Oferta de treball: Tècnic/a mitja de Secretaria

publicat el 15/06/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat


Canvi ubicació proves dia 27-09-2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

07/06/2022

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a mitja/na de Secretaria

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea de de Secretaria

Llocs de treball oferts:

1 (Amb creació de borsa)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: Del 08/06/21 al 27/06/21
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: A determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Requisits valorables:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Complerta

Horari:

En funció de les necessitats

Retribució anual bruta:

29.736,04 €

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Indicacions per a presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Sol·licitud participacio processos de seleccio

Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques.

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb Caràcter Definitiu un lloc de treball de Tècnic/a Mitjà/ana per al Departament de Secretaria, com a personal Funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant Concurs-Oposició lliure de l’Escala de l’Administració General i, alhora una Borsa de Treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 579KB)

Actualitzat el 28/6/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1943/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6918W

5721S

7030A

0231Q

7637L

3373X

5468N

2072S

6964M

1086T

7102J

9192W

3045K

Exclosos/es:

DNI

Motiu d’exclusió

3333K

No acredita la titulació requerida

1741Y

No acredita la titulació requerida

S’informa a tots/es els/les aspirants que el període d’esmena queda comprés: del 29/06/2022 al 12/07/2022 (ambdós inclosos)

Si transcorregut el període d’esmena no es presenta cap al·legació contra el present llistat provisional, aquest esdevindrà a definitiu.

Inici de les proves:

Dia:

27/09/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna

Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2

43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Sra. Maite Subirats Argentó

Vocal 1

 • Titular: Sr. Francesc Lluís Costes
 • Suplent/a: Sra. Anna Adell Monllau

Vocal 2

 • Titular: Sr. Pablo Avilés Pérez
 • Suplent/a: Sra. Mª del Mar Medall González

Vocal 3

 • Titular: Sr. Josep Rallo Masià
 • Suplent/a: Sra. Immaculada Escrivà Pons

Vocal 4

 • Titular: Sr. Àngel José Torres Aragó (membre EAPC)
 • Suplent: Lucia Ramia Loriente (membre EAPC)

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirants cal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/8/2022

Llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 2314/2022 en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn de la següent informació:

Admesos/es

DNI

6918W

5721S

7030A

0231Q

7637L

3373X

5468N

2072S

6964M

1086T

7102J

9192W

3045K

Admesos/es pendent del nivell C1 de català

DNI

1741Y

Exclosos/es

DNI

Motiu d’exclusió

3333K

No acredita la titulació requerida

Inici de les proves

Dia:

27/09/2022

Lloc:

Edifici El Casal – Aula Magna
Carretera Simpàtica nº 6 , planta 2
43870 - Amposta

Hora:

08.30h

Tribunal qualificador

President/a:

 • Titular: Sra. Verònica Arasa Gallego
 • Suplent/a: Sra. Maite Subirats Argentó

Vocal 1:

 • Titular: Sr. Francesc Lluís Costes
 • Suplent/a: Sra. Anna Adell Monllau

Vocal 2:

 • Titular: Sr. Pablo Avilés Pérez
 • Suplent/a: Sra. Mª del Mar Medall González

Vocal 3

 • Titular: Sr. Josep Rallo Masià
 • Suplent/a: Sra. Immaculada Escrivà Pons

Vocal 4:

 • Titular: Sr. Àngel José Torres Aragó (membre EAPC)
 • Suplent: Sra. Lucia Ramia Loriente (membre EAPC)

A l’hora del desenvolupament de les proves, els/les aspirantscal que tinguin en compte i complir amb les següents indicacions:

 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2022

Convocatòria prova coneixements nivell C1 de català

Segons Decret d’Alcalde número 2510/2022 de data 02-09-2022, es convoca a l’aspirant  amb DNI acabat amb número i lletra 1741-Y , a la realització de la prova de coneixements del nivell C1 de català, segons es descriu a continuació:

Dia:

26/09/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament núm.2-4, planta 2

43870 - Amposta

Hora:

09.30h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 20/9/2022

Anul·lació convocatòria prova coneixements nivell C1 de català

Informació important:

En data 13/09/2022, l’aspirant amb DNI acabat amb número i lletra 1741-Y ha presentat al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, el certificat que acredita el compliment de les condicions d’equivalència amb els certificats de la Direcció General de Política Lingüística, nivell C Suficiència (C1 del MECR).

Així doncs,  l’aspirant anteriorment indicat, queda exempt de la realització de dita prova el proper dia 26-09-2022, tal i com estava indicat en la darrera publicació.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 26/9/2022

Canvi ubicació proves dia 27-09-2022

S’informa a tots/es els aspirants admesos/es a les proves del proper dia 27-09-2022, que es modifica la ubicació de les dependències on es realitzaran les proves, essent la següent:

Dia:

27/09/2022

Lloc:

Edifici Lo Sindicat – Sala 3

Av. de la Ràpita núm. 43, planta 1

43870 - Amposta

Hora:

08,30h

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/9/2022

Resultat proves fase oposició

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, i en relació a les proves realitzades el dia 27/09/2022, el resultat de les mateixes és:

Fase oposició:

DNI

COMPAREIXENÇA

PROVA 1

CAS PRÀCTIC 1

CAS PRÀCTIC 2

TOTAL

6918W

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

5721S

No presentat/da

-

-

-

-

7030A

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

0231Q

No presentat/da

-

-

-

-

7637L

Presentat/da

24,50

17,00

19,00

60,50

5468N

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

2072S

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

6964M

No presentat/da

-

-

-

-

1086T

No presentat/da

-

-

-

-

7102J

Presentat/da

15,12

No apte/a

-

-

9192W

No presentat/da

-

-

-

-

3045K

No presentat/da

-

-

-

-

1741Y

Presentat/da

No apte/a

-

-

-

Fase de concurs

Convocatòria presentació de mèrits: del 28-09-2022 al 12-10-2022

Es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició, a la presentació dels mèrits segons el document Annex II presentat en el període d’inscripció i esmena.

La data, hora i lloc de l’entrevista es publicarà a la pàgina web en breu.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 10/10/2022

Convocatòria entrevista 

Es convoca a l’aspirant amb DNI finalitzat amb números i lletra 7637-L a la prova entrevista, segons es detalla seguidament:

Dia:

17/10/2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4 planta 2ª

43870 - Amposta

Hora:

09.30h

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/10/2022

Resultat final

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, de data 17-10-2022, es transcriu literalment la següent informació:

" Reunit el tribunal en la data ut supra indicada, i abans de la realització de l’entrevista procedeix a valorar els mèrits aportats per l’única aspirant. Les bases reguladores disposen que en la valoració de mèrits es durà a terme d’acord amb el següent barem i sempre sobre la documentació acreditativa que hauran aportat dins el termini de presentació. Els mèrits tenen un pes màxim de 20 punts, dels quals 10 punts corresponent a l’experiència professional i 10 punts a la formació. El sistema de valoració està establert en l’apartat 6.2.1 de les bases reguladores, el qual aplicat al present cas, l’aspirant obté les següents puntuacions:

a) Experiència professional (fins a un màxim de 10 punts)

EXPERIÈNCIA

VALORACIÓ

TEMPS

PUNTUACIÓ

En llocs de l’administració pública

0,01 / dia

1086 dies

10,86

En llocs de l’empresa privada

0,005 / dia

0 dies

0

 

Total (màxim 10 punts):

10 punts

b) Formació (fins a un màxim de 10 punts)

TÍTOL

VALORACIÓ

NÚM. TÍTOLS

APROFITAMENT

PUNTUACIÓ

Màster

3

1

 

3

Postgrau

2

1

 

2

Curs +100 h

3

0

 

0

Curs 51-100

2,25

0

 

0

Curs 15-50

0,75

3

1,5

3,75

Curs 8-14

0,5

3

1,5

3

 

Total (màxim 10 punts):

10 punts

Essent les 9:30 hores, el Tribunal en el lloc indicat, efectua l’entrevista a la persona aspirant i valora la fase de concurs de la següent manera:

DNI

MÈRITS

ENTREVISTA

TOTAL

7637L

20

4,50

24,50

Així doncs, segons els resultats de les proves tant de la fase d’oposició com de la fase de concurs, el resultat final del procés de selecció que ens ocupa és:

DNI

FASE OPOSICIÓ

FASE CONCURS

TOTAL

7637L

60,50

24,50

85,00

Vistos els resultats anteriors, el Tribunal qualificador del present procés de selecció, proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 7637-L per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, el tribunal informa que degut a què només un/a sol/a aspirant ha superat les dues fases, dita borsa queda deserta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies