Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa Tècnic/a mig en llicències d’Obres

Oferta de treball: Borsa Tècnic/a mig en llicències d’Obres

publicat el 25/01/2024


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

25/01/24

Nom de l’oferta de treball:

Borsa Tècnic/a mig en llicències d’Obres

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 26/01/2024 al 14/02/2024
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de Tècnic/a Mig en Llicències d’Obres per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, de l’escala de l’Administració Especial.

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 520KB)

Actualitzat el 21/2/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 455/2024 de data 21/02/2024, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la informació següent:

Admesos/es

DNI

1521K

4675S

1435L

3281X

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

0125Z

1, 6, 7

Llegenda motiu d’exclusió

 1. Sol·licitud per a la participació en processos de selecció

 2. Fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o document equivalent.

 3. Titulació

 4. Currículum vitae

 5. Informe vida laboral

 6. Certificat nivell C1 català

 7. Document "Relació de mèrits en processos selectius"

Període d’esmena:del 22/02/2024 al 06/03/2024 (ambdós inclosos)

S’informa què, un cop transcorregut el període d’esmena, no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova 1 Llengües oficials: coneixements nivell C1de català

Dia:

18/03/2024

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

9,00h

Prova 2 coneixements teòric pràctics

Dia:

20/03/2024

Lloc:

Edifici El Casal

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

8,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Juli Solé Subirats, Arquitecte Tècnic en llicències d’obres de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Miquela Fontanet Miró, Arquitecta Tècnica d’obres de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Mercè Lavega Benet, Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Susanna Vallés Raventós, Enginyera Tècnica de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: Un/a funcionari o personal laboral fix del Servei d’Assistència Municipal – Diputació de Tarragona
 • Suplent: Un/a funcionari o personal laboral fix del Servei d’Assistència Municipal – Diputació de Tarragona

Vocal 4

 • Titular: Isabel Verge Caballé, Secretària de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Rosa Barceló Serrano, Secretària de l’Ajuntament d’Ulldecona i vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 11/3/2024

Llistat definitiu aspirants admesos/es i exclosos/es 

Segons el Decret d’Alcalde nº 671/2024 d’avui dia 11/03/2024, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la informació següent: al no haver-se presentat cap al·legació contra el llistat provisional d’aspirants admesos/es i exclosos/es, tal i com consta en el Decret d’Alcalde nº 455/2024 de 21 de febrer, la llista provisional esdevé a definitiva.

Admesos/es

DNI

1521K

4675S

1435L

3281X

Exclosos/es:

DNI

0125Z

Així doncs, es convoca als aspirants admesos, a la realització de les proves segons s’indica seguidament:

Prova 1: coneixements teòric pràctics

Dia:

20/03/2024

Lloc:

Edifici El Casal – Sala Teatre

Ctra. Simpàtica nº 6, planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

8,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Juli Solé Subirats, Arquitecte Tècnic en llicències d’obres de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Miquela Fontanet Miró, Arquitecta Tècnica d’obres de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Mercè Lavega Benet, Arquitecta municipal de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Susanna Vallés Raventós, Enginyera Tècnica de l’Ajuntament d’Amposta

Vocal 3

 • Titular: David Gatell Anglès, Servei d’Assistència Municipal – Diputació de Tarragona
 • Suplent: Abdon Aguadé i Benet, Servei d’Assistència Municipal – Diputació de Tarragona

Vocal 4

 • Titular: Isabel Verge Caballé, Secretària de l’Ajuntament de Santa Bàrbara i vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Rosa Barceló Serrano, Secretària de l’Ajuntament d’Ulldecona i vocal designada per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, originals.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/3/2024

Resultats fase oposició

Els resultats de la fase d’oposició per a obtenir una borsa per a cobrir de forma temporal del lloc de Tècnic/a mig en llicències d’obres, atesos els resultats de les proves realitzades el dia 20 de març i vista l’acta del Tribunal Qualificador, son el següents:

Assistència:

DNI

Assistència

1521K

Si

4675S

No

1435L

Si

3281X

No

Resultats fase oposició:

DNI

Cas pràctic 1

Cas pràctic 2

1521K

No apte/a

No apte/a

1435L

17,25

No apte/a

Atesos els resultats, el Tribunal acorda declarar el procés desert perquè cap aspirant ha obtingut un mínim de 15 punts en els dos casos pràctics.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies