Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta

Oferta de treball: Borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta

publicat el 22/07/2022

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/07/2022

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’Agents Interins de la Policia Local d’Amposta

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Governació 

Llocs de treball oferts:

En funció de les necessitats

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 23/07/2022 al 11/08/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos.
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.

Documentació a presentar:

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local

Data prevista d’incorporació:

En funció de les necessitats

Descripció del procés de selecció:

Bases SISENA, SETENA I VUITENA

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Les sol·licituds per prendre part en el procés de selecció s’han de presentar al registre general de l’Ajuntament d’Amposta, presencialment o de forma telemàtica, amb el model normalitzat, dins el termini improrrogable de 20 dies naturals des del següent al de la publicació de la convocatòria al DOGC, i s’han d’adreçar al president de la corporació.
 • També poden presentar-se en qualsevol de les altres formes previstes a l’article 16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
 • En aquelles sol·licituds que es realitzin de forma telemàtica els documents s’enviaran OBLIGATÒRIAMENT en format PDF.
 • Les persones aspirants han de manifestar en aquesta sol·licitud, sota la seva responsabilitat, que reuneixen tots i cadascun dels requisits exigits en la base segona. Tanmateix, es farà constar expressament que s’accepta íntegrament el contingut d’aquestes bases, excepte que s’hagi exercit el dret d’impugnar-les.
 • -S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la formalització i presentació de la sol·licitud, les persones aspirants donen el consentiment al tractament de les dades de caràcter personal que són necessàries per prendre part en la convocatòria i per a la resta de tramitació del procediment selectiu, d’acord amb la normativa vigent.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Les bases es troben íntegrament publicades al BOPT nº CVE 2022-06115, de data 14/07/2022.

Bases Específiques Reguladores i Convocatòria del procedimentselectiu per a la creació d’una borsa d’Agents Interins de la Policia Local que tindrà una vigència de dos anys.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 1,2MB)

Actualitzat el 12/8/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

En data 12 d’agost del 2022, l’Alcalde de l’Ajuntament d’Amposta ha dictat Decret nº 2409/2022, del qual es desprèn la següent informació:

Admesos/es:

DNI

INDICACIONS

0612G

1.4

3956X

 

8565X

 

7237X

 

1338Z

 

2484X

 

2506M

1.4

6487W

 

9664D

 

4356G

1.4

3510L

 

8819C

 

7882B

 

5956K

 

5638K

 

4562S

 

7282A

 

3045L

 

1886E

 

6277J

 

Exclosos/es:

DNI

INDICACIONS

3726P

1.4/1.5

1856B

1.5 /1.6/ 1.7/ 2.2

9349K

1.5 / 1.6

1127E

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3810S

1.2 (A2) /1.5 / 1.6 / 1.7 / 2.1 /2.2/2.3/2.4

1595G

1.2 /1.5 / 1.6 / 1.7

5149C

1.2 (A2)

3363Z

2.3

3608K

1.3

1659Q

1.5/ 1.6

1823Q

1.2 (A2) / 1.4

1629D

1.3 / 1.4/ 1.5/ 1.6

9653V

1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

8512A

2.1 / 2.2 / 2.3 /2.4 / 2.5 / 2.6 / 2.7

7753A

1.1 / 1.2 / 1.3 /1.4 / 1.5 / 1.6 / 1.7

3797K

0.0

LLEGENDA MOTIUS D’EXCLUSIÓ:

0.0 Fora de termini

MANCA DOCUMENTACIÓ:

1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permis de conduir classe A2 i/o B

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

1.4 Manca certificat de nivell de català

1.5 Manca Annex 4 Declaració de mèrits

1.6 Manca Annex 5 Declaració responsable

1.7 Manca sol·licitud de participació de processos selectius

NO PRESENTACIÓ FORMAT PDF:

2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

2.4 No format PDF certificat de nivell de català

2.5 No format PDF Annex 4 Declaració de mèrits

2.6 No format PDF Annex 5 Declaració responsable

2.7 No format PDF sol·licitud de participació de processos selectius

Període d’al·legacions i esmena: del 16/08/2022 al 29/08/2022 (ambdós inclosos)

Si no es presenten esmenes o al·legacions, el llistat provisional esdevindrà definitiu sense necessitat de nova publicació.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les següents proves:

 

Prova 1:

Coneixements llengua catalana*

Dia:

05/09/2022

Hora:

09:30h

Lloc:

A determinar

*Queden exempts de realitzar aquest exercici els i les aspirants que acreditin documentalment, dins el termini d’esmena, posseir el certificat de nivell intermedi de català (B2), equivalent o superior. Poden restar igualment exempts de realitzar aquesta prova els i les aspirants que, hagin participat i obtingut plaça en algun procés de selecció per a l’accés a la condició de funcionari públic, hagin superat una prova o un exercici de coneixements de llengua catalana del mateix nivell o superior al que es demana, sempre i quan aportin la documentació que acrediti aquesta circumstància.

 

Prova 2, 3 i 4:

Cultura general, prova teòrica i aptitud física

Dia:

06/09/2022

Hora:

09:00h

Lloc:

A determinar

 

Prova 5:

Psicotècnic

Dia:

07/09/2022

Hora:

09:00

Lloc:

A determinar

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves:

 • A l’interior dels recintes només es podrà accedir amb el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.
 • No es permet l’accés a l’interior de l’auditori amb cap altre objecte: bosses, motxilles, mòbil, rellotges intel·ligents i altres objectes similars queden expressament prohibits.

El tribunal qualificador de les presents proves es publicarà amb la llista definitiva d’admesos i exclosos.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies