Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats

publicat el 25/02/2019


Bases aprovades pel Ple del 25/02/2019

Bases reguladores per a la concessió de subvencions a associacions de mares i pares d’alumnes per a la realització de programes i activitats

Primera: Objecte

L’objecte de les presents Bases és regular i fixar els criteris i el procediment de concessió de les subvencions que atorga l’Ajuntament d’Amposta per la realització de programes i activitats educatives per part de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes dels diferents centres educatius del Municipi d’Amposta.

La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar i reforçar la realització, per part de les AMPES, d’activitats que promoguin la integració i la cohesió social des de la vesant educativa.

Segona: Requisits dels beneficiaris.

 • Podran sol·licitar aquesta subvenció les Associacions de mares i pares d’alumnes de centres educatius del municipi d’Amposta, degudament inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i sempre i quan no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.
 • Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS)
 • Complir les obligacions i no incòrrer en els supòsits de prohibició establerts als articles 90.bis i 92.bis del Decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya (DOGC núm. 3791A, de 31.12.2002).
 • Que tinguin seu social al terme municipal d’Amposta.
 • Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 • Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat a la convocatòria.

Tercera: Procediment de concessió

Aquestes subvencions es tramitaran en règim de concurrència competitiva.

Quarta: Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades:

Els criteris generals de valoració dels projectes són els establerts a continuació. La convocatòria podrà modificar puntualment els criteris de valoració així com la documentació que en determinats casos es demana.

 • Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix. 20 punts.
 • Presència d’elements innovadors en el plantejament, la metodologia o els recursos utilitzats pel desenvolupament del projecte, en funció del grau d’innovació, 20 punts.
 • Presència d’estratègies que afavoreixin la incorporació a les actuacions de persones en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa, 10 punts.
 • Participació d’altres agents de la comunitat educativa i/o del territori, en el disseny, posada en marxa i avaluació del projecte, 20 punts.
 • Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats previstos, 10 punts.
 • Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes 20 punts.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts.

Es podran desestimar aquelles peticions que segons el contingut del programa o memòria presentat es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Cinquena: Import i quanties màximes:

Les subvencions tindran la consideració de despeses públiques i l’efectivitat de les mateixes quedarà condicionada a l’existència de crèdit pressupostari suficient.

La convocatòria determinarà l’import total màxim destinat al conjunt de les subvencions, així com l’import màxim a percebre per cada beneficiari.

La quantia individualitzada d’aquesta subvenció serà el resultat d’aplicar el tant per cent de punt obtinguts a l’import màxim que es fixi a la convocatòria.

En cas d’igualtat en la puntuació, el repartiment de la subvenció serà equitatiu entre els esmentats beneficiaris.

Sisena: Òrgan competent per a l’ordenació, instrucció i resolució del procediment de concessió de la subvenció i termini de notificació.

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidora d’Ensenyament, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

Una volta instruït el procediment, és competent per la seva resolució la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Setena: Justificació de la subvenció. Termini i forma.

Els beneficiaris de les subvencions regulades per aquestes bases queden obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

El compte justificatiu es presentarà al Registre General d’aquest Ajuntament, dins del termini màxim previst la convocatòria. En el cas que no es prevegi expressament, la seva presentació s’efectuarà com a màxim en el termini de 3 mesos des de que finalitzi l’activitat.

Els beneficiaris de les subvencions vindran obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

El compte justificatiu contindrà com a mínim la següent informació:

 • Una memòria d’actuació justificativa del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc.
 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament. En cap cas s’admetran com a justificacions:
  • Els interessos deutors de comptes bancaris.
  • Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
  • Despeses de procediments judicials.
  • Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...
  • Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.
 • Balanç econòmic de l’activitat subvencionada en que es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb d’altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada.
 • En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.
 • En casos excepcionals o molt singulars, circumstàncies que ponderaran i reflectiran detalladament els corresponents òrgans gestors, es podrà facultar una presentació simplificada de la justificació de les quantitats lliurades en concepte de subvenció que inclogui en tot cas la completa individualització del perceptor, el seu domicili, quantitat i finalitat.

Vuitena: Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Novena: Causes de reintegrament i criteris de graduació dels possibles incompliments.

L’incompliment total o parcial del projecte, l’incompliment de l’obligació de justificació de la subvenció o la justificació insuficient de la mateixa, així com la concurrència dels altres supòsits previstos a la legislació vigent en matèria de subvencions, donarà lloc al reintegrament oportú, i, si s’escau, a la incoació del corresponent procediment sancionador.

A la corresponent ordenança general de subvencions es regularan els criteris per a la graudació dels possibles incompliments de les condicions imposades amb motiu de l’atorgament de la subvenció, atenent al principi de proporcionalitat.

Desena: Publicitat.

D’acord amb l’article 124.2 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS), aquestes bases s’han de sotmetre a exposició pública com a mínim per un termini de 20 dies i s’han de publicar al BOPT per tal que s’hi puguin presentar al·legacions i suggeriments i es farà una referència de la publicació al DOGC.

En cas que no es presentin al·legacions s’entendran definitivament aprovades.

D’acord amb els articles 18 i 20.8 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, s’ha de donar publicitat de la informació sobre les convocatòries i les resolucions de concessió de subvencions mitjançant la Base de Dades Nacional de Subvencions.

Onzena: Règim Jurídic Aplicable.

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic i resta de normativa que li resulti d’aplicació.

Amposta, 21 de febrer de 2019.

La Regidora d’Ensenyament.

Inés Martí.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies