Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta

Oferta de treball: Borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta

publicat el 22/07/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/07/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Governació 

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 23/07/2022 al 11/08/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Bases SISENA, SETENA I VUITENA

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, presencialment o de forma telemàtica, amb el model normalitzat, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s’han d’adreçar al president de la corporació.
 • També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran OBLIGATÒRIAMENT en format PDF.
 • Les persones aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud, sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona. Tanmateix, es farà constar expressament que s’accepta íntegrament el contingut d’aquestes bases, excepte que s’hagi exercit el dret d’impugnar-les.
 • -S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procediment selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-06115, de data 14/07/2022.

Bases Específiques Reguladores i Convocatòria del procedimentselectiu per a la creació d’una borsa d’Agents Interins de la Policia Local que tindrà una vigència de dos anys.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 1,2MB)

Actualitzat el 12/8/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

En data 12 d’agost del 2022, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 2409/2022, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es:

DNI

INDICACIONS

0612G

1.4

3956X

 

8565X

 

7237X

 

1338Z

 

2484X

 

2506M

1.4

6487W

 

9664D

 

4356G

1.4

3510L

 

8819C

 

7882B

 

5956K

 

5638K

 

4562S

 

7282A

 

3045L

 

1886E

 

6277J

 

Exclosos/es:

DNI

INDICACIONS

3726P

1.4/1.5

1856B

1.5 /1.6/ 1.7/ 2.2

9349K

1.5 / 1.6

1127E

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3810S

1.2 (A2) /1.5 / 1.6 / 1.7 / 2.1 /2.2/2.3/2.4

1595G

1.2 /1.5 / 1.6 / 1.7

5149C

1.2 (A2)

3363Z

2.3

3608K

1.3

1659Q

1.5/ 1.6

1823Q

1.2 (A2) / 1.4

1629D

1.3 / 1.4/ 1.5/ 1.6

9653V

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

8512A

2.1 / 2.2 / 2.3 /2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7

7753A

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3797K

0.0

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

0.0 Fora de termini

MANCA DOCUMENTACIÓ:

1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permis de conduir classe A2 i/o B

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

1.4 Manca certificat de nivell de català

1.5 Manca Annex 4 Declaració de mèrits

1.6 Manca Annex 5 Declaració responsable

1.7 Manca sol·licitud de participació de processos selectius

NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:

2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

2.4 No format PDF certificat de nivell de català

2.5 No format PDF Annex 4 Declaració de mèrits

2.6 No format PDF Annex 5 Declaració responsable

2.7 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius

Període d’al·legacions i esmena: del 16/08/2022 al 29/08/2022 (ambdós inclosos)

Si no es presenten esmenes o al·legacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

 

Prova 1:

Coneixements llengua catalana*

Dia:

05/09/2022

Hora:

09:30h

Lloc:

A determinar

*Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini d’esmena, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

 

Prova 2, 3 i 4:

Cultura general, prova teòrica i aptitud física

Dia:

06/09/2022

Hora:

09:00h

Lloc:

A determinar

 

Prova 5:

Psicotècnic

Dia:

07/09/2022

Hora:

09:00

Lloc:

A determinar

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

El tribunal qualificador de les presents proves es publicarà amb la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 30/8/2022

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

En data 30 d’agost del 2022, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 2467/2022, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es:

DNI

INDICACIONS

0612G

 

3956X

 

8565X

 

7237X

 

1338Z

 

2484X

 

2506M

1.4

6487W

 

9664D

 

4356G

1.4

3510L

 

8819C

 

7882B

 

5956K

 

5638K

 

4562S

 

7282A

 

3045L

 

1886E

 

6277J

 

9349K

 

3363Z

 

1659Q

 

8512A

 

Exclosos/es:

DNI

Motius d’exclusió

3726P

1.4/1.5

1856B

1.5 /1.6/ 1.7/ 2.2

1127E

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3810S

1.2 (A2) /1.5 / 1.6 / 1.7 / 2.1 /2.2/2.3/2.4

1595G

1.2 /1.5 / 1.6 / 1.7

5149C

1.2 (A2)

3608K

1.3

1823Q

1.2 (A2) / 1.4

1629D

1.3 / 1.4/ 1.5/ 1.6

9653V

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

7753A

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3797K

0.0

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:


0.0 Fora de termini


MANCA DOCUMENTACIÓ:


1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permis de conduir classe A2 i/o B

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

1.4 Manca certificat de nivell de català

1.5 Manca Annex 4 Declaració de mèrits

1.6 Manca Annex 5 Declaració responsable

1.7 Manca sol·licitud de participació de processos selectius


NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:


2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

2.4 No format PDF certificat de nivell de català

2.5 No format PDF Annex 4 Declaració de mèrits

2.6 No format PDF Annex 5 Declaració responsable

2.7 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius

Convocatòria a les proves:

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

 

Prova 1:

Coneixements llengua catalana*

Dia:

05/09/2022

Hora:

09:30h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4 Planta 2

43870- Amposta

Aspirants convocats:

DNI

2506M

4356G

*Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, el mateix dia de la convocatòria, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

Prova 2:

Cultura general

Dia:

06/09/2022

Hora:

09:00h

Lloc:

Edifici El Casal

Carretera Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

 

Prova 3:

Prova teòrica

Dia:

06/09/2022

Hora:

10:00h

Lloc:

Edifici El Casal

Carretera Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

 

Prova 4:

Aptitud física

Dia:

06/09/2022

Hora:

12:00h

Lloc:

Pavelló Municipal d’Esports d’Amposta

C/ Sebastià Juan Arbó núm. 22

43870 - Amposta

 

Prova 5:

Psicotècnic

Dia:

07/09/2022

Hora:

09:00h

Lloc:

Edifici El Casal

Carretera Simpàtica núm. 6

43870 - Amposta

 

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Ruben Clemente Gil, Sergent Policia Local d’Amposta.
 • Suplent: Jordi Tigel Cerdà, Caporal de la Policia Local d’Amposta

Vocal 1 

 • Titular: Joan Gutiérrez Martínez, Caporal de la Policia Local d’Amposta.
 • Suplent: Marc Recio Cazorla, Caporal de la Policia Local d’Amposta

Vocal 2

 • Titular: Francisco Descàrrega Gallego, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.
 • Suplent: Salvador Piñol Audí, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta.

Vocal 3

 • Titular: Un/a Tècnic/a designat/da per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.
 • Suplent: Un/a Tècnic/a designat/da per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

Vocal 4

 • Titular: Un/a Tècnic/a designat/da per la Direcció General d’Administració de Seguretat.
 • Suplent: Un/a Tècnic/a designat/da per la Direcció General d’Administració de Seguretat.

Secretària

 • Titular: Anna Adell Monllau, Cap del Departament de RRHH de l’Ajuntament d’Amposta.
 • Suplent: Alejandra Sancho Maigí, Administrativa de la Policia Local d’Amposta.

El Tribunal qualificador comptarà amb l’assistència d’assessors/es externs per a la realització de les proves de coneixement del nivell B2 de català, i psicotècnic, essent:

 • Isabel Obradós Ramos, Tècnica del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre
 • Neus Machado Sorribes, Psicòloga

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva publicació. Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l’ha dictat, en el termini d’un mes a comptar des del dia següent de la seva publicació.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 5/9/2022

Resultat prova nivell B2 de català

Segons es desprèn de l’acta emesa pel tribunal qualificador, i en relació al procès de selecció que ens ocupa, el resultat de la prova del nivell B2 de català realitzada avui dia 05-09-2022, és el següent:

Aspirants:

DNI

INDICACIONS

2506M

No presentat/da

4356G

Acredita

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 6/9/2022

Resultat proves dia 6 de setembre

Resultats prova de cultura general

DNI

RESULTAT

8512A

 6,40    

7237X

 7,20   

7882B

 No presentat/da

3510L

 6,40   

4356G

 6,60   

2484X

 7,00   

9349K

 5,60   

8565X

 5,80   

7282A

 No presentat/da

4562S

 No presentat/da

3363Z

 6,40   

6487W

 5,40   

1659Q

 6,40   

5956K

 7,20   

6277J

 6,00   

3956X

 6,60   

0612G

 6,80   

8819C

 No apte/a

1338Z

 8,60   

3045L

 No presentat/da

9664D

 No presentat/da

1886E

 No presentat/da

5638K

 7,60   

Resultats prova de coneixements teòrics

DNI

RESULTAT

8512A

 5,16   

7237X

 5,52   

3510L

 5,88   

4356G

 5,16   

2484X

 7,16   

9349K

 4,02   

8565X

 5,88   

3363Z

 5,94   

6487W

 5,18   

1659Q

 5,20   

5956K

 3,20   

6277J

 2,82   

3956X

 3,56   

0612G

 6,50   

1338Z

 6,76   

5638K

 5,42   

Resultats proves físiques

DNI

RESULTAT

8512A

 No apte/a

7237X

 9,00   

3510L

 No presentat/da

4356G

 7,00   

2484X

 6,40   

8565X

 5,60   

3363Z

 No apte/a

6487W

 6,80   

1659Q

 8,00   

0612G

 6,00   

1338Z

 7,60   

5638K

 8,00   

Es convoca als aspirats que han superat totes les proves realitzades durant el dia d’avui i que es citaran a continuació, el dia 7 de setembre a les 09h al Casal Municipal, situat a la Carretera Simpàtica, núm. 6, de la ciutat d’Amposta, per a la realització del psicotècnic.

DNI

7237X

4356G

2484X

8565X

6487W

1659Q

0612G

1338Z

5638K

Els aspirants convocats al psicotècnic han de portar la justificació documental de tots els mèrits que hagin al·legat per tal que el Tribunal els pugui valorar, d’acord amb l’indicat al punt vuitè de les bases reguladores del present procés selectiu, i entregar-los al moment de ser cridats per a fer el psicotècnic.

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés selectiu.

Actualitzat el 8/9/2022

Resultats concurs-oposició de la convocatòria

Resultats Psicotècnic

DNI

RESULTAT

7237X

APTE/A

4356G

NO APTE/A

2484X

NO APTE/A

8565X

APTE/A

6487W

APTE/A

1659Q

APTE/A

0612G

APTE/A

1338Z

NO APTE/A

5638K

APTE/A

Resultats fase de concurs

DNI

RESULTAT

7237X

1,9

8565X

0,85

6487W

5,75

1659Q

2

0612G

0,85

5638K

2,4

La borsa de treball queda constituïda per tots els/les aspirants que han superat el procés selectiu per rigorós ordre de puntuació:

DNI

RESULTAT

7237X

23,62

5638K

23,42

6487W

23,13

1659Q

21,6

0612G

20,15

8565X

18,13

Agraïm a totes les persones aspirants la seva participació en el procés selectiu.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies