• Webs Municipals  

Inici La Ciutat Salut Tota la informació del COVID-19 a Amposta La represa de la normalitat. Mesures bàsiques

La represa de la normalitat. Mesures bàsiques

Mesures bàsiques de protecció i organitzatives relatives a la crisi de la Covid-19 de la Generalitat de Catalunya

publicat el 26/06/2020

La represa de la normalitat. Mesures bàsiques


1.- MESURES BÀSIQUES D’HIGIENE PERSONAL I SOCIAL

 • Rentar-se les mans de forma freqüent.
 • Tapar-se la boca amb la cara interna de l’avantbraç quan es tossi.
 • Relacions socials o grups de convivència habituals
 • Minimitzar els contactes socials per evitar la transmissió.
 • Guardar la distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres.
 • Usar mascareta quan no sigui possible garantir les distàncies interpersonals.
 • Preferència dels espais lliures respecte els espais tancats.
 • La ventilació correcta dels espais tancats.
 • La neteja i desinfecció de les superfícies.

2.- MESURES DE PROTECCIÓ I ORGANITZATIVES

a) Distància interpersonal de seguretat:

En espais tancat i espais lliures s’haurà de mantenir una distància interpersonal de seguretat d’1,5 metres, el que equival a un espai de seguretat de 2,5 metres quadrats, excepte en aquelles activitats on existeix més restricció.

b) Ús de mascaretes (a partir dels 6 anys, tant en espais públics com espais tancats):

 • És obligatori l’ús de mascaretes només en aquells casos en els quals no es pugui respectar la distància interpersonal de seguretat (1,5 metres), excepte entre persones que mantenen una relació de contacte de forma habitual.
 • És obligatori portar mascareta en transports de viatgers per carretera i ferrocarril, excepte si els ocupants tenen contacte proper de forma habitual.
 • Amb el cas de vaixells i embarcacions, no serà necessari l’ús de mascaretes si el passatger es troba dintre una cabina o si la distància interpersonal entre persones és d’1,5 metres.
 • No és exigible l’ús de mascareta en la pràctica de l’exercici de físic a l’aire lliure o altres activitats físiques que impossibiliten portar-la.
 • No és exigible l’ús de mascaretes quan la persona presenti algun tipus de malaltia o dificultat respiratòria que pugui veure’s agreujada per la utilització de la mascareta, o perquè la seva situació de dependència o discapacitat no ho permet.

3.- REUNIONS I ACTIVITATS SOCIALS I D’OCI

a) Es poden celebrar reunions familiars i activitats socials, incloent la pràctica professional no esportiva, de manera preferent entre persones que mantenen una relació i un contacte proper de forma habitual, sempre que no hi hagi aglomeracions.

Que entenem per aglomeracions?

Entenem que existeixen aglomeracions quan existeix una concentració de persones o grups de persones que en els espais públics no poden mantenir la distància interpersonal de seguretat mínim 1,5 metres o el seu equivalent en espai de seguretat de 2,5 metres quadrats.

4.- ACTIVITATS OBERTES AL PÚBLIC MESURES BÀSIQUES.

Les persones responsables o titulars de les activitats obertes al públic i les activitats de prestació de serveis, han d’adoptar les mesures organitzatives que resultin necessàries per garantir la protecció individual de les persones, posant a disposició i garantint a les persones el següent:

 • Disposar de sistemes de neteja de mans.
 • Garantir la distància física interpersonal de seguretat.
 • Condicions de neteja i desinfecció òptimes.
 • Condicions de ventilació d’espais tancats òptimes.

5.- AFORAMENTS EN ESPAIS A L’AIRE LLIURE

Es limitarà l’aforament dels espais públics al compliment dels següents criteris:

 • Cada persona ha de disposar d’una superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats.

Aquesta distància podrà rebaixar-se sempre que es compleixin les següents condicions:

 • Les persones portin mascareta.
 • Existeixi un registre d’assistents o una preassignació de localitats.
 • Existeixi un espai sectoritzat de fluxos d’accessos i de sortides independents, per un màxim de 2000 persones o fins a 3000 persones quan es situïn en seients preassignats.
 • Existeixi un circuit definit per la flux de persones per evitar aglomeracions, encreuaments i punts d’afluència.

6.- AFORAMENT EN ESPAIS TANCATS

Es limitarà el nombre màxim d’assistents o participants d’acord amb els següents criteris:

a) Cada persona ha de disposar d’una superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats, excepte si pel tipus d’activitat la restricció és més elevada.

b) Espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents d’un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan es situen en seients preassignats.

c) La distància física interpersonal de seguretat podrà rebaixar-se sempre que:

 • Les persones assistents portin mascareta.
 • S’ha de portar un registre de persones assistents o una preassignació de localitats.
 • S’estableixin una sèrie de mesures de circulació dels assistents per evitar aglomeracions en els encreuaments o punts de més afluència.

Només s’aplicaran aquestes mesures bàsiques en en defecte de mesures sectorials previstes en la normativa o els plans sectorial adhoc.

7.- CONGRESSOS, FIRES I ALTRES ACTES SIMILARS (COMERCIALS, EMPRESARIALS I CIENTÍFICS DE CAIRE PRIVAT O PÚBLIC)

a) L’aforament es regularà tenint en compte que, cada persona ha de disposar d’una superfície de seguretat de 2,5 metres quadrats.

b) La distància interpersonal de seguretat es podrà rebaixar sempre que:

 • Les persones assistents portin mascareta.
 • Espais sectoritzats amb control de fluxos d’accés i sortida independents d’un màxim de 1000 persones i fins a 2000 persones quan es situen en seients preassignats.

c) L’entitat promotora ha de garantir que l’organització s’ajusti als següents condicionants:

 • S’ha de portar un registre dels assistents.
 • S’ha d’establir un control de fluxos d’accés i sortida i, de la mobilitat interna, a través del mateix personal que organitza.
 • S’han de preveure mesures de circulació dels assistents que evitin les aglomeracions o els encreuaments.
 • S’ha de disposar d’assistents de neteja d’aigua i sabó o gels hidroalcohòlics o desinfectants amb activitat virucida, així com eixugamans d’un sòl ús.

8.- AFORAMENT EN ESTABLIMENTS I ACTIVITATS D’HOSTALERIA I RESTAURACIÓ (TANT EN L’AIRE LLIURE COM EDIFICIS TANCATS)

S’ha de garantir en tot cas:

 • La distància física interpersonal de seguretat entre persones o grups de persones de 1,5 metres o un equivalent de 2,5 metres quadrats de superfície.
 • S’ha de fomentar la prereserva.

9.- PLANS SECTORIALS

Aquests Plans tenen per objecte regular cadascuna de les activitats que desenvolupa la societat, amb la finalitat d’adoptar mesures i condicionants per al seu exercici. Es preveu l’elaboració i aprovació dels següents Plans Sectorials:

a) Centres, serveis i establiments sanitaris.

b) Serveis socials.

c) Centres docents.

d) Universitats.

e) Transports.

f) Establiments comercials de venda minorista o a l’engròs, de tot tipus d’article; fent especial atenció a centres i parcs comercials i a mercats a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d’aquestes categories.

g) Hotels i allotjaments turístics, inclosos càmpings, aparcaments d’autocaravanes, residències universitàries i altres similars, podent-se establir plans sectorials específics per cadascuna d’aquestes categories.

h) Establiments d’hostaleria i restauració.

i) Turisme.

j) Activitats d’oci nocturn.

k) Activitats de lleure infantil (casals d’estiu, esports, colònies, altres).

l) Activitats culturals, incloent museus, biblioteques, monuments, arxius, espectacles públics i activitats d’oci i recreatives, podent-se establir plans sectorials específics per a cadascuna d’aquestes categories i en funció de l’edat del públic destinatari.

m) Fires i congressos i altres activitats temporals amb gran afluència de públic.

n) Instal·lacions esportives.

o) Festes, revetlles i altres esdeveniments populars.

p) Equipaments d’oci, cultural o esportiu permanents amb gran afluència de públic.

Aquests Plans, un cop vigents, podran consultar-se al següent enllaç:

Plans de desconfinament sectorial

En l’actualitat (25/06/2020) s’han aprovat els següents plans sectorials:

a) Activitats de lleure: casals d’estiu, campaments, colònies, acampades i rutes:

 • Criteris bàsics per a l’organització de les activitats esportives d’estiu per a menors de 18 anys
 • Criteris generals per a la organització de les activitats de lleure educatiu estiu 2020
 • Protocol específic per a acampades i rutes
 • Protocol específic per a colònies
 • Protocol específic per casals d’estiu

b)Administració pública:

Instrucció 4/2020, de 7 de maig, sobre les mesures de prevenció i seguretat que s’han d’aplicar al personal al servei de l’Administració de la Generalitat amb motiu del coronavirus, en previsió a la futura reincorporació presencial al lloc de treball

 • Pla de desconfinamet dels serveis de la Secretaria de Treball
 • Pla de desconfinament dels serveis de la Secretaria d’Igualtat, Migracions i Ciutadania]
 • Pla d’acció de la Direcció General d’Atenció Ciutadana
 • Pla d’acció sobre el desconfinament de la funció pública
 • Balanç de l’activitat desenvolupada durant la situació de confinament derivada de la crisi sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) i Pla d’acció per al procés de desescalada en l’àmbit de l’Agència Tributària de Catalunya
 • Pla de contingència de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya per realitzar activitat acadèmica presencial durant el període de pandèmia pel Virus COVSARS-2.

c) Afers religiosos:

 • Pla de desconfinament d’afers religiosos

d) Bany i serveis associats:

 • Protocol de mesures addicionals i preventives motivades per la COVID-19 per a la gestió de les aigües de bany (platges i bany interior), zones on es practica el bany, i serveis associats

e) Centres de dia gent gran:

 • Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis de Centre de dia per a gent gran en les fases de desconfinament per la COVID 19

f) Centres docents:

 • Protocol general d’actuació en les proves d’accés a la universitat 2020
 • Pla Modificació del Pla d’obertura dels centres docents en fase 2 i noves mesures en fase 3
 • Pla d’obertura de centres educatius en fase 2

g) Espectacles culturals, llibreries i sales d’art:

 • Condicions per a locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. Fases 1 i 2 àmbit municipal: festivals d’estiu i festes majors
 • Pla de desconfinament del sector cultural. Cinemes
 • Pla de desconfinament del sector cultural. Galeries d’art
 • Pla de desconfinament del sector cultural. Llibreries
 • Pla de desconfinament gradual i nova normalitat en l’àmbit de Memòria Democràtica i el Centre d’Història Contemporània de Catalunya

h) Instal·lacions esportives:

 • Pla d’acció per desconfinament esportiu de Catalunya (Departament de Presidència)
 • L’aforament de les instal·lacions esportives durant el desconfinament de la COVID-2019

i) Locals i establiments a l’aire lliure:

 • Condicions per a locals, establiments o espais a l’aire lliure, en què es duen a terme actes i espectacles culturals, durant el desconfinament. Fases 1 i 2 àmbit municipal: festivals d’estiu i festes majors

j) Residències de gent gran:

 • Pla de desescalada en centres residencials

k) Serveis d’atenció a la infància:

 • Instrucció 3/2020, de 20 de maig de 2020, per la qual es dicten les mesures pel desconfinament progressiu dels serveis en l’àmbit de les competències de l’Institut Català de l’Acolliment i de l’Adopció
 • Pla de desconfinament dels serveis d’atenció a la infància, l’ adolescència i la joventut

l) Serveis per a persones amb discapacitat:

 • Mesures i recomanacions per a l’obertura dels serveis d’atenció diürna per a persones amb discapacitat en les fases de desconfinament per la COVID 19

m) Serveis socials:

 • Pla de Desconfinament dels equipaments i serveis de la Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària (Departament de Treball, Afers Socials i Famílies)
 • Mesures excepcionals i recomanacions a les Àrees Bàsiques de Serveis Socials en relació al desescalament del confinament davant l’epidèmia de la COVID-19 per territoris en Fase 1

Són responsables de garantir i aplicar les diferents mesures i condicionants previstos en els Plans de Desconfinament Sectorial els titulars de l’activitat, els qual hauran d’informar també als seus treballadors.

10.- TRANSITORIETAT PER ACTIVITATS AMB PLA SECTORIAL NO APROVAT

En aquells àmbits ens els quals encara no s’hagi aprovat el Pla Sectorial per l’adopció de mesures i condicions de seguretat per garantir els efectes de transmissió i contagi de la COVID-19, seran d’aplicació les mesures, condicionants i restriccions adoptades durant les diferents fases de desescalada dictades en el si de l’estat d’alarma.

Concretament, seran d’aplicació les mesures previstes en la Fase 3 del Pla de desescalada.

Per últim, en relació als aforaments i mentre no es disposi d’un pla sectorial aprovat, aquests seran els següents:

a) Establiments i locals oberts al públic: aforament del 50%.

b) Espais a l’aire lliure oberts al públic: aforament del 75%.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament