Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Professor/a de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

Oferta de treball: Professor/a de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

publicat el 23/10/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

20/10/2023

Nom de l’oferta de treball:

Professor/a de Taller d’Arts Plàstiques i Disseny, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la disposició sisena, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i dels mèrits que es desitgi al·legar: del 21/10/2023 al 09/11/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos i valoració provisional dels mèrits aportats: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Al tractar-se d’un procés d’estabilització, les bases i resta de documentació d’interès es troba disponible al següent enllaç

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 2680/2023, de data 5 d’octubre del 2023, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Paula Calduch Moreno
 • Suplent/a: Maria Barberà Baiges

Vocal 1:

 • Titular: Salomé Montserrat Monné
 • Suplent/a: Anna Adell Monllau

Vocal 2:

 • Titular: Assumpció Solé Tortajada
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat

Vocal EAPC:

 • Titular: Neus Brull Royo
 • Suplent/a EAPC: Eloisa Martínez Garrido

Vocal i Secretària:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Persona en qui delegui
Actualitzat el 21/12/2023

Llistat provisional admesos i exclosos i valoració provisional de mèrits 

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 21 de desembre del 2023, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva els tres (3) llocs de Professor/a de Taller i Arts Plàstiques, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Admesos i exclosos

DNI

Estat

Observacions

4258A

Admès/a

 

5120Z

Admès/a

 

5493P

Admès/a

 

8384F

Admès/a

 

1814Y

Exclòs/a

1, 2, 4, 5, 6 i 7

5908B

Exclòs/a

2, 3, 4

5705L

Admès/a

 

5731V

Admès/a

 

2987W

Admès/a

 

4097T

Admès/a

 

9730L

Admès/a

 

1730X

Admès/a

 

Llegenda motius exclusió i observacions

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

La valoració provisional dels mèrits de les persones aspirants admeses és la següent:

Valoració provisional de mèrits

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

4258A

60,00

20,00

3,00

15,00

98,00

5120Z

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

5493P

60,00

20,00

3,00

14,60

97,60

8384F

7,10

0,00

3,00

1,90

12,00

5705L

0,25

20,00

0,00

4,30

24,55

5731V

0,23

0,00

2,25

15,00

17,48

2987W

25,79

0,00

1,75

5,60

33,14

4097T

25,79

0,00

2,25

4,05

32,09

9730L

0,00

0,00

0,00

0,80

0,80

1730X

60,00

20,00

2,25

15,00

97,25

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, des del 22 de desembre al 9 de gener, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà la presentació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà automàticament definitiu transcorregut el termini dalt indicat sense necessitat d’una nova publicació.

Si es presenten al·legacions, l’alcaldia les resoldrà en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 19/1/2024

Resultats definitius

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 18 de gener del 2024, del procés per a cobrir de forma definitiva els tres (3) llocs de Professor/a de Taller i Arts Plàstiques, pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, el resultat final és el següent:

Valoració definitiva de mèrits

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

4258A

60,00

20,00

3,00

15,00

98,00

5120Z

0,00

0,00

0,00

0,30

0,30

5493P

60,00

20,00

3,00

14,60

97,60

8384F

7,10

0,00

3,00

1,90

12,00

5705L

0,79

20,00

0,00

4,30

25,09

5731V

0,23

0,00

2,25

15,00

17,48

2987W

25,79

0,00

1,75

5,60

33,14

4097T

25,79

0,00

2,25

4,05

32,09

9730L

0,00

0,00

0,00

0,80

0,80

1730X

60,00

20,00

2,25

15,00

97,25

D’acord amb els resultats, el Tribunal Qualificador acorda per unanimitat, proposar als següents aspirants en l’ordre indicat, per a prendre possessió de forma definitiva dels tres (3) llocsde Professor/a de Taller i Arts Plàstiques:

 • DNI: 4258A
 • DNI: 5493P
 • DNI: 1730X

Les persones aspirants, d’acord amb el punt vuitè de les bases reguladores, disposen de vint dies hàbils per a presentar tota la documentació que s’hi indica. Les persones aspirants aspirant que, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presentin la documentació requerida o bé que, un cop examinada, es comprovi que no compleixen algun dels requisits assenyalats, no podran ser nomenats/ades i s’anul·laran les seves actuacions. En aquest cas, el Tribunal proposarà la persona següent o següents aspirants que hagin obtingut la major puntuació, per ordre estricte de puntuació, sense perjudici de les possibles responsabilitats penals en les quals hagi pogut eventualment incórrer.

Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 121de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC). També es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies