 6 7.790,00 € 1.981,52 €
1 JCS 6 4.706,80 € 1.864,24 €
21.158,47 €
PROGRAMA BENEFICIARI PUNTUACIÓ BASES PRESSUPOST INVERSIÓ Import màxim subvencionable
2 TRIBECA FASHION SL 12 14.035,30 € 2.000,00 €
2 ACM 12 7.945,98 € 2.000,00 €
2 RAGF 11 3.304,71 € 1.902,03 €
2 EJV 10 43.570,42 € 1.729,12 €
2 KOPA SCP 7 12.523,15 € 1.210,38 €
8.841,53 €

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies