Oferta de treball: Borsa Conserge Edificis Municipals

publicat el 28/03/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

28/03/24

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Conserge Edificis Municipals

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 29/03/2024 al 17/04/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una Borsa per al lloc de Conserge Edificis Municipals, per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, de l’escala de l’Administració Especial

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 444KB)

Actualitzat el 29/4/2024

Llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 1104/2024 de data 29 d’abril de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

1136A

3900W

2418Q

0357Y

8403B

6320L

2784J

0080M

8699S

Admesos/es pendents del nivell C1 de català

DNI

2903X

4637S

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

1809K

3, 5, 6 i 7

6101R

6 i 7

7234E

3, 6 i 7

3931Q

5

7860N

1, 4, 5 i 7

0848F

5 i 6

6533A

3 i 6

0375Z

3, 5 i 6

4531H

3

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent: Graduat en Educació Secundària Obligatòria

4- Manca currículum vitae

5- Manca vida laboral actualitzada

6- Manca certificat coneixements nivell C1 de català

7- Manca document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Període d’esmena: del 30/04/2024 al 14/05/2024 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Llengües oficials:  coneixements nivell C1 de català

Dia:

16/05/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Resta de proves fase d’oposició: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

22/05/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Dolors Lluís Llansamà, Conserge Escola Consol Ferré, Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Sr. Demetri Morales Almo, Oficial Primera Jardineria Serveis Manteniment - Serveis al Territori, Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Yolanda Meca Blanch, Auxiliar Administrativa d’Intervenció, Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Jean Carlo Pasqualotto, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta
 • Suplent/a: Joan Vicenç Fuster Masià, Oficial Manteniment Piscina Municipal, Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sra. Montserrat Cervera Monllau, Conserge Escola Miquel Granell, Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal, Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sra. Marta Fornós Canes, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Abel Santiago Lozano, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/5/2024

Designació nou tribunal per al Llistat provisional aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 1188/2024 de data 09de maig de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, per una errada material a l’hora de fer la designa del Tribunal qualificador de les proves, segons Decret d’Alcaldia número 1104/2024, es designa un nou Tribunal:

President/a

 • Titular: Sr. Carlos Serrano Valldepérez, Conserge Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal, Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra. Yolanda Meca Blanch, Auxiliar Administrativa d’Intervenció, Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Sr. Giancarlo Pasqualotto, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra.Anna Bailach Ortí, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sra. Alexandra Ripollés Forcadell, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sr. Vicent Sabaté Duran, Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sra. Marta Fornós Canes, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sr. Abel Santiago Lozano, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/5/2024

Llistat definitiu aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 1247/2024 de data 16de maig de 2024, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

1136A

3900W

2418Q

3931Q

0357Y

8403B

6320L

 

2784J

0080M

8699S

 

Admesos/es pendents del nivell C1 de català

DNI

2903X

4637S

7234E

0848F

Exclosos/es: 

DNI

Motiu d’exclusió

1809K

3, 5, 6 i 7

6101R

6 i 7

7860N

1, 4, 5 i 7

6533A

3 i 6

0375Z

3, 5 i 6

4531H

3

Llegenda motiu d’exclusió:

1- Manca sol·licitud de participació en processos de selecció

2- Manca fotocòpia DNI o document equivalent

3- Manca còpia titulació acadèmica o equivalent: Graduat en Educació Secundària Obligatòria

4- Manca currículum vitae

5- Manca vida laboral actualitzada

6- Manca certificat coneixements nivell C1 de català

7- Manca document relació de mèrits a valorar en la fase de concurs

Convocatòria inici de les proves:

Llengües oficials: coneixements nivell C1 de català

Dia:

16/05/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Resta de proves fase d’oposició: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

22/05/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Carlos Serrano Valldepérez, Conserge Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal, Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra. Yolanda Meca Blanch, Auxiliar Administrativa d’Intervenció, Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Sr. Giancarlo Pasqualotto, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra.Anna Bailach Ortí, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sra. Alexandra Ripollés Forcadell, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sr. Vicent Sabaté Duran, Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sra. Marta Fornós Canes, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sr. Abel Santiago Lozano, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/5/2024

Resultat prova nivell C1 de català 

El resultat de les proves de coneixements del nivell C1 de català, realitzades avui dia 16 de maig de 2024, ha estat el següent:

DNI

Resultat

2903X

No presentat/da

4637S

No presentat/da

7234E

Apte/a

0848F

No presentat/da

Es convoca als aspirants que es detallen seguidament, a la realització de la resta de proves de la fase d’oposició:

DNI

DNI

DNI

DNI

1136A

3900W

2418Q

3931Q

0357Y

8403B

6320L

7234E

2784J

0080M

8699S

 

Resta de proves fase d’oposició: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

22/05/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Carlos Serrano Valldepérez, Conserge Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó, Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sr. Xavier Garcia Esquerré, Oficial Manteniment Piscina Municipal, Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego, Secretària accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra. Yolanda Meca Blanch, Auxiliar Administrativa d’Intervenció, Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Sr. Giancarlo Pasqualotto, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

 • Suplent/a: Sra.Anna Bailach Ortí, Conserge Edifici Museu de les Terres de l’Ebre, Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Sra. Alexandra Ripollés Forcadell, Auxiliar Administrativa de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Sr. Vicent Sabaté Duran, Auxiliar Administratiu de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Sra. Marta Fornós Canes, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

 • Suplent: Sr. Abel Santiago Lozano, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/5/2024

Resultat proves fase oposició

El resultat de les proves teórico pràctiques de la fase d’oposició, realitzades el dia 22 de maig de 2024, ha estat el següent:

DNI

Assistència

Prova test

Prova pràctica

Total

1136A

Presentat/da

16,5

26

42,5

0357Y

Presentat/da

16,5

No apte/a

No apte/a

2784J

No presentat/da

-

-

-

3900W

Presentat/da

22,5

No apte/a

No apte/a

8403B

Presentat/da

25,5

No apte/a

No apte/a

0080M

Presentat/da

24

26

50

2418Q

No presentat/da

-

-

-

6320L

No presentat/da

-

-

-

8699S

Presentat/da

22,5

No apte/a

No apte/a

3931Q

Presentat/da

19,5

No apte/a

No apte/a

7234E

Presentat/da

19,5

No apte/a

No apte/a

Fase de concurs

Presentació de mèrits

Es convoca als aspirants que han superat totes les proves de la fase d’oposició, a la presentació dels mèrits dintre del termini compres entre el 24-05-2024 i el 03-06-2024 ambdós inclosos, tal i com consta en punt 4 de les bases de la convocatòria:

DNI

1136A

0080M

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/6/2024

Resultat fase concurs i resultats finals 

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del present procés selectiu, el resultat de la valoració dels mèrits és el següent:

DNI

Mèrits professionals

Mèrits formació

TOTAL

1136A

20

3,85

23,85

0080M

9,06

12,85

21,91

Així doncs, els resultats finals són:

DNI

Fase oposició

Fase concurs

TOTAL

1136A

42,5

23,85

66,35

0080M

50

21,91

71,91

En base a les puntuacions obtingudes, i segons Decret d’Alcaldia nº1553/2024 de data d’avui, la borsa de treball queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

Ordre borsa

DNI

1

0080M

2

1136A

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/6/2024

Proves realitzades en el procés selectiu

Prova test (PDF, 126KB)

Prova pràctic 1 (PDF, 53KB)

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies