Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball Educador/a Llars d’Infants Municipals

Oferta de treball: Borsa de treball Educador/a Llars d’Infants Municipals

publicat el 11/03/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

08/02/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa de treball Educador/a Llars d’Infants Municipals

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Àrea d’Educació

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 09/02/2022 al 28/02/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar.

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Tipus de contracte:

En funció de les necessitats del servei

Durada del contracte:

En funció de les necessitats del servei

Jornada:

En funció de les necessitats del servei

Horari:

En funció de les necessitats del servei

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Llars d’Infants Municipals

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats del servei

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

 

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • En el cas d’inscripció presencial, caldrà aportar la documentació requerida en fotocòpies dels originals.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-00492, de data 01/02/2022 .

Bases Reguladores del procés de selecció per a crear una Borsa per al lloc de treball d’Educador/a llar d’Infants per a l’Ajuntament d’Amposta, com a Personal Laboral Temporal, mitjançant concursoposició lliure de l’escala de l’Administració General.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 458KB)

Actualitzat el 11/3/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es:

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº  667/2022, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7755Z

5103S

1524T

9912W

9606X

7836A

1455W

6914D

6328G

9152X

3317H

9386A

0222M

2772Z

8767Z

9906B

6592S

1423F

9235E

0534H

3153N

7591L

8127H

1315V

9234Y

9635P

9264M

8397C

0357Y

6839C

1400A

0378G

 

 

 

 

 

 

 

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

5056G

6965C

4702Y

9135Q

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

1203V

No aporta la titulació requerida

8839P

No aporta la titulació requerida

1410C

No aporta la titulació requerida, ni la sol·licitud de participació al procés de selecció

8002Q

No aporta la titulació requerida

7574V

No aporta la titulació requerida

3571P

No aporta la titulació requerida

 

Període d’al·legacions:              del 14/03/2021 al 25/03/2022 (ambdós inclosos)

 

ACLARIMENT IMPORTANT

Tots els/les aspirants que no hagin presentat el document Annex II . Declaració de Mèrits   durant el període d’inscripció, ho podran fer durant el període d’esmena a dalt indicat.

S’informa que no es tindrà en compte cap mèrit que no hagi estat relacionat en aquest document:  Annex II. Declaració de Mèrits (INS188, PDF).

 

Publicació llistat definitiu admesos/es i exclosos/es:           29/03/2022

 

Convocatòria inici de les proves

Test i supòsit pràctic: 02/04/2022

Prova de coneixement nivell C1 català:      05/04/2022

S’informa que el lloc i l’hora del desenvolupament de les proves, queda pendent de determinar, i es publicarà en el llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es del present procés.

 

Tribunal qualificador:

President/a:

 • Titular: Rosa Dàmaso Cid
 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada

Vocal 1:

 • Titular: Anna Rodríguez Fornós
 • Suplent: Marta Lletí Reverté

Vocal 2:

 • Titular: Mª José Alacreu Garcia
 • Suplent: Mª Carmen Martí Arnau

Vocal 3:

 • Titular: Anna Piñol Vila
 • Suplent: Vanesa Martín Pons

Vocal 4:

 • Titular: Federico Diego Espuny (Designat per l’EAPC)
 • Suplent: Josefa Fernández Villegas (Designat per l’EAPC)

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/3/2022

Llista definitiva admesos/es i exclosos/es i convocatòria de les proves 

S’informa a tots/es els/les aspirants al procés de selecció, que segons Decret d’Alcaldia nº  871/2022, se’n desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

7755Z

5103S

1524T

9912W

9606X

7836A

1455W

6914D

6328G

9152X

3317H

9386A

0222M

2772Z

8767Z

9906B

6592S

1423F

9235E

0534H

3153N

7591L

8127H

1315V

9234Y

9635P

9264M

8397C

0357Y

6839C

1400A

0378G

8002Q

9135Q

7574V

6965C

 

 

 

 

Admesos/es pendent del nivell C1 català

DNI

5056G

4702Y

8839P

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

1203V

No aporta la titulació requerida

1410C

No aporta la titulació requerida, ni la sol·licitud de participació al procés de selecció

3571P

No aporta la titulació requerida

Convocatòria inici de les proves

FASE D’OPOSICIÓ

Dia:

02/04/2022

Lloc.

Edifici "Lo Sindicat" - Sala Multifuncional

Av. de la Ràpita núm. 43 1a planta

43870 - Amposta

Hora:

09.30h

Prova 1: Test i supòsit pràctic

Prova 2: Prova de coneixement nivell C1 català (si s’escau):      05/04/2022

S’informa que el lloc i l’hora de la prova de coneixement del nivell C1 de català, queda pendent de determinar, i es publicarà en el llistat del resultat de les proves test i supòsit pràctic.

FASE DE CONCURS:

Prova 1:              Valoració de mèrits

Prova 2:              Entrevista  07/04/2022

Queda pendent de determinar el lloc i l’hora de les entrevistes.

IMPORTANT

Degut a l’actual situació de crisi sanitària, cal tenir en compte i complir amb les següents indicacions:

 

 • L’accés al recinte on es realitzaran les proves, es farà amb mascareta i és responsabilitat de cada aspirant portar-la.
 • Els/les aspirants hauran de mostrar el seu DNI o document acreditatiu de la seva identitat, per poder accedir al recinte.
 • Els/les aspirants hauran de portar el seu bolígraf, preferentment de color blau, i se’n farà un ús personal i intransferible.

 

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/4/2022

Resultat fase d’oposició:

S’informa que segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador, el resultat de les proves realitzades el passat dia 02-04-2022, ha estat:

DNI

PUNTUACIÓ TEST

PUNTUACIÓ CAS PRÀCTIC

PUNTUACIÓ TOTAL

7755Z

22,5

25,5

48

5103S

19,33

No apte/a

-

1524T

No presentat/da

-

-

9912W

No presentat/da

-

-

9606X

17

No apte/a

-

7836A

15,83

No apte/a

-

1455W

21,83

21

42,83

6914D

21

No apte/a

-

6328G

19,33

20

39,33

9152X

24,5

28

52,50

3317H

No presentat/da

-

-

9386A

23

20

43

0222M

15,33

No apte/a

-

2772Z

18

22

40

8767Z

No presentat/da

-

-

9906B

No presentat/da

-

-

6592S

23,5

23

46,5

1423F

22,83

33,5

56,33

9235E

22,5

No apte/a

-

0534H

20

No apte/a

-

3153N

17,66

24

41,66

7591L

19

23,75

42,75

8127H

17,33

No apte/a

-

1315V

No presentat/da

-

-

9234Y

22,5

24,5

47

9635P

No presentat/da

-

-

9264M

16,5

20

36,5

8397C

No presentat/da

-

-

0357Y

No presentat/da

-

-

6839C

16,83

No apte/a

-

1400A

No presentat/da

-

-

0378G

19,33

26

45,33

8002Q

21

No apte/a

-

9135Q

23

29,5

52,50

7574V

19,5

No apte/a

-

6965C

No apte/a

-

-

5056G

No presentat/da

-

-

4702Y

No presentat/da

-

-

8839P

20,5

No apte/a

-

Fase de concurs:           presentació de mèrits i entrevista

Presentació de mèrits del 06-04-2022 al 19-04-2022

Els/les aspirants que han superat la fase d’oposició, disposen d’un termini de deu dies naturals, a comptar a partir de l’endemà de la present publicació a la pàgina web de l’Ajuntament d’Amposta, per presentar els mèrits tal i com s’indica en el punt 4 de les bases de la convocatòria, en el punt de documentació justificativa de mèrits.

Entrevista:   Es convoca als/les aspirants que han superat la fase d’oposició, a la realització de la prova entrevista, segons s’indica a continuació:

Dia:

07-04-2022

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Saleta de Comissions

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, planta 1 (costat Saló de Plens)

43870 - Amposta

 

DNI

HORA ENTREVISTA

7755Z

15,00h

1455W

15,10h

6328G

15,20h

9152X

15,30h

9386A

15,40h

2772Z

15,50h

6592S

16,00h

1423F

16,10h

3153N

16,20h

7591L

16,30h

9234Y

16,40h

9264M

16,50h

0378G

17,00h

9135Q

17,10h

Agraïm a tots/les els/les aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/4/2022

Resultats definitius:

Segons es desprèn de l’acta emesa pel Tribunal qualificador del procés selectiu  per a crear una borsa de treball que permeti cobrir de forma temporal els llocs de treball d’Educadora Infantil, de les Llars d’Infants Municipals de l’Ajuntament d’Amposta, en règim de personal laboral temporal, finalitzada la fase d’oposició, valorats els mèrits i les entrevistes realitzades el dia 01 d’abril del 2022, els resultats definitius son els següents:

DNI

 FASE OPOSICIÓ

MÈRITS

ENTREVISTA

PUNTUACIÓ TOTAL

1423F

56,33

16,8

3,25

76,38

9135Q

52,5

16,4

3,5

72,4

9152X

52,5

15

3

70,5

3153N

41,66

16,8

3,25

61,71

1455W

42,83

16,4

4

61,23

9234Y

47

9,89

3,75

60,64

0378G

45,33

10,71

3,25

59,29

7591L

42,75

6,56

3,25

52,56

6592S

46,5

2,5

2,75

51,75

7755Z

48

0

2,25

50,25

9386A

43

0,8

1,75

45,55

6328G

39,33

2,26

3,75

45,34

2772Z

40

0

3,5

43,5

9264M

36,5

2,5

0

39

Les persones aspirants que han superat el procés selectiu passen a formar part de la borsa. La corporació podrà utilitzar als aspirants que formin part de la borsa durant els propers dos anys a comptar des de la data de la present publicació, per a totes aquelles baixes i vacants temporals que es produeixin en la mateixa escala i subescala, per rigorós ordre de puntuació globalment obtinguda.

El funcionament de la borsa serà dinàmic, d’acord amb els següents supòsits, tal com s’indicava al punt vuitè de les bases reguladores del procés selectiu:

 • Cada vegada que l’Ajuntament ho necessiti, es cridarà la primera persona de la llista. S’intentarà comunicar amb ella al telèfon que ens hagi facilitat, fins a un màxim de tres vegades, en diferents moments del dia.
 • Si una persona rebutja una oferta o no s’aconsegueix localitzar-la en els tres intents, es cridarà la següent persona per ordre de puntuació, i així successivament. La persona que rebutgi una primera oferta passarà a ocupar l’últim lloc de la llista de puntuació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.


Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies