Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Agent Policia Local mobilitat horitzontal

Oferta de treball: Agent Policia Local mobilitat horitzontal

publicat el 10/08/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

10/08/2023

Nom de l’oferta de treball:

Agent Policia Local mobilitat horitzontal

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 11/08/2023 al 08/09/2023 a les 14:00h.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies naturals a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases Específiques de la convocatòria per al’accés mitjançant Concurs-Oposició de Mobilitat Horitzontal de 1 Plaça D’agent de la Policia Local integrades a l’escala D’administració Especial, Subescala Serveis Especials, classe Policia Local, Grup C, Subgrup C1 de titulació.


Descarregar Bases específiques (PDF, 916KB)

Actualitzat el 13/9/2023

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

En relació al procés de selecció que ens ocupa, en data d’avui s’ha resolt per Decret d’Alcalde núm. 2471/2023, la següent informació:

Admesos/es:

DNI

04627Q

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

64492R

No acreditar superació curs Formació Bàsica de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya o institució anàloga

Període d’esmena: del 14/09/2023 al 23/09/2023 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest s’esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Prova 2: Aptitud física

Dia:

04/10/2023

Lloc:

Pavelló Esportiu

C/ Sebastià J. Arbó

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Prova 3: Coneixements professionals

Dia:

04/10/2023

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

11,30h

Prova 4: Psicotècnic

Dia:

05/10/2023

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruben Clement Gil, Sergent de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular: Kiko Descarrega Gallego, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 3

 • Titular: Francina Escoda Roca, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 • Suplent: Joaquin Ferré Moliné, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Vocal 4

 • Titular: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
 • Suplent: Santiago Rodríguez Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Secretari/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/9/2023

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

En relació al procés de selecció que ens ocupa, en data d’avui s’ha resolt per Decret d’Alcalde núm. 2585/2023, la següent informació:

Admesos/es:

DNI

04627Q

64492R

Exclosos/es:

No en hi ha

Inici de les proves:

Prova 2: Aptitud física

Dia:

04/10/2023

Lloc:

Pavelló Esportiu

C/ Sebastià J. Arbó

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Prova 3: Coneixements professionals

Dia:

04/10/2023

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

11,30h

Prova 4: Psicotècnic

Dia:

05/10/2023

Lloc:

Edifici el Casal – Aula Informàtica

Ctra. Simpàtica nº6, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

09,00h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruben Clement Gil, Sergent de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 1

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 2

 • Titular: Kiko Descarrega Gallego, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta

 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocal 3

 • Titular: Francina Escoda Roca, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

 • Suplent: Joaquin Ferré Moliné, designat per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Vocal 4

 • Titular: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

 • Suplent: Santiago Rodríguez Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Secretari/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta

 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/10/2023

Resultats proves 2 i 3

Atesos els resultats de les proves realitzades el dia 4 d’octubre del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 1 plaça d’agent de la Policia Local d’Amposta, mobilitat horitzontal, i vista l’acta del Tribunal Qualificador, els resultats son els següents:

Prova d’aptitud física

DNI

PUNTUACIÓ

4492R

6,05

Prova de Coneixements professionals

DNI

PUNTUACIÓ

4492R

17

Es convoca a l’aspirant amb DNI 4492R a la prova 4 (Exercici Psicotècnic), segon el previst el dia 5 d’octubre a les 9h al Casal, tot indicant-li que ha de portar els mèrits que desitgi al·legar per a la seva valoració, d’acord amb l’indicat a les bases reguladores del present procés selectiu.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/10/2023

Resultats proves 4, exercici psicotècnic

Atesos els resultats de les proves realitzades el dia 5 d’octubre del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 1 plaça d’agent de la Policia Local d’Amposta, mobilitat horitzontal, i vista l’acta del Tribunal Qualificador, els resultats son els següents:

Exercici Psicotècnic

DNI

RESULTAT

4492R

No apte/a

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies