Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Arxiver/a, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

Oferta de treball: Arxiver/a, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits

publicat el 15/06/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

15/06/2023

Nom de l’oferta de treball:

Arxiver/a, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la disposició sisena, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i dels mèrits que es desitgi al·legar: 16/06/2023 al 05/07/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos i valoració provisional dels mèrits aportats: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Al tractar-se d’un procés d’estabilització, les bases i resta de documentació d’interès es troba disponible al següent enllaç

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

Tribunal Qualificador

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 1516/2023, de data 8 de juny del 2023, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Francesc Lluis Costes
 • Suplent/a: Maria Barberà Baiges

Vocal:

 • Titular:Maite Subirats Argentó
 • Suplent/a: Isabel Villalbí Forcadell

Vocal:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent: Miquela Fontanet Miró

Vocal EAPC:

 • Titular: Neus Brull Royo
 • Suplent/a EAPC: Rocio Caballero Maestro

Vocal i Secretària:

 • Titular: Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Paula Calduch Moreno
Actualitzat el 11/7/2023

Llistat provisional admesos i exclosos i valoració provisional de mèrits

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 11 de juliol del 2023, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc d’Arxiver/a,pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Llistat provisional admesos i exclosos:

DNI

Estat

5462Z

Admès/a

6215H

Admès/a

9729G

Admès/a

La valoració provisional dels mèrits és la següent:

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

5462Z

60,00

20,00

5,00

2,90

87,90

6215H

0,00

0,00

5,00

11,80

16,80

9729G

1,73

0,00

3,00

5,90

10,63

Tots els i les aspirants acrediten degudament disposar del nivell de català i castellà exigit per a l’accés a la convocatòria i per tant, estan tots exempts de realitzar la prova prevista en aquest sentit.

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, des del 12 al 25 de juliol, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà la presentació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà automàticament definitiu transcorregut el termini dalt indicat sense necessitat d’una nova publicació.

Si es presenten al·legacions, l’alcaldia les resoldrà en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 26/7/2023

Valoració definitiva dels mèrits

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 26 de juliol del 2023, la valoració definitiva dels mèrits és la següent.

Valoració provisional de mèrits

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

5462Z

60,00

20,00

5,00

2,90

87,90

6215H

0,00

0,00

5,00

11,80

16,80

9729G

1,73

0,00

3,00

5,90

10,63

Atesos els resultats definitius de la valoració de mèrits, el Tribunal proposa per a ocupar de forma definitiva el lloc d’Arxiver/a a l’aspirant amb DNI 5462Zi dona el procés per finalitzat.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies