Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va d’Activitats en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va d’Activitats en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

publicat el 12/02/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació BOE:

10/02/2024

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va d’Activitats en règim funcionari de carrera, amb creació de borsa

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

1 en règim funcionari de carrera, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 11/02/2024 al 01/03/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta, àrea d’Activitats

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i Convocatòria del Procés de Selecció per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Auxiliar Administratiu/va d’Activitats, torn lliure, de l’Escala d’Administració General, Personal Funcionari de Carrera, de l’Ajuntament d’Amposta, i alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 464KB)

Actualitzat el 19/3/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 720/2024, de data 19 de març de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

0105F

0377V

0079G

5462T

9892C

4931K

9342E

6904D

8805Z

2784J

3373X

9288M

5546S

0874M

4494G

4191T

3615V

9764F

 

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7321P

1809K

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell superior de llengua espanyola

DNI

3801W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7464R

5 (VL desactualitzada)

8279T

1, 3

5599R

3, 5, 7

8310L

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

3025Y

1, 4, 6, 7

5703D

3

4662M

1, 7

4481K

4, 7

0833S

6, 7

3534X

5

6693H

3

3931Q

3

8491M

8

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Període d’al·legacions: del 20-03-2024 al 04-04-2024

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior de llengua espanyola 

Dia:

16-04-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica nº6 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

17-04-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruth Vallés Princep, Administrativa Alcaldia i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica mig de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Mercè Lavega Benet, Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Juli Solé Subirats, Arquitecte Tècnic en llicències d’obres de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Roser Curto Hierro, Aux. Administrativa de l’Àrea d’Estadística i Padró de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Eulogio Giné Ramos, Administratiu de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 4

 • Titular: Eva Carbó Soto, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 8/4/2024

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 873/2024, de data 8 d’abril de 2024, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

0105F

0377V

0079G

5462T

9892C

4931K

9342E

6904D

8805Z

2784J

3373X

9288M

5546S

0874M

4494G

4191T

3615V

9764F

2657E

7097Z

7464R

4662M

5703D

8310L

6693H

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

7321P

1809K

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i nivell superior de llengua espanyola

DNI

3801W

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

8279T

1, 3

5599R

3, 5, 7

3025Y

1, 4, 6, 7

4481K

4, 7

0833S

6, 7

3534X

5

3931Q

3

8491M

8

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic o equivalent

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell C1 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Fora de termini

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau): nivell C1 català i nivell superior de llengua castellana

Dia:

16-04-2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions actualitzat

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 planta 1ª (costat Saló de Plens)

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

17-04-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruth Vallés Princep, Administrativa Alcaldia i Activitats de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Isabel Villalbí Forcadell, Cap de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica mig de Secretaria de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Mercè Lavega Benet, Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Susanna Vallés Raventós, Enginyera Tècnica de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Roser Curto Hierro, Aux. Administrativa de l’Àrea d’Estadística i Padró de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Eulogio Giné Ramos, Administratiu de l’Àrea de Polítiques d’Ocupació i Empresa de l’Ajuntament d’Amposta.

Vocal 4

 • Titular: Eva Carbó Soto, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Esther Aparicio Pérez, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/4/2024

Canvi de data prova castellà 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 942/2024, de data 12 d’abril de 2024, es desprèn la informació següent:

Prova nivell superior de llengua castellana: canvi de data i hora

Dia:

18-04-2024

Hora:

12:15 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions

Plaça de l’Ajuntament, 2-4 planta 1ª (costat Saló de Plens)

43870 - Amposta

Si s’escau, es convoca a l’aspirant:

DNI

3801W

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 16/4/2024

Resultat prova coneixements nivell C1 català

Segons es desprèn de l’acta emesa per la tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, el resultat de la prova de coneixements del nivell C1 de català realitzada el dia d’avui, ha estat el següent:

DNI

Assistència

Resultat

7321P

No presentat/da

-

1809K

Presentat/da

Apte/a

3801W

Presentat/da

Apte/a

Així doncs, es convoca als/les següents aspirants a la realització de les proves teòrico pràctiques, segons s’indica a continuació:

Dia:

17-04-2024

Hora:

09:00 h

Lloc:

Lo Sindicat – Aula 1

Av. de la Ràpita nº 43 planta 1

43870 - Amposta

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

0105F

0377V

0079G

5462T

9892C

4931K

9342E

6904D

8805Z

2784J

3373X

9288M

5546S

0874M

4494G

4191T

3615V

9764F

2657E

7097Z

7464R

4662M

5703D

8310L

6693H

1809K

3801W

 

 

 

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/4/2024

Resultats fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades ahir dia 17 d’abril de 2024, és el següent:

DNI

Assistència

Prova 1

Preguntes curtes

Prova 2

Pràctic 1

Prova 3

Pràctic 2

0105F

No Presentat/da

-

-

-

0377V

Presentat/da

17,225 (Apte/a)

7,25 (No apte/a)

-

0079G

No Presentat/da

-

-

-

5462T

Presentat/da

14,725 (No apte/a)

-

-

9892C

No Presentat/da

-

-

-

4931K

No Presentat/da

-

-

-

9342E

Presentat/da

6 (No apte/a)

-

-

6904D

Presentat/da

9,9 (No apte/a)

-

-

8805Z

Presentat/da

15,075 (Apte/a)

11,5 (Apte/a)

13,75 (Apte/a)

2784J

No Presentat/da

-

-

-

3373X

Presentat/da

23,375 (Apte/a)

6,75 (No apte/a)

-

9288M

No Presentat/da

-

-

-

5546S

No Presentat/da

-

-

-

0874M

No Presentat/da

-

-

-

4494G

Presentat/da

13,725 (No apte/a)

-

 

4191T

Presentat/da

8,225 (No apte/a)

-

-

3615V

No Presentat/da

-

-

-

9764F

No Presentat/da

-

-

-

2657E

Presentat/da

8 (No apte/a)

-

 

7097Z

No Presentat/da

-

-

-

7464R

Presentat/da

21,9 (Apte/a)

19,5 (Apte/a)

17 (Apte/a)

4662M

Presentat/da

9,025 (No apte/a)

-

-

5703D

No Presentat/da

-

-

-

8310L

Presentat/da

6 (No apte/a)

-

-

6693H

No Presentat/da

-

-

-

1809K

Presentat/da

1,5 (No apte/a)

-

-

3801W

Presentat/da

5,3 (No apte/a)

-

-

Fase de concurs

Període de presentació de mèrits: del 19-04-2024 al 29-04-2024

S’informa que la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició, és a dir, les següents persones aspirants:

DNI

Preguntes curtes

Pràctic 1

Pràctic 2

Total fase oposició

8805Z

15,075

11,5

13,75

40,33

7464R

21,9

19,5

17

58,4

Aquesta haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, i no haurà de ser altra documentació que la que es va indicar en el document Annex II Relació de Mèrits, que es va presentar en el moment de la inscripció per formar part del procés selectiu.

Es presentaran els documents en fotocòpia acompanyats dels originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Sens perjudici del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/4/2024

Proves i ítems de correcció

Les proves realitzades en data 17 d’abril de 2024, són:

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/5/2024

Resultats final i constitució de borsa

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal, el resultat de la fase de concurs ha estat el següent:

DNI

Experiència professional

Experiència acadèmica

Total fase concurs

8805Z

-

6,6

6,6

7464R

20

4,6

24,6

Resultats finals:

DNI

Total fase oposició

Total fase concurs

Puntuació total

8805Z

25,25

6,6

31,85

7464R

36,5

24,6

61,1

Tenint en compte el resultat finals, el Tribunal proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 7464-R per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball, queda constituïda per estricte ordre de puntuació:

DNI

Total concurs-oposició

1

7464R

61,1

2

8805Z

31,85

Segons resolució per Decret d’Alcalde núm. 1190/2024, de data 9 de maig de 2024, queda constituïda la borsa del present procés selectiu. El funcionament de la borsa serà dinàmic i d’acord amb el que s’especifica en el punt 8 de les bases de la convocatòria.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies