Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tres places de Tècnic/a de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, en règim laboral fix

Oferta de treball: Tres places de Tècnic/a de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, en règim laboral fix

publicat el 14/03/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

14/03/2023

Nom de l’oferta de treball:

Tres places de Tècnic/a de l’àrea de Desenvolupament Social i Econòmic, en règim laboral fix, pel sistema de concurs-oposició, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 14/03/2023 al 03/04/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Al tractar-se d’un procés d’estabilització, trobareu les bases i resta d’informació rellevant al següent enllaç

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 670/2023 de data 14 de març del 2023, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent/a: Maria Cinta Montañés Príncep

Vocal 1: 

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent/a: Helena Drago Rosa

Vocal 2: 

 • Titular: Xavier Melich Porres
 • Suplent/a: Montserrat Rodríguez Arasa

Vocal 3: 

 • Titular: Maria Barberà Baiges
 • Suplent/a: Maite Subirats Argentó

Vocal 4: 

 • Titular: Un membre designat/da per l’EAPC
 • Suplent/a: Un membre designat/da per l’EAPC

Així mateix es fa constar que s’ha detectat un error material a la publicació de la present convocatòria al BOE núm. 61 de data 13 de març. On consta que es convoca una plaça, ha de constar que es convoquen tres places, tal com s’indica a tota la resta de publicacions. Aquest error material es troba en procés de correcció.

Actualitzat el 11/4/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons Decret d’Alcalde número 890/2023 de data 11/04/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es i exclosos provisionalment

DNI

Estat

Motiu Exclusió

1510W

Admès/a

 

5569S

Admès/a

 

9825V

Admès/a

 

8577P

Exclòs/a

6

3028W

Exclòs/a

7

5223Y

Exclòs/a

7

0335F

Exclòs/a

6


Llegenda motius exclusió

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos selecció

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca Currículum Vitae i/o Informe de Vida Laboral

7.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

Període d’al·legacions: del 12/04/2023 al 25/04/2023

Important: Es recorda als aspirants que cal presentar la relació de mèrits que es vulguin al·legar a la fase de concurs emplenant l’Annex II. Si no es presenta aquest Annex no es valorarà cap mèrit, tot i que es justifiqui documentalment.

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Fase d’Oposició. Coneixements teòrico pràctics.

Realització de les proves "Preguntes teòriques" i "Prova pràctica", regulades als punts 3.1.3.A i 3.1.3.B de les bases reguladores.

Dia:

16/05/2023

Lloc:

Lo Sindicat, Sala 1. Avinguda de la Ràpita, 43. Amposta, 43870.

Hora:

9.00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell
 • Suplent/a: Maria Cinta Montañés Príncep

Vocal:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent/a: Helena Drago Rosa

Vocal:

 • Titular: Xavier Melich Porres
 • Suplent/a: Montserrat Rodríguez Arasa

Vocal:

 • Titular: Maria Barberà Baiges
 • Suplent/a: Maite Subirats Argentó

Vocal:

 • Titular: Angel-José Torres Aragó, designat per l’EAPC
 • Suplent/a: Gregorio Juárez Rodríguez, designat per l’EAPC

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 3/5/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Segons Decret d’Alcalde número 1149/2023 de data 03/05/2023, i en relació al procés selectiu que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Aspirants admesos/es i exclosos definitivament

DNI

Estat

Motiu Exclusió

1510W

Admès/a

 

5569S

Admès/a

 

9825V

Admès/a

 

8577P

Admès/a

 

3028W

Exclòs/a

7

5223Y

Exclòs/a

7

0335F

Exclòs/a

6

Llegenda motius exclusió

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos selecció

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca Currículum Vitae i/o Informe de Vida Laboral

7.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

Convocatòria d’inici de les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Fase d’Oposició. Coneixements teòrico pràctics.

Realització de les proves "Preguntes teòriques" i "Prova pràctica", regulades als punts 3.1.3.A i 3.1.3.B de les bases reguladores.

Dia:

16/05/2023

Lloc:

Lo Sindicat, Sala 1. Avinguda de la Ràpita, 43. Amposta, 43870.

Hora:

9.00 h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

President/a:

 • Titular: Isabel Villalbí Forcadell

 • Suplent/a: Maria Cinta Montañés Príncep

Vocal 1:

 • Titular: Anna Adell Monllau

 • Suplent/a: Helena Drago Rosa

Vocal 2:

 • Titular: Xavier Melich Porres

 • Suplent/a: Montserrat Rodríguez Arasa

Vocal 3:

 • Titular: Maria Barberà Baiges

 • Suplent/a: Maite Subirats Argentó

Vocal 4:

 • Titular: Angel-José Torres Aragó, designat per l’EAPC

 • Suplent/a: Gregorio Juárez Rodríguez, designat per l’EAPC

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/5/2023

Resultats fase oposició

Vista l’acta del Tribunal Qualificador sobre les proves realitzades el dia 16 de maig, els resultats de la fase d’oposició, del procés selectiu per a cobrir de forma definitiva tres llocs de Tècnics/ques per a l’àrea de desenvolupament social i econòmic, son els següents:

DNI

Exercici Teòric

Cas Pràctic

Total Oposició

1510W

19

32

51

5569S

20

30,5

50,5

9825V

19

32,5

51,5

8577P

7

0

7

D’acord amb el punt quart de les bases reguladores, els aspirants que hagin superat la fase d’oposició, és a dir, els que han obtingut una puntuació superior a 30 entre les dos proves, disposen de 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, és a dir, des del 18 de maig fins al 29 de maig, ambdós inclosos, per a presentar la documentació justificativa dels mèrits que hagin al·legat al Annex II al moment de presentar les sol·licituds.

Es recorda als candidats/es que per a acreditar els mèrits que sol·licitin que siguin valorats, hauran d’adjuntar als efectes de poder valorar l’experiència laboral: el Informe de la Vida Laboral emès per la Seguretat Social; els certificats de l’Administració en la que hagin treballat en el que s’indiqui inici i fi de la prestació dels serveis, grup del lloc de treball en que ha estat treballant a l’Administració i denominació del lloc pel que s’ha contractat i; en cas d’haver treballat al sector privat contracte mercantil privat o contracte laboral on s’especifiqui la duració de la prestació dels serveis, les funcions o tasques a desenvolupar i, en el seu cas, la categoria per la que va ser contractat/ada.

Sens perjudici de l’establert en l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

L’acreditació de la formació es farà mitjançant fotocòpia de la certificació, amb especificació de l’entitat organitzadora, denominació del curs i durada del curs en hores o en crèdits

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/6/2023

Resultats fase concurs i resultats finals

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de data 1 de juny, els resultats de la fase de concurs del procés selectiu per a cobrir de forma definitiva tres llocs de Tècnics/ques per a l’àrea de desenvolupament social i econòmic, son els següents:

DNI

Experiència

Sup. Procés

Formació

Total Concurs

1510W

30

5

5

40

5569S

30

5

5

40

9825V

30

5

5

40

Atesos els resultats de la fase de concurs, els resultats definitius del concurs oposició per tal de cobrir de forma definitiva, en règim laboral fix, tres llocs de Tècnic/a de l’àrea de desenvolupament social i econòmic, son els següents:

DNI

Oposició

Concurs

Resultats concurs-oposició

1510W

51

40

91

5569S

50,5

40

90,5

9825V

51,5

40

91,5

A la vista dels resultats, el Tribunal proposa per a prendre possessió de les tres places indicades al/la aspirant amb DNI 9825V amb 91,5 punts, al/la aspirant amb DNI 1510W, amb 91 punts i al/la aspirant amb DNI 5569S amb 90,5 punts, i dona el procés per finalitzat.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques. També poden interposar recurs contenciós administratiu en el termini de dos mesos a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies