Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per al 2018/2019

Subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per al 2018/2019

publicat el 06/05/2019


Bases aprovades pel Ple del 25/02/2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats

Convocatòria per a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per al curs 2018/2019

Aprovació Bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 25 de febrer de 2019 es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes i activitats per part de les associacions de mares i pares d’alumnes.

Les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província durant un termini de 20 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb allò que disposa l’article 124,2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quantia total màxima i aplicació pressupostària

La quantia màxima a atorgar serà de 20.000 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 48900.02.3260 del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui l’ajuntament d’Amposta a través de l’àrea d’Ensenyament, destinades a finançar programes i activitats educatives per part de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes dels diferents centres educatius del Municipi d’Amposta.

La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar i reforçar la realització, per part de les AMPES, d’activitats que promoguin la integració i la cohesió social des de la vesant educativa.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

 1. Podran sol·licitar aquesta subvenció les Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius del municipi d’Amposta, degudament inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i sempre que no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.
 2. Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS)
 3. Que tinguin seu social al terme municipal d’Amposta.
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat.

Òrgan competents per la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Ensenyament, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta subvenció serà la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar fins el dia 10 de maig de 2019 al Registre de l’Ajuntament d’Amposta: Plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Termini de resolució i notificació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

El termini per a presentar al·legacions o reclamacions a la resolució de la convocatòria de "Subvencions a Associacions d mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any 2019", serà, com a màxim, de 5 dies a comptar des de la notificació de l’atorgament de les subvencions.

Subsanació de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud.

 1. Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, amb el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui comprovar que els beneficiaris es troben al corrent de les seves obligacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Seguretat Social, o els certificats que acreditin aquesta situació.
 2. Pressupost general d’ingressos i despeses de l’associació del curs 2018-2019.
 3. Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 4. Memòria de les activitats a realitzar des de l’associació.
 5. Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici. La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

L’òrgan gestor estudiarà i avaluarà els següents punts dels projectes presentats:

 1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix. 20 punts.
 2. Presència d’elements innovadors en el plantejament, la metodologia o els recursos utilitzats pel desenvolupament del projecte, en funció del grau d’innovació, 20 punts.
 3. Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions de persones en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa, 10 punts.
 4. Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o del territori, en el disseny, posada en marxa i avaluació del projecte, 20 punts.
 5. Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats previstos, 10 punts.
 6. Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes 20 punts.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Justificació de la subvenció. Termini i forma.

I. Forma.

Els beneficiaris de les subvencions quedaran obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Una vegada s’ha comunicat des de l’Ajuntament, mitjançant acord Junta de Govern Local, la quantitat a percebre de subvenció s’haurà de presentar, degudament emplenat::

- L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, així com:

- Una memòria d’actuació justificativa (no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.

- Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc. (inclou model l’annex II).

- Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:

 1. Els interessos deutors de comptes bancaris.
 2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
 3. Despeses de procediments judicials.
 4. Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

- Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.

En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.

En casos excepcionals o molt singulars, circumstàncies que ponderaran i reflectiran detalladament els corresponents òrgans gestors, es podrà facultar una presentació simplificada de la justificació de les quantitats lliurades en concepte de subvenció que inclogui en tot cas la completa individualització del perceptor, el seu domicili, quantitat i finalitat.

II. Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 28 de juny de 2019.

Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Amposta, 10 d’abril de 2019

Actualitzat el 25/6/2019

Ampliació de termini de justificació de subvencions

Vista la proposta de Regidora d’Ensenyament de l’Ajuntament d’Amposta, segons la qual:

 1. Havent-se aprovat les Bases específiques reguladores per a la concessió de subvencions
  a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats per a l’any
  2019.
 2. Havent finalitzat el període de presentació de sol·licituds per a obtenir subvenció el
  passat 10 de maig de 2019.
 3. Havent-se presentat nou centres escolars i, donat que a les bases especifica, en el punt
  tercer, que es repartiran 20.000 € entre tots els centres escolars que ho sol·licitin.
 4. D’acord amb l’informe de la tècnica.

És per tot això que,la Junta de Govern Local per unanimitat acorda:

 1. Ampliar el termini de justificació previst a l’esmentada convocatòria, establint com data
  màxima per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió
  de la subvenció i ajut, fins el 12 de juliol de 2019.
 2. Donar trasllat del present acord al Departament de Cultura, al Departament
  d’Informàtica i Noves Tecnologies i a l’arxiver municipal.
  La qual cosa li notifico per al seu coneixement i efectes.

Amposta, 17 de juny de 2019
La Secretària

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies