Inici Serveis i tràmits Sol·licitud de subvenció a la quota tributària d’IBI per habitatge habitual

Sol·licitud de subvenció a la quota tributària d’IBI per habitatge habitual

Descripció

Aquest procediment permet a les persones interessades sol·licitar una subvenció que sufragui part de la quota tributària de l’IBI, d’acord amb els següents valors cadastrals:

 • Per valors cadastrals inferiors a 41.973,41€, el 25% de la quota resultant de l’IBI.
 • Per valors cadastrals superiors a 41.973,41€, el 19% de la quota resultant de l’IBI.

Qui el pot demanar?

Els subjectes passius de l’IBI, quan aquest recaigui sobre l’habitatge habitual o un/una representant degudament acreditat/da i autoritzat/da.

Període de l’any en què es pot demanar

De l’1 de juliol al 30 de setembre de 2018.

Termini i forma de pagament

En anterioritat al 31 de desembrede 2018, mitjançant transferència bancària.

Requisits previs

Els requisits previs són:

 • Ser subjecte passiu de l’IBI.
 • Que l’habitatge per al qual se sol·licita la subvenció representi el domicili habitual de la persona interessada.
 • Estar empadronat a l’immoble objecte d’ajut amb anterioritat a la data de meritació de l’impost.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, l’Agència Tributària i Seguretat Social. Es considerarà estar al corrent, en els casos de pagament a terminis, sempre que aquests hagin estat atesos en la data del seu venciment.
 • Presentar la sol·licitud dintre del termini establert publicat a les bases o convocatòria.

Preu / Taxa

No n’hi ha.

Documentació a aportar

Els documents a aportar en tots els casos són:

 • Sol·licitud de subvenció de la quota tributària de l’IBI per habitatge habitual, correctament emplenada.
 • Rebut de pagament del primer fraccionament de l’IBI de l’exercici en curs.

Els documents a aportar si és la primera vegada que es demana aquest tràmit

 • Document identificatiu de l’interessat/ada (DNI / NIE / passaport / permís de residència).
 • Document bancari de titularitat del compte, degudament signat per l’Entitat Bancaria. (si les dades han canviat s’ha de tornar a portar)

Els documents a aportar si no s’autoritza a l’Ajuntament a consultar les dades amb altres administracions

 • Certificat d’estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’AEAT i Seguretat Social.

En el cas de sol·licitud mitjançant un representant:

 • Document identificatiu del representant (DNI, NIE, passaport, permís de residència).
 • Document acreditatiu de la representació.

Normativa

 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
 • Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei General de Subvencions.
 • Bases reguladores de l’atorgament d’ajuts al pagament de l’IBI aprovades pel Ple en sessió del 29 de febrer de 2016 i publicades al BOPT número 102 el 30 de maig de 2016.

Termini de Resolució

Les sol·licituds es resoldran en expedient únic abans del dia 1 de desembre de 2016 d’acord amb les bases reguladores de l’atorgament d’ajuts al pagament de l’IBI.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Més informació

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.

Telemàticament:

Aquest tràmit no disposa d’un formulari específic per tal de realitzar la seva tramitació de forma online. Si ho desitja, però, té la possibilitat d’enviar un correu electrònic per tal d’enviar-lo telemàticament:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud des de l’enllaç situat a baix del botó "ibi2017@amposta.cat".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader.
  • També pot imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta". Després haurà d’escanejar-la per tal de poder-la enviar telemàticament.
 3. Si el tràmit té algun altre document o formulari addicional també l’haura d’emplenar.
 4. Enviï un correu electrònic fent clic al botó inferior. Si no té aplicació de correu per defecte, copiï l’adreça del botó al seu client de correu.
 5. Adjunti el formulari PDF d’aquesta sol·licitud degudament emplenat com a fitxer adjunt al correuAjuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies