Inici Informació Oficial Beques, concursos i premis Premi Ajuntament d’Amposta al millor Projecte de Recerca Local Jordi Fontanet 2023

Premi Ajuntament d’Amposta al millor Projecte de Recerca Local Jordi Fontanet 2023

publicat el 14/03/2023

Convocatòria del Premi al millor projecte de recerca local "IV Premi de Recerca Jordi Fontanet 2023"

Preàmbul

La regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta aprova les bases i convocatòria del IV Premi de Recerca Jordi Fontanet 2023, que està dedicat a Projectes de Recerca Local amb l’objectiu de fomentar la investigació sobre la ciutat d’Amposta.

1.Bases reguladores

La present convocatòria no disposa de bases reguladores específiques i s’estarà al que disposi l’Ordenança General de Subvencions de l’Ajuntament d’Amposta i a la normativa vigent data 29 de juliol de 2020 i publicades al DOGC amb número 82/48, en tot allò que sigui d’aplicació atenent la naturalesa dels premis.

2.Característiques del premi

El Premi de Recerca Jordi Fontanet té caràcter biennal. S’atorga al millor projecte de recerca original i inèdit referit a estudis cientificotècnics, històrics, mediambientals, geogràfics, econòmics, literaris, artístics, polítics, sociològics o d’especial interès per la ciutat.

3.Requisits dels participants

Poden optar al IV Premi Jordi Fontanet les persones investigadores i estudioses que, complint els requisits fixats a la Llei 38/2003, general de subvencions, de manera individual o col·lectiva presentin una recerca d’acord amb aquestes bases. Per poder participar hauran de presentar declaració responsable que compleixen els requisits fixats a la Llei 38/2003, General de Subvencions i que no tenen deutes pendents en Hisenda, Seguretat Social ni en l’Ajuntament d’Amposta.

S’admetrà una sola obra per autor.

4.Dotació i drets

La dotació econòmica del premi serà de 3.500,00 euros de la partida pressupostària 01/334/48002, que es farà efectiu en un únic pagament al lliurament del premi, per transferència bancària.

L’Ajuntament d’Amposta publicarà l’obra premiada i es reserva el dret de fer-ho de forma completa, en format paper i/o en suport digital.

En cas de sol·licitud col·lectiva el pagament es realitzarà al responsable del grup.

L’acceptació del premi comportarà la cessió del drets de l’obra.

5.Documentació

Els participants hauran de presentar tota la documentació reglamentària per optar al IV Premi de Recerca Jordi Fontanet. La manca de documentació suposarà l’exclusió immediata del Premi.

La documentació de sol·licitud i la memòria del projecte s’han de presentar en impresos normalitzats, juntament amb el currículum vitae, al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta presencial o telemàticament. A www.amposta.cat/registre

El formulari per presentar la documentació es pot trobar a internet o presencialment a la Regidoria de Cultura. Plaça de l’Ajuntament 6, segona planta.

S’ha d’adjuntar la documentació següent:

 • Cal presentar la memòria del projecte que haurà de tenir una extensió de 10 pàgines. Es presentaran cinc còpies de la memòria del projecte que hauran d’incloure:
 • Els objectius i la justificació del projecte.
 • Un esquema desenvolupant el treball.
 • Les fonts documentals a estudiar.
 • Les fonts bibliogràfiques, hemerogràfiques i pàgines web.
 • Una relació de les imatges, il·lustracions i plànols.
 • El programa i el calendari de treball.
 • Possibles propostes d’actuació per a la dinamització del resultats de la recerca.
 • El currículum de la persona o persones sol·licitants.
 • Fotocopia del DNI o passaport.
 • Full de dades bancàries.
 • Autorització signada atorgant permís a l’Ajuntament d’Amposta per a que aquest pugui publicar el treball premiat si ho considera oportú.

En el cas de projectes col·lectius, han de presentar la documentació esmentada totes les persones integrants, i cal indicar el nom d’una persona responsable o representant del grup.

6.Termini de presentació

Les sol·licituds es poden presentar fins el dia 21 de juny de 2023, al registre de l’Ajuntament. Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 43870 Amposta o també telemàticament. A www.amposta.cat/registre

7.Jurat

Els treballs seran valorats per un jurat format per:

 • L’arxiver/a municipal.
 • Tècnic/a de cultura de l’Ajuntament d’Amposta
 • Una persona de reconegut prestigi en l’àmbit de la investigació, designat d’acord amb el tema dels projectes presentats.

8.Criteris de valoració dels projectes presentats

Per a l’avaluació es tindran en compte els criteris següents:

 • La temàtica del projecte presentat.
 • L’interès i la significació de la recerca en l’aprofundiment del coneixement d’Amposta, així

com la coherència de la hipòtesi de treball i la planificació metodològica.

 • Les possibles repercussions dels resultats en els camps científic, tècnic, econòmic, històric i social de la ciutat.
 • L’aportació de perspectives i d’accions innovadores, tant en els projectes de recerca com en la seva aplicació posterior.

El jurat, si s’escau, podrà sol·licitar l’assessorament d’altres persones o institucions sobre l’interès i l’abast del projecte.

El jurat es reserva el dret de declarar desert el Premi si estima que cap dels treballs no n’és mereixedor i és competent per resoldre qualsevol eventualitat no regulada expressament per aquestes bases.

9.Resolució i acte de lliurament

L’acte de proclamació del veredicte i del lliurament del IV Premi de Recerca Local Jordi Fontanet tindrà lloc al Saló de Plens el dia 22 de setembre a les 20 h.

L’acceptació del premi haurà de constar en un document signat per la persona beneficiària, la qual s’haurà de comprometre a complir totes les condicions que es demanen en aquestes bases.

En cas que la persona beneficiària renunciï a l’ajut ho haurà de fer mitjançant una comunicació escrita adreçada a la Regidoria Cultura de l’Ajuntament d’Amposta, on haurà de fer constar els motius de la renúncia. 

Els projectes que no hagin resultat premiats es podran recollir durant el període d’un mes a partir de la data del veredicte a l’Àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Amposta (Plaça de l’Ajuntament 6, segona planta). La persona que retiri el projectes tindrà que firmar un document on acredita la recollida. Si passat aquest termini no han estat reclamats ni retirats personalment o mitjançant una persona acreditada s’eliminaran.

10.Termini de la resolució i notificació.

El termini de resolució del premi es d’un màxim de sis mesos a comptar desprès de finalitzar el termini de presentació de sol·licituds.

11.Lliurament del treball

 1. El termini per a la realització del projecte premiat serà d’un any a partir de la data de la seva concessió sense possible pròrroga.
 2. Si el treball final presentat no s’ajusta als termes convinguts, el jurat del Premi podrà suspendre l’ajut i reclamar-ne la quantitat avançada.
 3. Transcorregut el termini sense que s’hagi lliurat el treball, per part de l’Ajuntament s’iniciarà expedient de reintegrament de tal manera que s’haurà de reintegrar la quantia del premi i els interessos de demora reportats.

La presentació dels projectes aspirants al Premi de Recerca Jordi Fontanet comporta l’acceptació expressa de les condicions establertes en aquestes bases per part dels seus autors.

12.Justificació

Atenent la Disposició addicional desena de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions el premi no requereix de justificació.

13.Règim jurídic aplicable

En tot allò no previst en aquestes bases és d’aplicació el que estableixen les Bases generals de subvencions de l’Ajuntament d’Amposta, la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions i el seu reglament de desenvolupament, i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre del Procediment administratiu comú de les administracions públiques i la Llei 40/2015, d’1 d’octubre de Règim jurídic del sector públic.

14.Publicitat

La difusió d’aquestes bases serà mitjançant el BOPT, la pàgina web municipal i la BDNS.

15.Règim de recursos

La resolució de la convocatòria posa fi a la via administrativa. Contra aquesta resolució procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos, a comptar des del dia següent de la notificació de la resolució. Alternativament, i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant de la Junta de Govern Local, en el termini d’un mes, a comptar des del dia següent de la notificació.

16.Protecció de dades

En compliment dels que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD), el RD 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’Ajuntament informa que l’adreça de correu electrònic i les dades personals facilitades seran incloses en un fitxer i seran objecte de tractament única i exclusivament amb la finalitat de gestionar aquest concurs.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies