Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2019

Subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2019

publicat el 20/08/2019


Bases aprovades pel Ple del 29/04/2019

Bases reguladores per a la realització de programes i activitats culturals

Convocatòria de les bases reguladores per a la concessió de subvencions a particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta per a la realització de programes i activitats culturals de l’any 2019

Aprovació bases reguladores i publicació al diari oficial

En la sessió ordinària del Ple de la Corporació del dia 29 d’abril de 2019 es van aprovar les bases reguladores per l’atorgament de subvencions per la realització de programes i activitats culturals per part de particulars, entitats culturals i associacions cíviques del terme municipal d’Amposta.

L’anunci de les bases reguladores s’han publicat al Butlletí oficial de la província en data 31 de maig de 2019, durant un termini de 20 dies per tal que s’hi puguin presentar al·legacions o reclamacions, fent una referència de la publicació al DOGC d’acord amb allò que disposa l’article 124,2 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Quantia total màxima i aplicació pressupostària

La quantia màxima a atorgar en aquesta convocatòria és de 34.000 euros, i es finançarà en càrrec a l’aplicació pressupostària 48901.01.3343 del Pressupost Municipal de l’exercici 2019.

Objecte i finalitat

L’objecte de la convocatòria és regular i fixar els criteris i el procediment de sol·licitud, tramitació, concessió, justificació i pagament de les subvencions que atorgui l’ajuntament d’Amposta a través de l’àrea de Cultura, destinades a finançar programes i activitats culturals per part de particulars, entitats culturals i associacions cíviques d’Amposta, que es realitzen dins de l’any 2019.

La finalitat d’aquestes subvencions és fomentar la iniciativa ciutadana, tant de manera individual com col·lectiva, en projectes i activitats de caire cultural, contribuint al finançament i/o consecució de les mateixes, sent objecte de subvenció les activitats i programes de difusió cultural, les iniciatives de recuperació i difusió del patrimoni cultural, tradicional i popular; i activitats d’animació i formació sociocultural.

Procediment de concessió

El procediment de concessió d’aquestes subvencions es tramita en règim de concurrència competitiva.

Requisits i acreditació

 1. Podran sol·licitar aquesta subvenció els particulars, les entitats culturals i les associacions cíviques, degudament inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament, que es trobin al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, i sempre que no figurin incloses en altres programes específics de l’Ajuntament.
 2. Que es trobin al corrent dels seus deutes amb l’Ajuntament, i que no estiguin incursos en cap dels supòsits de prohibició per obtenir la condició de beneficiari o entitat col·laboradora previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre General de Subvencions (LGS).
 3. Que tinguin seu social al terme municipal d’Amposta.
 4. Complir qualsevol altra obligació legal o reglamentària que els pugui afectar.
 5. Les sol·licituds es presentaran al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, dintre del termini màxim fixat.

Òrgans competents per la instrucció i resolució del procediment

L’òrgan competent per l’ordenació i instrucció del procediment serà la Regidoria de Cultura, a través del seu departament. Aquestes fases es desenvoluparan atenent allò establert a la LGS.

L’òrgan competent per a la resolució d’aquesta subvenció serà la Junta de Govern Local, per delegació de l’Alcalde.

Despeses subvencionables

Es consideren despeses subvencionables aquelles que de forma indubtable responen a la naturalesa de l’activitat subvencionada i es realitzen en el termini establert a la convocatòria. Es considera despesa realitzada la que s’hagi efectivament pagat durant el període a que fa referència, és a dir, l’any 2019.

Termini de presentació de les sol·licituds

Les sol·licituds, juntament amb la documentació exigida, s’hauran de presentar com a màxim fins el dia 17 de setembre de 2019, al Registre de l’Ajuntament d’Amposta, Plaça de l’Ajuntament, 3-4, planta baixa.

Termini de resolució i notificació

El termini per a l’atorgament de les subvencions serà, com a màxim, d’un mes a comptar des de la data de tancament del període de presentació de sol·licituds.

El termini per a presentar al·legacions o reclamacionsa la resolució de l’atorgament de les subvencions a particulars, entitats culturals i associacions per a la realització de programes i activitats culturals per a l’any 2019, serà, com a màxim, de 10 dies a comptar des de la notificació de l’atorgament de les subvencions.

Subsanació de deficiències

Si la sol·licitud d’inici no reuneix els requisits fixats a aquestes bases, les dades d’identificació, tant de la subvenció sol·licitada com de la persona sol·licitant, i/o qualsevol de les previstes a l’article 66 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, es requerirà al sol·licitant, d’acord amb allò establert a l’article 68 de la Llei LPAC per tal que en el termini de deu dies hàbils subsani les deficiències o acompanyi els documents preceptius. Si així no ho fes, se la tindrà per desistida de la seva petició, prèvia notificació de la resolució, que haurà de dictar-se en els termes previstos a l’article 21.1 de la LPAC.

Documentació que ha d’acompanyar la sol·licitud

 1. Les sol·licituds, segons annex I degudament complimentades, s’hauran de presentar al Registre General de l’Ajuntament, amb el benentès que en dita sol·licitud s’inclou l’autorització per tal que aquest Ajuntament pugui comprovar que els beneficiaris es troben al corrent de les seves obligacions davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Seguretat Social, o els certificats que acreditin aquesta situació.
 2. Cas que el sol·licitant sigui una associació, pressupost generald’ingressos i despeses de l’associació de l’any 2019.
 3. Fotocòpia del document del CIF de l’entitat o associació o fotocòpia del DNI del sol·licitant.
 4. Memòria de les activitatsa realitzar des de l’associació per a les quals es demana la subvenció.
 5. En cas que l’entitat o associació no s’hagi inscrit en el Registre administratiu de l’Ajuntament d’Amposta cal trametre una còpia compulsada dels estatuts vigents i document acreditatiu de la seva inscripció al registre públic.
 6. Certificat del nombre de socis.
 7. Declaració sobre si s’han demanat o s’han obtingut, i quines quantitats en aquest cas, ajuts a altres organismes amb la mateixa finalitat i exercici.

La presentació de la sol·licitud de subvenció pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que la regulen.

El model de sol·licitud i els seus annexos hauran de ser documents originals signats pel representant legal de l’entitat sol·licitant.

Criteris generals de valoració de les sol·licituds presentades

Els criteris generals de valoració dels projectes són els establerts a continuació:

 1. Qualitat i interès del projecte presentat, avaluats pel seu grau d’elaboració, concreció i coherència amb els objectius del mateix i de la convocatòria: 20 punts.
 2. Interès cultural del projecte, d’acord amb el contingut, els recursos metodològics i elements innovadors en el desenvolupament del projecte: 20 punts.
 3. Presència d’estratègies i accions que afavoreixin la integració i cohesió social del projecte, amb especial interès en persones i col·lectius en situació d’especial vulnerabilitat social i/o educativa: 10 punts.
 4. Participació d’altres agents socioculturals de les terres de l’Ebre en el projecte de l’activitat: 20 punts.
 5. Descripció dels resultats obtinguts i/o dels mecanismes d’avaluació dels resultats previstos: 10 punts.
 6. Viabilitat econòmica de la programació presentada, tenint en compte l’equilibri pressupostari entre els ingressos i les despeses previstes: 20 punts.

La valoració tindrà un màxim de 100 punts, que és l’equivalent a l’ import màxim a atorgar als beneficiaris, que és de 5.000 €.

Es podran desestimar aquelles sol·licituds que, segons el contingut del programa o memòria presentats, es considerin no prioritàries per a ser subvencionades.

Justificació de la subvenció. Termini i forma.

I. Forma.

Els beneficiaris de les subvencions quedaran obligats a justificar les despeses efectuades i sotmesos al control financer permanent d’aquest Ajuntament, d’acord amb el que disposa la normativa reguladora en matèria de subvencions i en matèria de control intern.

Els beneficiaris de les subvencions estan obligats a justificar com a mínim la quantitat igual a la subvenció sol·licitada.

Una vegada s’ha comunicat des de l’Ajuntament, mitjançant acord Junta de Govern Local, la quantitat a percebre de subvenció s’haurà de presentar, degudament emplenat:

 • L’expedient de justificació de subvenció o ajut, annex II, acompanyat de la següent documentació:
 • Una memòria d’actuació justificativa (no la memòria general d’activitats) del compliment de les condicions imposades en la concessió de la subvenció, amb indicació de les activitats realitzades i dels resultats obtinguts i certificació del representant.
 • Una relació classificada de les despeses amb identificació del document, data d’emissió, creditor, import, objecte de la despesa i data de pagament. En cas que la subvenció s’atorgui d’acord a un pressupost estimat, s’indicaran les desviacions que han tingut lloc. (inclou model l’annex II).
 • Aportació de factures o documents de valor probatori equivalent en el tràfic jurídic mercantil o amb eficàcia administrativa i documentació acreditativa del pagament, per import mínim a l’atorgat en la resolució. En cap cas s’admetran com a justificacions:
  1. Els interessos deutors de comptes bancaris.
  2. Interessos, recàrrecs i sancions administratives.
  3. Despeses de procediments judicials.
  4. Factures proforma, tiquets de caixa, albarans...

Les factures hauran de tenir els requisits exigits amb caràcter general al RD 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació o en la normativa que la substitueixi.

 • Balanç econòmic de l’activitat subvencionada (ingressos i despeses de l’activitat) per la qual percep la subvenció, en què es posi de manifest el resultat així com les subvencions i altres ingressos que l’hagin finançat. En cap cas, els imports percebuts pel beneficiari en concepte de subvenció, ajuts, ingressos o recursos, podran ser d’un import que aïlladament o en concurrència amb altres subvencions, ajuts, ingressos o recursos superi el cost real de l’activitat subvencionada. En el seu cas, carta de pagament de reintegrament quan hi hagi sobrants no aplicats.
 • Caldrà adjuntar un exemplar de tota la producció gràfica o audiovisual, on conste el suport de l’Ajuntament d’Amposta, en el cas que s’hagi produït.

En casos excepcionals o molt singulars, circumstàncies que ponderaran i reflectiran detalladament els corresponents òrgans gestors, es podrà facultar una presentació simplificada de la justificació de les quantitats lliurades en concepte de subvenció que inclogui en tot cas la completa individualització del perceptor, el seu domicili, quantitat i finalitat.

II. Termini de justificació.

El termini màxim per a presentar la documentació justificativa de les despeses d’acord amb la concessió de la subvenció i ajut serà fins el 8 de novembre de 2019.

Compatibilitat amb altres subvencions.

Aquestes subvencions són compatibles amb d’altres destinades a la mateixa finalitat i atorgades per altres administracions públiques o ens públics privats, però en cap cas l’import de les subvencions concedides no pot ser d’una quantia que, aïlladament o en concurrència amb subvencions d’altres entitats, ajuts, ingressos o recursos, superi el cost de l’activitat a desenvolupar pel beneficiari.

Publicitat de les subvencions concedides.

Les subvencions atorgades a l’empara d’aquesta convocatòria seran objecte de publicitat a través de la Base de Dades Nacional de Subvencions (BDNS), que opera com a sistema nacional de publicitat de subvencions, el BOPT, el tauler d’anuncis i la web de l’Ajuntament d’Amposta.

Amposta, 5 d’agost de 2019El termini de presentació de les sol·licituts ja ha finalitzat.

ANNEX_I: Sol·licitud de subvenció (PDF, 96KB)

ANNEX II: Justificació de subvenció (PDF, 763KB)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies