Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions en l’àmbit del comerç per a fomentar la implantació, modernització i innovació de les empreses comercials, activitats i serveis (2018)

Subvencions en l’àmbit del comerç per a fomentar la implantació, modernització i innovació de les empreses comercials, activitats i serveis (2018)

publicat el 09/03/2018


Bases aprovades pel Ple del 24/04/2017

Bases reguladores per a la concessió de subvencions en l’àmbit del comerç, dels serveis i activitats

Convocatòria pública d’ajuts dirigits a fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta

Es fa pública la convocatòria pública d’ajuts dirigits a fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta, aprovada per la Junta de Govern Local, en sessió celebrada el del dia 26 de febrer de 2018.Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió a l’exercici 2018, en règim de concurrència competitiva i convocatòria oberta, d’ajuts dirigitsa fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.
Les bases reguladores d’aquestes subvencions van ser aprovades pel Ple de l’Ajuntament d’Amposta en sessió de 24 d’abril de 2017, i publicades al BOPT número 103 de data 30 de maig de 2017.
Atès que l’execució pressupostària d’aquestes subvencions s’exercirà en exercicis posteriors al 2018, aquesta convocatòria es tramita com una convocatòria anticipada.
Per a aquesta convocatòria seran susceptibles de ser subvencionables lesactuacions realitzades des del dia 1 de gener de 2018.

1.- Crèdit pressupostari


El import màxim a atorgar en aquesta convocatòria serà de 50.000 euros, que es finançarà amb càrrec a l’aplicació pressupostària: 13/4310/77000.
La distribució total d’aquest import entre els diferents programes serà:
programa
Percentatge de la
dotació
pressupostaria que
s’assignarà a cada
programa
1
20%
2
20%
3
20%
4
40%

Els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 1 i 2 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran, de forma equitativa entre els mateixos.
Igualment, els excedents pressupostaris que puguin haver en els programes 3 i 4 un cop resoltes les sol·licituds es distribuiran de forma equitativa entre aquestes.
Una volta realitzat aquest primer repartiment dels excedents, si encara hi resta import a repartir, aquests repartiran entre tots els programes, distribuint-se de forma equitativa en el conjunt.

2.- Objecte


L’objecte d’aquesta subvenció és fomentar la implantació, la modernització, i la innovació de les petites empreses comercials, activitats i de serveis, PIME, ubicades al terme municipal d’Amposta.
La convocatòria està presidida pels principis d’igualtat i no discriminació,publicitat i transparència, concurrència i objectivitat. L’atorgament de les subvencions es condicionen al compliment de la finalitat d’interès general.

3.- Condicions i requisits dels sol·licitants


Serà necessari per a rebre aquesta subvenció complir els requisits fixats a les bases reguladores així com als programes fixats en aquesta convocatòria.

4.- Òrgan competent per a la concessió i resolució del procediment


Òrgan instructor: Regidoria de comerç i mercat municipal.
Òrgan de resolució: Junta de Govern Local.

5.- Documentació a aportar


Amb caràcter previ a la presentació de la sol·licitud, s’haurà d’haver comunicat a aquest Ajuntament la voluntat de realitzar una actuació susceptible de ser subvencionable, en els termes fixats a l’article 6 de les bases reguladores.
Les sol·licituds s’han de presentar segons el model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a la web de l’Ajuntament d’Amposta i el Departament de Secretària de l’Ajuntament (http://www.amposta.cat), i haurà de
contenir la documentació prevista a l’article 8 de les bases reguladores El termini màxim per presentar les sol·licituds serà el 30 de setembre de 2018.

6.- Terminis de resolució i notificació.


La data màxima de resolució expressa per part de l’òrgan competent serà el 5 de novembre de 2018, sense perjudici de la seva ampliació d’acord amb allò establert a la normativa vigent. Aquesta resolució provisional serà notificada als interessats els quals tindran un termini de 10 dies per presentar, en el seu cas, les al·legacions que estimin pertinents. Si no es presenten al·legacions la resolució provisional esdevindrà definitiva. En cas que es presentin al·legacions, l’expedient
junt en les al·legacions se sotmetrà a aprovació per la Junta de Govern Local, essent la resolució definitiva.
Aquesta resolució esgota la via administrativa.

7.- Criteris de valoració de sol·licituds


Les sol·licituds presentades es valoraran d’acord amb els criteris fixats a la clàusula 11 de les bases reguladores.

8.-Justificació


Per als programes 1 i 2 el termini màxim per haver realitzat i justificat la inversió serà el 31 de maig de 2019, tenint cada beneficiari l’obligació de presentar el compte justificatiu en el termini màxim de tres mesos des de finalització de l’activitat (sempre abans de l’1 de setembre). Dit compte haurà de presentar-se al registre general de l’Ajuntament d’Amposta i el seu contingut haurà d’ajustar-se a allò establert a la clàusula 14 de les bases reguladores.
Una volta aprovat el compte justificatiu per la Junta de Govern Local, previ informe de l’àrea, es procedirà a reconèixer l’obligació i realitzar el pagament en favor de cada beneficiari.
Per als programes 3 i 4, el termini màxim per realitzar la inversió serà d’un any des de la data de resolució d’atorgament de les subvencions. Així, els beneficiaris hauran de presentar a l’Ajuntament el compte justificatiu d’acord amb el contingut fixat a la clàusula 14ena de les bases reguladores en el termini màxim de 3 mesos des de finalització de les actuacions, sempre abans de transcórrer 1 any i 3 mesos des de la data de resolució d’atorgament. Sobre aquesta documentació, l’òrgan instructor emetrà informe i proposta de resolució d’aprovació o no del compte justificatiu, que se sotmetrà a aprovació per part de la Junta de Govern Local.
Atès que és requisit d’aquests programes que l’activitat de l’empresa beneficiària ha de continuar com a mínim dos anys més des de la finalització de les actuacions subvencionades, transcorreguts aquests dos anys els beneficiaris hauran de presentar la justificació prevista a cada programa. Per tant, el termini màxim serà l’11 de desembre de 2021 (o tres anys des de la data de resolució si aquesta s’amplia). Valorada aquesta justificació per part de l’òrgan instructor, la Junta de Govern Local aprovarà, en el seu cas, el reconeixement de l’obligació i el corresponent pagament dels imports atorgats.
Per tant, el pagament dels imports corresponents als programes 3 i 4 es realitzarà a partir del 5 de novembre de 2021, prèvia aprovació per la Junta de Govern Local. No obstant això, una volta aprovada la justificació de la inversió per part de la Junta de Govern Local, els beneficiaris podran sol·licitar una bestreta per el import atorgat, requerint-se en aquest cas la constitució de garantia per import equivalent.
Al tractar-se de convocatòries anticipades, la Corporació haurà d’adoptar el compromís de consignar crèdit adequat i suficient als pressupostos municipals per fer front a les despeses que se’n deriven.

9.- Mitjans de notificació o publicació


Les notificacions es practicaran per mitjans electrònics.

10.- Descripció dels diferents programes.


Programa 1:
Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials
Import de l’ajut
Mitjançant el programa "Afavoriment de la continuïtat dels locals comercials" es concediran ajuts del quaranta per cent de la inversió justificada fins a un màxim de 2.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.
Despeses subvencionables
Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:
· Renovació i millora tecnològica.
· E-comerç.
· Actuacions destinades a garantir la seguretat en la petita i mitjana empresa comercial (sistemes d’alarma, detectors, càmeres de seguretat).
· Actuacions destinades a la incorporació i implantació del disseny per a la millora de la imatge de l’establiment (s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics). - Retolació comercial interior i exterior en català.
· Actuacions dirigides a potenciar una economia baixa en carbono i la millora energètica i sostenibilitat (il·luminació de baix consum,instal·lació o substitució d’aparells de climatització per aparells de tipus A, compra de bosses re- utilitzables o biodegradables, etc.).
Programa 2:
Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors
Import de l’ajut
Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors" es concediran ajuts del trenta per cent de la inversió justificada fins a un màxim de 2.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera, que podrà suposar una subvenció de com a màxim 3.000 euros.
Despeses subvencionables
Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:
a) Obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
b) Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
c) Projectes de millora i/o adequació del local comercial. Adequació física de l’establiment destinada a la millora de l’accessibilitat i la supressió de barreres arquitectòniques (s’exclouen els costos dels projectes o estudis tècnics). Per aquest ajuts el percentatge s’incrementarà fins al cinquanta per cent amb un màxim de 3.000 euros per establiment.
Programa 3:
Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors
Import de l’ajut
Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors" es concediran ajuts de del deu (10) per cent de la inversió justificada amb un màxim de 10.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera.
Despeses subvencionables
Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:
· Els projectes de millora i obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
· Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
· Els projectes d’obra, estudis i /o projectes tècnics.
Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a:
a. Que els actius romanguin afectats a l’empresa/comerç beneficiaria com a mínim 2 anys, termini que començarà a computar des de la data de finalització de les actuacions objecte de subvenció.
b. Acreditació de que el beneficiari es titular de l’activitat empresarial i. certificats oficials de l’agencia tributaria i seguretat social d’alta censal de l’activitat.
ii. informes de verificació de la regidoria d’empresa.
b) Inversió mínima justificada: un mínim de cinquanta mil (50.000) euros
Programa 4:
Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors que estiguin situats a l’àmbit d’actuació
Import de l’ajut
Mitjançant el programa "Arranjament de locals comercials en obres d’adequació d’interiors i/o exteriors que estiguin situats al en l’àmbit d’actuació" es concediran ajuts del vint per cent del import de la inversiójustificada fins de 20.000 EUR per establiment, sense perjudici de la redistribució prevista a la clàusula primera.
Despeses subvencionables
Tindran la consideració de despeses subvencionables totes les següents:
· Els projectes de millora i obres d’adequació d’interior i/o exterior del local comercial.
· Ampliació del local comercial quan suposi annexionar espais o locals contigus.
· Els projectes d’obra, estudis i /o projectes tècnics.
Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a: Requisit addicional que ha de complir el/la beneficiari/a:
a) Que els actius romanguin afectats a l’empresa/comerç beneficiaria com a mínim 2 anys, anys, termini que començarà a computar des de la data de finalització de les actuacions objecte de subvenció.
b) Acreditació de que el beneficiari es titular de l’activitat empresarial i. certificats oficials de l’agencia tributaria i seguretat social d’alta censal de l’activitat.
ii. informes de verificació de la regidoria d’empresa.
b) Àmbit d’actuació de la inversió:
a. Casc antic: des del riu delimitat pel carrers Corsini, Sant Josep, Grau, canal de la dreta de l’Ebre i Fossat, incloses les dos voreres, fins al riu.
b. Immobles sobre els quals l’ajuntament atorgui nova llicencia d’obra que representi l’enderroc total de l’edificació existent.
c. Edificis catalogats.
d. Actuacions que siguin declarades pel consistori d’especial interès.
RELACIO D’ACTIVITATS INCLOSES EN LES BASES D’AJUT, les activitats incloses segon la base 3.6 son les següents:
Activitats empresarials: comerç i de serveis
Relació d’epígrafs inclosos:
641. comercio al por menor de frutas, verduras, hortalizas y tuberculos
6421. com. men. carnes, huevos, caza y granja
6422. com. men. carnicerias-charcuterias
6423. com. men. carnicerias-salchicherias
6424. com. men. carnicerias
6425. com. men. huevos, aves, granja y caza
6426. com. men. casquerias
6431. com. men. pescados
6432. com. men. bacalao y salazones
6441. com. men. pan,pasteles, confiteria, lacteos
6442. despachos pan, pan especial, y bolleria
6443. com. men. ptos.pasteleria,bolleria
6444. com. men. helados
6445. com. men. bombones y caramelos
6446. com. men. masas fritas
645. comercio al por menor de vinos y bebidas de todas clases
6471. com. men. ptos. alimenticios y bebidas
6472. com. men. ptos. alimenticios menos 120 m2
6473. com. men- ptos. alimenticios 120 - 399 m2
6475. ptos. alimenticios y beb. maquinas
6511. com. men. ptos. textiles para el hogar
6512. com. men. prendas de vestir y tocado
6513. com. men. lenceria y corseteria
6514. com. men. merceria y paqueteria
6515. com. men. prendas especiales
6516. com. men. calzado y complementos piel
6517. com. men. confecciones de peleteria
6522. com. men. ptos. drogueria, perfumeria
6523. com. men. ptos. perfumeria y cosmetica
6524. com. men. plantas y hierbas, herborarios
6531. com. men. muebles (excepto oficina)
6532. com. men. aparatos de uso domestico
6533. com. men. art. menaje, ferreteria, adorno
6534. com. men. materiales de construccion
6535. com. men. puertas, ventanas y persianas
6536. com. men. articulos de ’bricolage’
6539. com. men. art.hogar ncop
6546. com. men. cubiertas, bandas y camaras aire
656. comercio al por menor de bienes usados (muebles, prendas y enseres ordinarios de uso doméstico)
657. comercio al por menor de instrumentos musicales en general, así como de sus accesorios
6591. com. men. sellos, monedas, medallas, colecc.
6592. com. men. muebles y máquinas de oficina
6593. com. men. aparatos médicos, ortopédicos
6594. com. men. libros, periódicos, revistas.
6595. com. men. art. joyería, relojería, bisutería
6596. com. men. juguetes, art. deporte, armas...
6597. com. men. semillas, abonos, flores, plantas
6598. com. men."sex-shop"
6599. com. men.otros ptos. ncop
6613. com. men. almacenes populares
6621. com. men. en economatos y coop. de consumo
6622. com. men. toda clase art. en otros locales
6642. vta. carretes fotos en expositores
6649. com. men. art. diversos en maquinas
665. comercio al por menor por correo o por catálogo de productos diversos
6711. restaurantes cinco tenedores
6712. restaurantes cuatro tenedores
6713. restaurantes de tres tenedores
6714. restaurantes de dos tenedores
6715. restaurantes de un tenedor
6721. cafeterías tres tazas
6722. cafeterías dos tazas
6723. cafeterías de una taza
675. servicios en quioscos, cajones, barracas u otros locales análogos
676. servicios de chocolaterías, heladerías y horchaterías
6779. otros serv. alimentación - restauración
6911. reparación de artículos eléctricos para el hogar
Activitats professionals
La totalitat del epígrafs compresos dintre de divisió-agrupació que es relaciona a continuació:
Divisió 0. Profesionales Relacionados con la Agricultura, Ganadera, Caza, Silvicultura y Pesca.
Agrupació 01. Doctores y Licenciados en Ciencias Biológicas, Ingenieros Agrónomos y de Montes.
Agrupació 02.- Ingenieros Técnicos Agrícolas y Forestales, Técnicos en Biología,
Agronomía y Silvicultura y otros Técnicos Similares.
Agrupació 09. Otros Profesionales Relacionados con la Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca, N.C.O.P.
Divisió 1. Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua,Minera y de la Industria Química.
Agrupació 11. Doctores y Licenciados en Ciencias Físicas, en Ciencias Geofísicas y en Ciencias Geológicas. Ingenieros de Minas.
Agrupació 12. Doctores y Licenciados en Ciencias Químicas.
Agrupació 13. Ingenieros Técnicos de Minas, Facultativos y Peritos.
Agrupació 19. Otros Profesionales Relacionados con las Actividades Propias de la Energía, Agua, Minería e Industria Química, N.C.O.P.
Divisió 2. Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de la Mecánica de Precisión.
Agrupació 21. Ingenieros Aeronáuticos y Navales, Ingenieros de Telecomunicación e Ingenieros de Armamento y Construcción y Similares.
Agrupació 22. Ingenieros Técnicos y Ayudantes de la aeronáutica y Ayudantes de Ingenieros de Armamento y Construcción y Similares.
Agrupació 29. Otros Profesionales Relacionados con las Industrias de la Aeronáutica, de la Telecomunicación y de la Mecánica de Precisión, N.C.O.P.
Divisió 3. Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras.
Agrupació 31. Ingenieros Industriales y Textiles.
Agrupació 32. Ingenieros Técnicos Industriales y Textiles y Técnicos en Artes Gráficas.
Agrupació 39. Otros Profesionales Relacionados con Otras Industrias Manufactureras, N.C.O.P.
Divisió 4. Profesionales Relacionados con la Construcción.
Agrupació 41. Arquitectos e Ingenieros Superiores de Caminos, Canales y Puertos.
Agrupació 42. Arquitectos Técnicos e Ingenieros Técnicos en la Construcción.
Agrupació 43. Delineantes y Decoradores.
Agrupació 44. Técnicos Superiores en Desarrollo de Proyectos Urbanísticos y Operaciones Topográficas.
Agrupació 45. Ingenieros en Geodesia y Cartografía.
Agrupació 49. Otros Profesionales Relacionados con la Construcción, N.C.O.P.
Divisió 5. Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelera.
Agrupació 51. Agentes Comerciales.
Agrupació 52. Técnicos en Hostelería.
Agrupació 59. Otros Profesionales Relacionados con el Comercio y la Hostelería, N.C.O.P.
Divisió 6. Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones.
Agrupació 61. Gestores o Intermediarios en las Operaciones de Transporte, y Conductores de Vehículos Terrestres.
Agrupació 69. Otros Profesionales Relacionados con el Transporte y las Comunicaciones N.C.O.P.
Divisió 7. Profesionales Relacionados con las Actividades Financieras, Jurídicas, de Seguros y de Alquileres.
Agrupació 71. Profesionales Relacionados con los Seguros.
Agrupació 72. Gestores de Asuntos Públicos y Privados.
Agrupació 73. Profesionales del Derecho.
Agrupació 74. Profesionales de la Economía y de las Finanzas. Especialistas en Inversiones y Mercados y otros Técnicos Similares.
Agrupació 75. Profesionales de la Publicidad.
Agrupació 76. Profesionales de la Informática y de las Ciencias Exactas.
Agrupació 77. Profesionales de Actividades Diversas.
Agrupació 79. Otros Profesionales Relacionados con las Actividades Financieras, Jurídicas, de Seguros y de Alquileres, n.c.o.p.
Divisió 8. Profesionales Relacionados con Otros Servicios.
Agrupació 84. Profesionales Relacionados con Actividades Parasanitarias.
Agrupació 85.- Profesionales Relacionados con el Espectáculo.
Agrupació 86. Profesiones Liberales, Artísticas y Literarias.
Agrupació 87. Profesionales Relacionados con Loterías, Apuestas y Demás Juegos de Suerte, Envite y Azar.
Agrupació 88. Profesionales Diversos.
Agrupació 89. Otros Profesionales Relacionados con los Servicios a que se Refiere
Activitats Artístiques
La totalitat del epígrafs compresos dintre de l’agrupació que es relaciona a continuació:
Agrupación 01.- Actividades Relacionadas con el Cine, el Teatro y el Circo.
Agrupación 02. Actividades Relacionadas con el Baile.
Agrupación 03. Actividades Relacionadas con la Música.
Agrupación 04. Actividades Relacionadas con el Deport
Amposta, 9 de març de 2018
L’Alcalde,
Adam Tomàs Roiget.

El termini de presentació de les sol·licituts ja ha finalitzat.

Sol·licitud

Presencialment

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Telemàticament

Aquest tràmit disposa d’un formulari online específic per tal de realitzar la seva tramitació:

 1. Faci clic al botó "Tramitació online".
 2. En el cas que el tràmit requereixi identificació, s’haurà d’autenticar amb uns dels Certificats digitals suportats, amb l’idCAT Mòbil o amb el sistema Cl@ve.
 3. Emplenar el formulari amb les dades oportunes.
 4. Adjuntar la documentació a aportar.
 5. Emplenar i adjuntar els formularis addicionals, si n’hi ha.


  Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
  Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


  Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
  Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
  Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies