Oferta de treball: Borsa d’administratius/ves

publicat el 24/07/2023

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

24/07/2023

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Administratius/ves

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

En funció de les necessitats

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 25/07/2023 al 14/08/2023.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

En funció de les necessitats

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per a crear una borsa per al lloc de treball d’administratiu/va per a l’Ajuntament d’Amposta, com a personal temporal, mitjançant concurs-oposició lliure, de l’escala de l’administració general


Descarregar Bases reguladores (PDF, 480KB)

Actualitzat el 30/8/2023

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2359/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

7570L

7835W

0079G

6487W

4702S

3373X

0930T

1741Y

2827S

3615V

5534A

9579K

2941Y

3131Q

4107J

1435L

0335F

4175E

0020S

0110Y

5924N

5417E

2963S

0505N

0097E

7911V

0415J

9608J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

8974Z

2920F

7220Q

5174D

0200M

3677A

6744R

 

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

8601J

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i del nivell superior de llengua Castellana

DNI

5437T

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

6396G

5

0156G

1, 2, 3, 4, 6, 7

0874M

2

0156G

5, 6

6314F

3, 5 (vida laboral desactualitzada)

7704V

3

3534X

5 (vida laboral desactualitzada)

1523R

4, 6

3312R

3, 5

4994T

2, 3, 5, 6, 7, 8

4662M

2, 5 (vida laboral desactualitzada)

1935P

3

7990G

7

8279T

1, 2, 4, 5,

1679L

3

1646T

7

3596K

6, 7

5196B

7

0367S

2, 8

7932F

5

7030A

4

2990N

5 (vida laboral desactualitzada)

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Període d’al·legacions: del 31-08-2023 al 14-09-2023

Important: Si no es presenta cap al·legació, el present llistat es considerarà definitiu.

Convocatòria inici de les proves

Prova llengües oficials (si s’escau)

Dia:

19/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

A determinar

Resta de proves fase d’oposició

Dia:

20/09/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

A determinar

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2:

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3:

 • Titular: Isabel Panisello Pech, Administrativa de Recursos Humans, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4:

 • Titular: Juan Roig Valldepérez, Administratiu de l’Unitat de contractació de l’Ajuntament de Tortosa, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu d’Intervenció de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, si s’escau, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 15/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde núm. 2499/2023, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

DNI

7570L

7835W

0079G

6487W

3677A

1679L

4702S

3373X

0930T

1741Y

3534X

7030A

2827S

3615V

5534A

9579K

2990N

7704V

2941Y

3131Q

4107J

1435L

0874M

3596K

0335F

4175E

0020S

0110Y

4662M

1523R

5924N

5417E

2963S

0505N

3312R

7990G

0097E

7911V

0415J

9608J

1935P

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

DNI

8974Z

2920F

7220Q

5174D

0200M

0156G

6744R

 

Admesos/es pendent del nivell superior de llengua Castellana

DNI

8601J

0367S

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català i del nivell superior de llengua Castellana

DNI

5437T

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

6396G

5

6314F

5 (vida laboral desactualitzada)

4994T

3, 6, 8

8279T

1, 2, 4, 5,

1646T

7

5196B

7

7932F

5

Llegenda motiu exclusió:

 1. Sol·licitud de participació en processos de selecció
 2. Fotocòpia DNI o document equivalent
 3. Còpia títol acadèmic
 4. Currículum Vitae
 5. Vida Laboral
 6. Certificat nivell C1 de català
 7. Relació de mèrits
 8. Certificat nivell superior de llengua Castellana

Convocatòria inici de les proves:

Prova llengües oficials (si s’escau):

Dia:

19/09/2023

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici El Casal - Aula Magna

C/ Carretera Simpàtica núm. 6, planta 1

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició: ATENCIÓ CANVI DE DATA!!!

Dia:

05/10/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43, planta 1

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Francesc Lluís Costes, Tècnic d’Administració Especial de Secretaria, funcionari de carrera
 • Suplent: Paula Calduch Moreno, Tècnica Mitjana de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 1 i secretària

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Sabina Sanon Monllau, Administrativa de Secretaria, funcionària de carrera

Vocal 2

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta, funcionària de carrera
 • Suplent: Montse Ferré Peris, Administrativa d’Intervenció, funcionària de carrera

Vocal 3

 • Titular: Isabel Panisello Pech, Administrativa de Recursos Humans, funcionària de carrera
 • Suplent: Eulogio Ginés Ramos, Administratiu de Desenvolupament Social i Econòmic, personal laboral fix

Vocal 4

 • Titular: Juan Roig Valldepérez, Administratiu de l’Unitat de contractació de l’Ajuntament de Tortosa, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Òscar Solsona Meseguer, Administratiu d’Intervenció de l’Ajuntament d’Alcanar, membre designat per l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció, comptarà amb la intervenció d’assessors externs per a la realització de les proves de les llengües oficials, experts en la matèria:

 • Nivell C1 de coneixements de català: Ester Martí, tècnica designada pel CPNL de les TE
 • Nivell Superior de llengua castellana: Maria Gallego, professora de llengua espanyola designada per l’Institut Ramon Berenguer IV

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/9/2023

Resultats proves llengües oficials

En relació a les proves de les llengües oficials, realitzades avui dia 19-09-2023, el resultat ha estat el següent:

Coneixements nivell C1 de català

DNI

Assistència

Qualificació

8974Z

Presentat/da

Apte/a

7220Q

No presentat/da

-

0200M

No presentat/da

-

6744R

Presentat/da

No apte/a

2920F

Presentat/da

No apte/a

5174D

No presentat/da

-

0156G

Presentat/da

Apte/a

5437T

Presentat/da

Apte/a

Coneixements nivell superior de llengua espanyola

DNI

Assistència

Qualificació

8601J

Presentat/da

Apte/a

0367S

Presentat/da

Apte/a

5437T

Presentat/da

Apte/a

Es convoca als aspirants que han resultat "apte/a" en les proves de les llengües oficials, a la resta de proves de la fase d’oposició, segons es detalla seguidament:

Resta de proves fase d’oposició: Atenció canvi de data!!!

Dia:

05/10/2023

Hora:

08:30 h

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43, planta 1

43870 - Amposta

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies