Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats (fins 2020)

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats (fins 2020)

publicat el 30/05/2017

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats (fins 2020)

1. Objecte i àmbit d’aplicació

L’objecte d’aquestes bases és regular i fixar els criteris i els procediments de sol·licitud, tramitació́, concessió́, cobrament i justificació de les subvencions que atorgui l’Ajuntament d’Amposta dirigides a fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta, dins els límits pressupostaris previstos, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta.

2. Règim jurídic

La concessió de les subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva d’acord amb allò que disposa l’article 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, art. 59 del Reial decret 887/2006, de 21 de juliol, reglament de la llei de subvencions.

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació, com a normativa supletòria, l’Ordenança reguladora de les subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i en defecte de l’esmentada Ordenança els preceptes de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions i dels reglaments que la despleguen.

La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació, publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

3. Beneficiaris

Els beneficiaris poden ser persones físiques o jurídiques amb activitat mercantil que iniciïn o siguin titulars d’una activitat comercial o de serveis que compleixi els següents requisits:

 1. Que estigui ubicat al terme municipal d’Amposta.
 2. Que els Immobles estiguin afectats exclusivament a l’activitat obert al públic.
 3. Micro-empresa o Petita empresa: entenent com a tal la que ocupi a 8 o menys treballadors i tingui un balanç general anual que no superi els 2 milions d’euros. Per el càlcul del promig de plantilla es consideraran els treballadors i les treballadores per any a jornada completa. En el cas de persones treballadores amb jornada parcial el seu còmput serà proporcional a les hores treballades.
-
 4. Que la superfície de l’establiment no superi els 300 metres quadrats de superfície afectes a l’activitat (per al càlcul de les superfícies s’estarà al que consti al cadastre).
 5. Que no estigui vinculada o participada en més d’un 25 % per empreses que no reuneixin algun dels requisits anteriorment exposats (escriptura de constitució i estatuts).
 6. La seva activitat principal haurà d’estar emmarcada dins els epígrafs objecte de l’ajut que en cada convocatòria es fixi.
 7. Les persones físiques o jurídiques que iniciïn una activitat, sempre que prèviament a la resolució de la subvenció s’hagi comunicat a l’Ajuntament l’alta de l’activitat econòmica en aquest municipi (alta de IAE i declaració responsable llicència d’obertura).

4. Requisits per sol·licitar la subvenció

Els sol·licitants han de complir els requisits generals següents:

 1. Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’haurà de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, prèviament a la resolució d’atorgament, i abans de rebre qualsevol pagament.
 2. No trobar-se en cap de les circumstàncies que impedeixen adquirir la condició de beneficiari previstes a l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003).
 3. Complir els requisits establerts als articles 32.1, 32.3 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística (DOGC núm. 2553, de 7.1.1998).
 4. Haver presentat amb caràcter previ a l’inici de les actuacions objecte de subvenció, la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.
 5. No haver estat sancionades, en resolució ferma, per la comissió d’infracció greu en matèria d’integració laboral de discapacitats o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l’any anterior a la convocatòria, de conformitat amb el Text refós de la Llei sobre infraccions i sancions de l’ordre social, aprovat per Reial decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost, o, si han estat sancionades, hagin aplicat les mesures correctores previstes i abonat les quantitats requerides per aquest concepte.
 6. Complir les obligacions i no incórrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 7. Complir l’obligació de respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre homes i dones.
 8. En el cas que els beneficiaris siguin persones físiques empresàries estar donat d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques.
 9. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 10. Els sol·licitants s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament.

5. Procediment.

El procediment per a la concessió de les subvencions previstes en aquestes bases serà el de concessió en règim de concurrència competitiva d’acord amb l’article 22.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.

 1. Comunicació prèvia
 2. Informe tècnic
 3. Sol·licitud
 4. Resolució.

6. Comunicació voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.

Amb caràcter general i previ, tots aquells interessats que tinguin per objecte realitzar qualsevol actuació que compleixi els requisits per ser subvencionable haurà de comunicar a l’Ajuntament aquest extrem, per tal de poder posteriorment presentar sol·licitud de subvenció. Aquesta comunicació prèvia és requisit bàsic per poder sol·licitar la subvenció, si bé la mateixa no implica que posteriorment s’hagi de sol·licitar la mateixa.

Conjuntament amb la comunicació es presentarà una memòria de l’activitat que contindrà, com a mínim, el següent contingut:

 • Denominació legal i comercial. Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat. Objecte social, amb menció al CNAE. Informació relativa al Projecte d’activitat o actuacions, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament
 • Memòria descriptiva i gràfica (fotografies) del immoble afecte a l’activitat previ a l’inici de la inversió. Referencia cadastral de l’immoble/s on es faci la inversió.

7. Informe tècnic.

Els tècnics dels departaments de l’Ajuntament d’Amposta analitzaran la documentació facilitada pels interessats i redactaran, en el seu cas, informe tècnic de verificació de la documentació aportada per l’interessat en la sol·licitud de realització d’inversions susceptibles de ser subvencionables, valorant l’estat de l’actiu abans de l’inici de les actuacions. Aquest informe s’haurà d’emetre en el termini d’un mes des de la data d’entrada de la petició per part del interessat i en cas que el mateix sigui desfavorable, es comunicarà a l’interessat als efectes pertinents. Totes aquelles actuacions comunicades que compten amb informe desfavorable no seran subvencionables.

8. Sol·licituds.

Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de l’ajuntament d’Amposta i al departament de Secretaria (https://www.amposta.cat).

A la sol·licitud s’haurà d’adjuntar la següent documentació:

1. Memòria de l’activitat amb el següent contingut mínim:

· Denominació legal i comercial. Adreça, domicili fiscal i el de l’activitat. Objecte social, amb menció al CNAE. Informació relativa al Projecte d’activitat o actuacions, incloent-hi les dates d’inici i finalització previstes i el lloc de realització del projecte, els objectius a aconseguir. Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament

· Memòria descriptiva i gràfica (fotografies) de l’immoble afecte a l’activitat previ a l’inici de la inversió. Referència cadastral de l’immoble/s on es faci la inversió. Títol de propietat o d’us de la finca o local on es desenvolupa l’activitat.

· Còpia de la llicència d’activitats atorgada per l’ajuntament o declaració responsable d’iniciar el tràmit.

· Existència o no d’altres subvencions o ajuts públics i/o privats, nacionals o internacionals, per al mateix concepte. En cas afirmatiu caldrà indicar, en el formulari de sol·licitud, el programa al qual s’acull, la quantia sol·licitada, el percentatge que suposen del cost total del projecte, si es troben en fase de sol·licitud o concessió i amb càrrec a quina entitat pública o privada s’han sol·licitat.

· Autorització expressa per la qual es faculta l’Ajuntament, en qualsevol moment fins al pagament de l’ajut, a verificar la veracitat de les dades declarades. Autorització a l’Ajuntament d’Amposta per obtenir per interoperabilitat les dades disponibles al Catàleg de dades i documents electrònics.

· Declaració jurada de què compleix amb la totalitat dels requisits necessaris per sol·licitar la subvenció.

2. Persones Físiques. Documentació, còpia validada de:

· DNI/NIF, numero afiliació seguretat social.

· Vida laboral del beneficiari.

3. Còpia de la instància conforme van presentar al Registre General d’aquest Ajuntament la comunicació de la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionada.

4. Persones Jurídiques. Documentació, còpia validada de:

· Estatuts de la societat inscrits el registre mercantil. Si fora una societat participada, copia dels estatuts de la societat matriu.

Les sol·licituds juntament amb la documentació regulada a la base anterior s’haurà de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta.

9. Termini per presentar les sol·licituds.

El termini de presentació d’instàncies s’indicarà a la preceptiva convocatòria. A partir d’aquest moment, es presentaran les sol·licituds de subvenció en el model aprovat.

Les instàncies de sol·licitud d’ajuts s’informaran per l’ens gestor, el qual, internament, comprovarà el compliment dels requisits i condicions establerts a les presents bases, així com la documentació presentada, requerint, si s’escau, l’esmena de la mateixa, atorgant un termini de 10 dies hàbils des de la notificació del requeriment. La manca d’esmena en el termini atorgat suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.

10. Import a subvencionar i despeses subvencionables.

L’Ajuntament aprovarà en cada convocatòria els imports dels ajuts i els programes subvencionables.

En cap cas es consideren despeses subvencionables:

1. Els costos de transports, assegurances, taxes per autoritzacions administratives, llicències o similars, ni el pagament de cap impost o tribut.

2. Les inversions dutes a terme mitjançant fórmules de arrendament financeres o similar.


3. L’adquisició de béns immobles o inscriptibles a un registre públic (compra, lloguer, etc...).

11. Criteris d’atorgament i de valoració de les propostes presentades

L’òrgan instructor, que en aquest cas serà l’àrea d’empresa de l’Ajuntament, valorarà les sol·licituds presentades segons els criteris següents de puntuació, amb una puntuació màxima de 25 punts:

Empreses/comerços que tinguin a la plantilla un o més treballadors discapacitats (acreditació mitjançant el corresponent contracte) 5 punts. (per cada treballador discapacitat contractat 1 punt).

Establiments situats a peu de carrer 5 punts.

Empreses/ comerços que faci més de 20 anys que estiguin implantats de forma ininterrompuda i amb la mateixa activitat 5 punts; més de 15 anys, 4 punts; més de 10 anys, 3 punts; més de 5 anys, 2 punts, resta 1 punt. Es justificarà mitjançant l’aportació de fotocopia de llicència d’obertura, alta d’IAE, altra documentació que ho acrediti de forma fefaent pels casos de locals amb implantació igual o superior als 15 anys.

Implantació de nous comerços, s’acreditarà mitjançant la presentació de la data d’alta IAE i la sol·licitud de la llicència d’obertura sigui dins l’exercici en curs (inici de la facturació) 5 punts.

Comerços que tinguin implantada la norma INE 175001. 5 punts.

Comerços que aportin com a valor afegit comerç just. Que figuri entre els productes que comercialitzen de forma habitual l’etiquetatge de comerç just (segell de producte de comerç just / segell d’organitzacions de comerç just ) 5 punts.

Local amb més de 10 anys sense haver estat rehabilitat 3 punts.

Que es tracti d’un local/parada ubicat/ada dintre del mercat municipal 8 punts.

Les subvencions s’atorguen, en base al nombre de punts obtinguts que serveix per establir l’orde de prevalença, fins a exhaurir la quantitat pressupostada per a cada programa. Els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 1 i 2 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran, de forma equitativa, entre els mateixos. Igualment, els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 3 i 4 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran, de forma equitativa, entre aquests.

12. Proposta de resolució provisional i definitiva.

L’òrgan instructor, és a dir, la Regidoria d’Empresa, finalitzat el termini per presentar les sol·licituds, informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència de la totalitat dels requisits exigits, la data en què considera que l’expedient és complert i tancat, i formularà la proposta de resolució sobre aquelles sol·licituds que compleixin els requisits fixats a la convocatòria.

Un cop formulada la proposta de resolució, l’expedient se sotmetrà a fiscalització prèvia per part d’Intervenció. Un cop fiscalitzat per Intervenció, s’elevarà a la Junta de Govern Local pel seu anàlisi i, en el seu cas, aprovació.

Aquesta resolució serà notificada als interessats en la forma que estableixi la convocatòria, concedint un termini de 10 dies per presentar al·legacions. Examinades les al·legacions en el seu cas adduïdes pels interessats, es formularà proposta de resolució definitiva, que haurà d’expressar el sol·licitant o la relació de sol·licitants per als que es proposa la concessió de la subvenció i la seva quantia, especificant la seva avaluació i els criteris de valoració seguits per a efectuar-la. La proposta d’aprovació definitiva serà sotmesa a aprovació, prèvia fiscalització d’Intervenció, per part de la Junta de Govern Local.

En cas que no es presentin al·legacions, la proposta de resolució provisional es considerarà definitiva.

El termini màxim per resoldre les sol·licituds de subvenció serà el que es fixi en la convocatòria, i en cap cas podrà ser superior als 6 mesos des de l’aprovació de la convocatòria. Transcorregut el termini fixat sense que s’hagi notificat resolució al respecte, els interessats podran considerar desestimada per silenci la sol·licitud de concessió de la subvenció.

13. Obligacions del beneficiari.

Obligacions del beneficiari:

a) Les previstes a l’Ordenança Municipal de Subvencions

b) Acceptar la concessió de la subvenció en els termes de la resolució de concessió i comunicar aquesta acceptació a l’Ajuntament. En tot cas, si en el termini de 10 dies no es produeix aquesta comunicació s’entén que l’accepta.

c) Complir l’objectiu, executar el projecte, realitzar l’activitat o adoptar el comportament que fonamenta la concessió de la subvenció.


d) Justificar davant l’òrgan atorgant el compliment dels requisits i les condicions, com també la realització de l’activitat i el compliment de la finalitat que determina la concessió de la subvenció.

e) Sotmetre’s a les actuacions de comprovació que ha d’efectuar l’Ajuntament, si escau, i a qualsevol altres de comprovació i control financer que puguin realitzar els òrgans de control competent, amb l’aportació de tota la informació que li sigui requerida en l’exercici de les actuacions anteriors.


f) Permetre el seguiment de les activitats i a la petició d’informació que la regidoria pugui fer per a comprovar l’ús que es fa de l’ajut rebut.

g) Comunicar per escrit a la regidoria, tots els canvis, les anul·lacions o qualsevol eventualitat que afectin el projecte o activitat presentada.


h) Acudir a les reunions convocades per la persona responsable del seguiment de les subvencions atorgades.


i) Comunicar a la regidoria la sol·licitud o l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos que financin les activitats subvencionades.

j) Acreditar, abans que es dicti la proposta de resolució, certificació que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i davant la Seguretat Social i l’Ajuntament d’Amposta.


k) Conservar els documents justificatius de les despeses corresponents a l’activitat subvencionada durant cinc anys i posar-los a la disposició de la regidoria quan els sol·liciti.


l) Donar publicitat a la subvenció atorgada, qualsevol que sigui l’import, fent constar el patrocini de la regidoria i incloure el seu logotip en tot el material de promoció i altre que es generi en la realització l’activitat/projecte i si aquest ja ha estat realitzat, a la seva web o altres mitjans de comunicació o publicitat ordinaris de que en disposi: revistes, comunicats, etc.

m) Si es trobes en situació d’alguna de les causes de reintegrament, reintegrar el fons percebuts segons el previstes l’Ordenança Municipal de Subvencions.

n) Donar compliment a l’article 14 de laLlei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, el beneficiari, ja sigui persona jurídica o persona física, està obligat a relacionar-se amb l’Ajuntament a través de mitjans electrònics.

14. Justificació de la subvenció.

Els beneficiaris, en el termini màxim previst a la convocatòria, el qual no podrà ser superior als tres mesos des de la finalització de la inversió, hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament el compte justificatiu de les actuacions realitzades objecte de subvenció.

1. Memòria d’actuació justificativa del compliment de l’activitat. Ha de contenir una relació descriptiva i memòria gràfica (fotografies) de les activitats dutes a terme i dels resultats obtinguts subvencionats.

2. Memòria econòmica o compte justificatiu. S’ha de presentar:

i. Relació classificada del les despeses i inversions de l’activitat subvencionada amb identificació del creditor i del document, import, data d’emissió, i en el seu cas data de pagament. La declaració de justificació de les despeses i la relació ordenada i numerada dels justificants de les despeses incorregudes en la realització de l’activitat subvencionada acompanyada de les factures originals o fotocòpies acarades i dels pagaments. Relació de factures i la documentació acreditativa del pagament. Extracte bancari que identifiqui la factura pagada amb el rebut acreditatiu del pagament. No s’admetran justificants bancaris de pagament que no recullin les dades mínimes per a poder identificar clarament que el pagament de la factura s’ha dut a terme per l’empresa sol·licitant a la proveïdora. Tampoc s’admetran els obtinguts mitjançant internet si no estan validats per l’entitat bancària. No s’admetran justificants de pagaments fets en efectiu.

ii. Relació detallada d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat l’activitat subvencionada amb la indicació de l’import i procedència.


iii. Certificats d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i amb l’Ajuntament d’Amposta.

iv. Copia dels darrers comptes anuals presentats al registre mercantil i/o impost de societats per a les entitats amb personalitat jurídica, darrera declaració de la renda per als autònoms.

v. Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicitat a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per entitat bancària.

Transcorregut el termini per presentar la documentació justificativa sense haver-se presentat la mateixa, l’òrgan instructor requerirà al beneficiari per tal que en el termini improrrogable de 15 dies sigui presentada als efectes pertinents. La manca de presentació de la justificació en dit termini addicional comportarà l’exigència de reintegrament així com la resta de responsabilitats previstes a la LGS. Igualment, la presentació de la justificació en el termini addicional no eximirà al beneficiari de les sancions que corresponguin.

15. Comptabilitat amb altres ajuts

Els ajuts que es concedeixin en aplicació d’aquestes bases són compatibles amb l’obtenció d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos, públics o privats, que financin les mateixes actuacions, incloses les bonificacions tributàries a la zona que es vol dinamitzar previstes per les Ordenances ICIO i l’IBI, i Llicència d’Obres de l’Ajuntament d’Amposta, especial façanes i obra nova i rehabilitació del casc antic. No obstant, l’import dels ajuts obtinguts en aplicació d’aquestes bases en cap cas poden ser de tal quantia que, aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos públics o privats, superin el cost de l’actuació subvencionada.

16. Forma de pagament

Aquestes subvencions es pagaran una volta aprovat el corresponent compte justificatiu i per tant, una volta s’hagin acreditat que s’han complert els requisits i finalitats previstos a aquestes bases i a la convocatòria.

No obstant això, i a petició dels interessats, per als programes 3 i 4 es podran realitzar pagaments a compte, si bé serà requisit la constitució de garantia per part del beneficiari per import equivalent a l’import abonat a compte.

17. Revisió dels ajuts

La resolució d’atorgament dels ajuts objecte d’aquestes bases pot ser modificada per l’Ajuntament, amb la concessió prèvia d’un termini d’audiència de deu dies al beneficiari, en relació amb el seu contingut i condicionat en els supòsits següents:

a) Quan s’acrediti la falsedat de les dades facilitades pel sol·licitant.

b) La manca d’aportació total o parcial d’aquelles que havien de ser tingudes en compte per a determinar la condició de beneficiari de l’ajut.

18. Revocació, renúncia i nul·litat de la subvenció concedida

Serà causa de revocació de la subvenció concedida, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes més interessos, la comprovació de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu atorgament.

A aquest efecte, caldrà notificar al beneficiari la resolució oportuna, fent alhora l’advertiment exprés que, un cop transcorregut el termini d’un mes des de la recepció de la notificació sense que s’hagin reintegrat les quantitats reclamades, es procedirà a exigir el deute pel procediment de constrenyiment, en el terminis i la forma que preveu el reglament general de recaptació.

El beneficiari podrà renunciar a la subvenció i quedarà alliberat del compliment de la càrrega a què es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de la subvenció, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos.

L’obligació de satisfer la subvenció pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i el Procediment Administratiu Comú.

19. Règim de reintegrament.

Seran causa de reintegrament les previstes a l’article 37 de la Llei General de Subvencions, i es tramitarà en els termes fixats en dita normativa.

20. Publicitat

Aquestes Bases Particulars es publicaran juntament amb la corresponent convocatòria en el Butlletí́ Oficial de la Província de Tarragona, en la Base de Dades Nacional de Subvencions i en el tauler d’edictes de l’Ajuntament.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies