Inici Informació Oficial Ajuts i subvencions Convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats al pagament de l’impost sobre béns immobles.

Convocatòria pública d’ajuts econòmics destinats al pagament de l’impost sobre béns immobles.

publicat el 24/05/2018

Per la present convocatòria s’inicia el procediment per a la concessió, mitjançant procediment obert, de l’ajut destinat a facilitar el pagament de l’IBI –quan recaigui sobre l’habitatge habitual del subjecte passiu- mitjançant l’atorgament d’un ajut anual calculat sobre la quota tributària, per l’altra.

1. Bases reguladores.

Les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts establerts en aquesta convocatòria són:

Les bases reguladores per a l’atorgament dels ajuts destinats al pagament de l’IBI van ser aprovades per acord de Ple de 29 de febrer de 2016 i atès l’indicat a l’apartat 16è, el 30 de maig de 2016 es publicaren al BOPT número 102, al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la BDNS.

2. Crèdits pressupostaris als quals s’imputa la subvenció i quantia total màxima dels ajuts.

El crèdit pressupostari assignat a la present convocatòria, en càrrec a l’aplicació pressupostària 05/2312/48903 del pressupost municipal de l’exercici 2018 és de 100.000 euros. L’eficàcia de les resolucions sobre aquesta convocatòria queden sotmeses a l’existència de crèdit adequat i suficient en l’exercici pressupostari per a 2018 de l’Ajuntament d’Amposta.

3. Objecte, condicions i finalitat de la concessió dels ajuts.

Constitueix l’objecte d’aquesta convocatòria l’atorgament d’ajuts econòmics per a les persones que reunint les condicions previstes en les respectives bases siguin subjectes passius de l’IBI –quan recaigui sobre l’habitatge habitual-, en el cas dels ajuts per al pagament de l’IBI.

Les condicions per rebre els ajuts venen fixades a la clàusula següent.

La finalitat és la de donar suport econòmic a les famílies.

4. Procediment de Concessió.

Els ajuts s’atorgaran mitjançant convocatòria oberta.

5. Requisits per sol·licitar la subvenció i forma d’acreditar-los.

5.1. Requisits ajut IBI:

 1. Ser el subjecte passiu del tribut.
 2. Que l’objecte del tribut sigui el seu habitatge habitual.
 3. Estar empadronat en l’immoble objecte de l’ajut amb anterioritat a la data de meritació de l’impost.
 4. Estar al corrent de les obligacions tributàries amb l’Ajuntament d’Amposta, Agència Tributària i Seguretat Social. Es considerarà estar al corrent, en el caso de pagament a terminis, sempre que, aquests hagin estat atesos en la data del seu venciment.
 5. Presentar la sol·licitud dintre del termini establert en aquestes bases o en la convocatòria que cada any es publiqui.

5.2. Forma d’acreditar-los:

Les persones físiques que vulguin acollir-se als ajuts regulats a les presents Bases, hauran de presentar al registre general de l’Ajuntament entre l’1 de juliol i el 30 de setembre de 2018:

 • Sol·licitud ajustada al model que tot seguit s’indicarà o que s’aprovi en el moment de la convocatòria.
 • Fotocòpia del DNI del o dels sol·licitants i/o del representant legal.
 • Fotocòpia del rebut de pagament del primer fraccionament de l’IBI de l’exercici en curs.
 • Document bancari de titularitat del compte segons model aprovat i publicat a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta (www.amposta.cat) validat per entitat bancària, no serà necessària en cas que el sol·licitant ho hagués demanat l’exercici anterior i no hi hagi canvi de domiciliació.
 • Declaració d’estar al corrent en les obligacions tributària amb l’AEAT, la Tresoreria General de la Seguretat Social i amb l’autorització expressa de consultar el seu estat de comptes amb l’Ajuntament d’Amposta.

6. Import dels ajuts.

Sempre que s’acompleixi l’indicat en el punt anterior i que sigui d’aplicació l’ajut per possibilitar-ho els criteris per al seu atorgament, l’import del mateix serà el següent:

 1. Per a valors cadastrals inferiors a 41.973,41 € el deu (25) per cent de la quota resultant de l’IBI.
 2. Per a valors cadastrals superiors a 41.973,41 € el 4 (19) per cent de la quota resultant de l’IBI.

7. Criteris per a l’atorgament.

L’atorgament tindrà en compte l’ordre de presentació de la sol·licitud en el lloc establert a tal efecte en l’anunci de convocatòria, resolent-se el nombre de sol·licituds que acompleixin els requisits que permetin les previsions i disponibilitats pressupostàries fixades a la convocatòria. Per tant no es podran donar més ajuts que els que permetin les disposicions

D’exhaurir-se aquestes, serà procedent la seva denegació, no disposant de cap dret o preferència, en noves convocatòries d’ajuts, excepte en el cas d’ampliacions de partida pressupostària sense nova convocatòria acordada de manera expressa per l’Ajuntament.

8. Presentació de sol·licituds, atorgament, termini i forma de justificació del compliment de la finalitat per la que es concedeix l’ajut.

Els sol·licitants podran presentar les peticions juntament amb la documentació acreditativa al registre general de l’Ajuntament dintre del termini entre l’1 de juliol i el 30 de setembre.

Una volta presentada tota la documentació al Registre Municipal, l’òrgan instructor (Oficina de Gestió Tributària o aquell que s’estableixi a la convocatòria) realitzarà quantes comprovacions s’estimi pertinents.

En cas de que el sol·licitant no hagi presentat la documentació requerida, es formularà requeriment per l’òrgan instructor per a l’esmena dels defectes, en el termini de 10 dies hàbils, entenent-se que la manca d’esmena en el termini atorgat, suposarà el desistiment de la sol·licitud de la subvenció.

L’òrgan instructor informarà de manera individualitzada cada sol·licitud, acreditarà la comprovació de la concurrència dels requisits exigits i formularà proposta de resolució.

Abans de la resolució se sotmetran els expedients a fiscalització prèvia.

Resolt l’atorgament de l’ajut aquest sempre tindrà caràcter condicionat, amb caràcter resolutiu, a l’acreditació del pagament dels tributs municipals i s’haurà de justificar abans del dia 30 d’octubre, que s’ha procedit a fet efectiu l’import d’aquests o en la data de finalització del període voluntari de pagament, si aquesta fora ulterior. L’arrendatari també haurà d’acreditar el seu pagament, per tal de tenir dret a l’ajut. Així mateix, es comprovarà també que el beneficiari es troba al corrent de les seves obligacions tributàries i amb la seguretat social.

De no dur-se a terme la justificació del pagament en els termes indicats, l’ajut atorgat quedarà sense efectes.

9. Forma i termini de concessió.

Els ajuts es concediran mitjançant acord de la Junta de Govern Local a la vista de la proposta formulada per l’òrgan instructor, de forma conjunta per a tots el beneficiaris, en sessió plenària durant el mes de novembre de l’exercici corresponent.

Aquesta resolució provisional es comunicarà als interessats, els quals tindran 15 dies hàbils des de la notificació de l’acord per presentar al·legacions, transcorregut aquest termini sense que s’hagin presentat al·legacions, aquest acord esdevindrà definitiu. En cas contrari se sotmetrà a aprovació per la JGL.

10. Obligacions dels beneficiaris.

Els beneficiaris s’obliguen a facilitar quanta informació els sigui requerida per l’Ajuntament, per tal de comprovar la veracitat de les dades que han motivat el seu atorgament

11. Pagament de l’ajut.

Una volta aprovada la resolució dels ajuts, es procedirà al pagament del mateix, sempre mitjançant transferència bancària.

Amb l’ingrés de l’ajut es donarà per notificada la concessió, malgrat això l’Oficina de Gestió Tributària notificarà tant la concessió com la denegació de l’ajut.

12. Revocació, renúncia i nul·litat dels ajuts concedits.

Serà causa de revocació dels ajuts concedits, que comportarà el reintegrament de les quantitats percebudes més interessos, la comprovació de l’incompliment de les condicions i càrregues que van donar lloc al seu atorgament.

El beneficiari podrà renunciar a l’ajut i quedarà alliberat del compliment de la càrrega a que es trobi sotmesa aquella, amb pèrdua del dret a exigir-la. La renúncia haurà de ser prèvia al cobrament de l’ajut, doncs en cas contrari el beneficiari haurà de procedir, si s’escau, al reintegrament de les quantitats percebudes més interessos.

L’obligació de satisfer l’ajut pot esdevenir nul·la de ple dret si l’acte que la va atorgar s’ha dictat sense la corresponent cobertura pressupostària, així com la resta de casos previstos a la Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

13. Incompatibilitats.

L’atorgament de l’ajut s’ha d’ajustar al règim d’incompatibilitats vigent, i s’han de tenir en compte les vinculacions derivades del drets comunitari europeu sobre aquesta matèria.

Seran en tot cas incompatibles amb qualsevol ajut d’un altre organisme públic o privat, rebut pel mateix concepte.

14. Control.

L’Ajuntament podrà comprovar, pels mitjans que consideri adients, que les quantitats atorgades en base a les dades facilitades han estat reals i ajustades a les condicions exigides. Altrament es procedirà a reclamar dels beneficiaris el reintegrament de les quantitats percebudes així com la exigència d’altres responsabilitats que s’escaiguin.

15. Règim jurídic.

En tot allò no regulat en la present convocatòria s’aplicarà l’establert a les bases reguladores i en allò no previst s’estarà a l’establert amb caràcter general a la Llei 38/2003 General de subvencions, de 17 de novembre, al RD 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei general de subvencions, les Bases d’execució del pressupost municipal de cada exercici, Llei 39/2015, del Procediment Administratiu Comú, articles 118 i següents del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals de Catalunya, aprovat pel Decret 179/1995, de 13 de juny, i altra normativa concordant.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies