Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Un/a Oficial de Manteniment de Piscina amb creació de borsa, de l’Ajuntament d’Amposta

Oferta de treball: Un/a Oficial de Manteniment de Piscina amb creació de borsa, de l’Ajuntament d’Amposta

publicat el 26/09/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

26/09/2023

Nom de l’oferta de treball:

Oficial Manteniment Piscina, amb creació de borsa

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Consultar les bases

Llocs de treball oferts:

1 lloc en règim de laboral fix, i creació de borsa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/09/2023 al 16/10/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Consultar les bases

Data prevista d’incorporació:

Consultar les bases

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores i convocatòria del procés de Selecció per a cobrir de forma definitiva el lloc D’Oficial de Manteniment Piscina, Torn Lliure, de L’escala D’administració General, Personal Laboral Fix, de L’Ajuntament D’Amposta, i Creació De Borsa

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 480KB)

Actualitzat el 26/10/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2890/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9590M

6132A

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7583A

3

7619R

6, 7

7283X

7

4637S

5, 7

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell B2 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Període d’al·legacions: del 27-10-2023 al 10-11-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau): Coneixement nivell B2 de català

Dia:

21/11/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de comissions

Plaça de l’Ajuntament núm. 2-4, planta 1

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Dia:

23/11/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica núm 6, planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Benjamí Garcia Balaguer, Director de la Piscina Municipal d’Amposta, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, TAE de Secretaria, funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària del Tribunal

Vocal 2

 • Titular: Demetri Morales Almo, Oficial Primera Jardineria Serveis Manteniment, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Marcos Pellicer Díaz, Oficial Segona Obres Serveis Manteniment, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Joan Vicenç Fuster Masià, Oficial Manteniment Piscina Municipal d’Amposta, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Joan Ramon Ortí Pastor, Oficial Oficis Manteniment Serveis Manteniment, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Jonatan Querol Ferré, Cap de Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Esther Aparicio Pérez, Aux. administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció de l’assessora externa i tècnica del Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, Sra. Ester Martí Accensi, per a la realització de les proves de nivell B2 de català.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/11/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde núm. 3099/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

9590M

6132A

7583A

7283X

4637S

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

7619R

7

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia DNI o document equivalent

 3. Còpia títol acadèmic

 4. Currículum Vitae

 5. Vida Laboral

 6. Certificat nivell B2 de català

 7. Relació de mèrits

 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Convocatòria inici de les proves: coneixements teòrico-pràctics

Dia:

23/11/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Magna

Ctra. Simpàtica núm 6, planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Benjamí Garcia Balaguer, Director de la Piscina Municipal d’Amposta, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Francesc Lluís Costes, TAE de Secretaria, funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: En qui delegui la secretària del Tribunal

Vocal 2

 • Titular: Demetri Morales Almo, Oficial Primera Jardineria Serveis Manteniment, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Marcos Pellicer Díaz, Oficial Segona Obres Serveis Manteniment, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Joan Vicenç Fuster Masià, Oficial Manteniment Piscina Municipal d’Amposta, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Joan Ramon Ortí Pastor, Oficial Oficis Manteniment Serveis Manteniment, personal laboral de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 4

 • Titular: Jonatan Querol Ferré, Cap de Brigada d’Obres i Serveis de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Esther Aparicio Pérez, Aux. administrativa de Secretaria de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/11/2023

Resultat proves fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades avui dia 23/11/2023, el resultat de les mateixes és:

Resultats fase oposició

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

CAS PRÀCTIC

TOTAL OPOSICIÓ

9590M

Presentat/da

5,1

-

No apte/a

6132A

Presentat/da

6,61

-

No apte/a

7583A

Presentat/da

17,11

28,33

45,44

7283X

Presentat/da

5,12

-

No apte/a

4637S

Presentat/da

5,82

-

No apte/a

Fase de concurs

Presentació de mèrits: del 24-11-2023 al 04-12-2023

D’acord amb els resultats, la persona que ha superat la fase oposició, haurà d’aportar els mèrits en el termini de 10 dies naturals a comptar des de la publicació dels resultats de la fase d’oposició, d’acord amb l’especificat a les bases reguladores i convocatòria, i segons el document Annex II presentat en el període d’inscripció i esmena.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció

Actualitzat el 15/12/2023

Resultat final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, el resultat de la valoració dels mèrits presentats per l’únic aspirant que va superar tots els exercicis de la fase d’oposició, és el següent:

DNI

Experiència professional

Experiència acadèmica

Total concurs

7583A

20,67

4,95

25,62

Tenint en compte els resultats de les proves de la fase d’oposició, la puntuació final de tots els exercicis és la següent:

DNI

Puntuació fase oposició

Puntuació fase concurs

Puntuació final

7583A

45,44

25,62

71,07

Segons els resultats anteriors, el Tribunal proposa per ocupar el lloc objecte de la present convocatòria, a l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 7583-A.

D’acord amb les bases de la convocatòria, la persona aspirant proposada pel Tribunal, haurà de presentar a l’Ajuntament la documentació que s’indica en el punt novè (9), en el termini màxim de 10 dies naturals, a partir de l’endemà de la data de la publicació dels resultats definitius, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, sense requeriment previ.

La persona aspirant proposada què, dins del termini fixat, exceptuant els casos de força major, no presenti la documentació requerida o bé que, un cop examinada es comprovi que no compleix algun dels requisits assenyalats en la base segona, no podrà ser nomenat/ada i s’anul·laran les seves actuacions.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies