Oferta de treball: Borsa d’administratius/ves

publicat el 24/07/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/07/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Administratius/ves

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/07/2023 al 14/08/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’administratiu/va per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, de l’escala de l’administració general


Descarregar Bases reguladores (PDF, 480KB)

Actualitzat el 30/8/2023

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2359/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

7570L

7835W

0079G

6487W

4702S

3373X

0930T

1741Y

2827S

3615V

5534A

9579K

2941Y

3131Q

4107J

1435L

0335F

4175E

0020S

0110Y

5924N

5417E

2963S

0505N

0097E

7911V

0415J

9608J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

8974Z

2920F

7220Q

5174D

0200M

3677A

6744R

 

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

8601J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i del nivell superior de llengua Castellana

DNI

5437T

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

6396G

5

0156G

1, 2, 3, 4, 6, 7

0874M

2

0156G

5, 6

6314F

3, 5 (vida laboral desactualitzada)

7704V

3

3534X

5 (vida laboral desactualitzada)

1523R

4, 6

3312R

3, 5

4994T

2, 3, 5, 6, 7, 8

4662M

2, 5 (vida laboral desactualitzada)

1935P

3

7990G

7

8279T

1, 2, 4, 5,

1679L

3

1646T

7

3596K

6, 7

5196B

7

0367S

2, 8

7932F

5

7030A

4

2990N

5 (vida laboral desactualitzada)

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Període d’al·legacions: del 31-08-2023 al 14-09-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau)

Dia:

19/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició

Dia:

20/09/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2:

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3:

 • Titular: Isabel Panisello Pech, Administrativa de Recursos Humans, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4:

 • Titular: Juan Roig Valldepérez, Administratiu de l’Unitat de contractació de l’Ajuntament de Tortosa, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu d’Intervenció de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2499/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7570L

7835W

0079G

6487W

3677A

1679L

4702S

3373X

0930T

1741Y

3534X

7030A

2827S

3615V

5534A

9579K

2990N

7704V

2941Y

3131Q

4107J

1435L

0874M

3596K

0335F

4175E

0020S

0110Y

4662M

1523R

5924N

5417E

2963S

0505N

3312R

7990G

0097E

7911V

0415J

9608J

1935P

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

8974Z

2920F

7220Q

5174D

0200M

0156G

6744R

 

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

8601J

0367S

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i del nivell superior de llengua Castellana

DNI

5437T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

6396G

5

6314F

5 (vida laboral desactualitzada)

4994T

3, 6, 8

8279T

1, 2, 4, 5,

1646T

7

5196B

7

7932F

5

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau):

Dia:

19/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal - Aula Magna

C/ Carretera Simpàtica núm. 6, planta 1

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició: ATENCIÓ CANVI DE DATA!!!

Dia:

05/10/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43, planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3

 • Titular: Isabel Panisello Pech, Administrativa de Recursos Humans, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4

 • Titular: Juan Roig Valldepérez, Administratiu de l’Unitat de contractació de l’Ajuntament de Tortosa, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu d’Intervenció de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria:

 • Nivell C1 de coneixements de català: Ester Martí, tècnica designada pel CPNL de les TE
 • Nivell Superior de llengua castellana: Maria Gallego, professora de llengua espanyola designada per l’Institut Ramon Berenguer IV

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/9/2023

Resultats proves llengües oficials

En relació a les proves de les llengües oficials, realitzades avui dia 19-09-2023, el resultat ha estat el següent:

Coneixements nivell C1 de català

DNI

Assistència

Qualificació

8974Z

Presentat/da

Apte/a

7220Q

No presentat/da

-

0200M

No presentat/da

-

6744R

Presentat/da

No apte/a

2920F

Presentat/da

No apte/a

5174D

No presentat/da

-

0156G

Presentat/da

Apte/a

5437T

Presentat/da

Apte/a

Coneixements nivell superior de llengua espanyola

DNI

Assistència

Qualificació

8601J

Presentat/da

Apte/a

0367S

Presentat/da

Apte/a

5437T

Presentat/da

Apte/a

Es convoca als aspirants que han resultat "apte/a" en les proves de les llengües oficials, a la resta de proves de la fase d’oposició, segons es detalla seguidament:

Resta de proves fase d’oposició: Atenció canvi de data!!!

Dia:

05/10/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43, planta 1

43870 - Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/10/2023

Resultats fase oposició:

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades ahir dia 5 d’octubre de 2023, és el següent:

DNI

Assistència

Test

Pràctic

Total puntuació

7570L

No presentat/da

-

-

-

4702S

Presentat/da

22

23,5

45,5

2827S

No presentat/da

-

-

-

2941Y

No presentat/da

-

-

-

0335F

Presentat/da

15

20,33

35,33

5924N

Presentat/da

24

14

38

0097E

Presentat/da

17

14

No apte/a

7835W

No presentat/da

-

-

-

3373X

Presentat/da

29

39,32

68,32

3615V

No presentat/da

-

-

-

3131Q

Presentat/da

25

30,66

55,66

4175E

No presentat/da

-

-

-

5417E

Presentat/da

28

33,5

61,5

7911V

No presentat/da

-

-

-

0079G

Presentat/da

25

21,16

46,16

0930T

No presentat/da

-

-

-

5534A

Presentat/da

27

31

58

4107J

Presentat/da

25

26,5

51,5

0020S

Presentat/da

28

31

59

2963S

No presentat/da

-

-

-

0415J

Presentat/da

15

12,16

No apte/a

6487W

Presentat/da

18

4,5

No apte/a

1741Y

Presentat/da

25

26,83

51,83

9579K

No presentat/da

-

-

-

1435L

Presentat/da

27

29

56

0110Y

No presentat/da

-

-

-

0505N

No presentat/da

-

-

-

9608J

Presentat/da

12

4,5

No apte/a

3677A

Presentat/da

23

29

52

3534X

No presentat/da

-

-

-

2990N

Presentat/da

24

37,15

61,15

0874M

Presentat/da

14

12,83

No apte/a

4662M

Presentat/da

17

17

No apte/a

3312R

No presentat/da

-

-

-

1935P

No presentat/da

-

-

-

1679L

No presentat/da

-

-

-

7030A

No presentat/da

-

-

-

7704V

Presentat/da

13

5,5

No apte/a

3596K

Presentat/da

26

34

60

1523R

Presentat/da

19

24

43

7990G

Presentat/da

18

13,5

No apte/a

8974Z

No presentat/da

-

-

-

0156G

Presentat/da

16

10,5

No apte/a

8601J

Presentat/da

24

31,32

55,32

0367S

Presentat/da

15

10

No apte/a

5437T

Presentat/da

20

25,16

45,16

Fase de concurs

Període de presentació de mèrits: del 07-10-2023 al 16-10-2023

S’informa que la documentació justificativa dels mèrits, l’hauran de presentar només les persones que hagin superat la fase d’oposició, és a dir, les següents persones aspirants:

DNI

Test

Pràctic

Total fase oposició

3373X

29

39,32

68,32

5417E

28

33,5

61,5

2990N

24

37,15

61,15

3596K

26

34

60

0020S

28

31

59

5534A

27

31

58

1435L

27

29

56

3131Q

25

30,66

55,66

8601J

24

31,32

55,32

3677A

23

29

52

1741Y

25

26,83

51,83

4107J

25

26,5

51,5

0079G

25

21,16

46,16

4702S

22

23,5

45,5

5437T

20

25,16

45,16

1523R

19

24

43

5924N

24

14

38

0335F

15

20,33

35,33

Aquesta haurà de presentar-se presencialment al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, en horari de 9-14h de dilluns a divendres, i no haurà de ser altra documentació que la que es va indicar en el document Annex II Relació de Mèrits, que es va presentar en el moment de la inscripció per formar part del procés selectiu.

Es presentaran els documents en fotocòpia acompanyats dels originals, els quals es compulsaran al Registre General d’aquest Ajuntament.

Sens perjudici del que estableix l’article 28 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, el temps de prestació de serveis en aquest Ens s’acreditarà d’ofici en l’Expedient de selecció.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/10/2023

Proves i ítems de correcció 

Les proves realitzades en data 5 d’octubre de 2023, són:

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/10/2023

Resultats fase concurs

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, de data 18 d’octubre el resultat de la fase de concurs és el següent:

DNI

Experiència(màx. 20)

Formació (màx. 10)

Total concurs

3373X

3,19

10,00

13,19

5417E

11,45

7,80

19,25

2990N

8,22

7,55

15,77

0020S

4,44

10,00

14,44

3596K

1,52

6,40

7,92

8601J

4,71

6,30

11,01

1435L

1,53

7,96

9,49

5534A

0,00

3,60

3,60

3131Q

0,00

5,80

5,80

4107J

3,64

4,50

8,14

1741Y

0,00

7,40

7,40

3677A

0,00

3,05

3,05

4702S

2,00

4,20

6,20

0079G

1,41

3,20

4,61

5437T

0,00

1,60

1,60

1523R

0,00

1,60

1,60

5924N

0,00

4,40

4,40

0335F

0,67

4,80

5,47

Tenint en compte els resultats globals de la fase d’oposició i la de concurs, vistes les actes del Tribunal Qualificador i atès el Decret d’Alcaldia 2802 de data 18 d’octubre, la borsa d’Administratius/ves de l’Ajuntament d’Amposta, queda constituïda d’acord amb el següent ordre:

Nº

DNI

Resultat definitiu concurs-oposició

1

3373X

81,51

2

5417E

80,75

3

2990N

76,92

4

0020S

73,44

5

3596K

67,92

6

8601J

66,33

7

1435L

65,49

8

5534A

61,60

9

3131Q

61,46

10

4107J

59,64

11

1741Y

59,23

12

3677A

55,05

13

4702S

51,70

14

0079G

50,77

15

5437T

46,76

16

1523R

44,60

17

5924N

42,40

18

0335F

40,80

D’acord amb el punt vuitè de les bases reguladores, la corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda. El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits:

 • Les persones aspirants que formin part de més d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Amposta estaran disponibles en totes elles sempre que estiguin vigents i fins que comencin a prestar serveis per alguna d’elles, fet que implica restar en suspens de les borses de treball. Quinze dies abans de finalitzar la seva contractació i/o un cop finalitzada aquesta per qualsevol de les causes legalment establertes, s’activarà d’ofici la seva disponibilitat en totes les borses mantenint l’ordre de prelació que tenia en el moment d’activar-se la suspensió en el lloc que li correspongui.
 • Quan es produeixi una necessitat d’incorporació es cridarà a la persona de la llista que li correspongui per ordre de puntuació, sempre que ens aquells moments no estigui prestant serveis amb una contractació temporal per a l’Ajuntament d’Amposta, o bé li faltin menys de 15 dies per a finalitzar-la.
 • S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una oferta o no sigui localitzada passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.
 • Quan es faci l’oferiment, la persona disposa de 24 hores per a donar resposta a l’Ajuntament sobre si desitja incorporar-se o no. En cas que no doni resposta en el termini anteriorment indicat, s’entendrà que rebutja l’oferta i es passarà al següent.

Quan es proposi la incorporació d’una persona aspirant, aquesta haurà de presentar a l’Ajuntament, en el termini màxim de 3 dies hàbils, a partir de l’endemà de la data de comunicació, per qualsevol dels mitjans admesos en la seva sol·licitud, els documents acreditatius –original o fotocòpia compulsada- de les condicions que es detallen al punt novè de les bases.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies