Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Auxiliar Administratiu/va de Caixa i d’Atenció al contribuent, per a l’Oficina de Gestió Tributària

Oferta de treball: Auxiliar Administratiu/va de Caixa i d’Atenció al contribuent, per a l’Oficina de Gestió Tributària

publicat el 25/05/2022


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

23/05/2022

Nom de l’oferta de treball:

Auxiliar Administratiu/va de Caixa i d’Atenció al contribuent, per a l’Oficina de Gestió Tributària

Categoria:

C2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Oficina de Gestió Tributària

Llocs de treball oferts:

1 en règim de funcionari de carrera, per mobilitat horitzontal interadministrativa

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 24/05/2022 al 14/06/2022
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

OGT – Ajuntament d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

 • Els aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.
 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Totes les publicacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en la pàgina oficinal de l’Ajuntament d’Amposta: www.amposta.cat
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota:Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Anunci de l’Ajuntament d’Amposta sobre la convocatòria d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, per concurs de mèrits i capacitats de mobilitat horitzontal interadministrativa entre personal funcionari de carrera

Anunci de l’Ajuntament d’Amposta sobre la convocatòria d’una plaça d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, per concurs de mèrits i capacitats de mobilitat horitzontal interadministrativa entre personal funcionari de carrera

En el Butlletí Oficial de la Província de Tarragona, de data de 22 de març del 2022, s’han publicat íntegrament les bases que han de regir la convocatòria per proveir, mitjançant el sistema de concurs de mèrits i capacitats:

Una plaça de Auxiliar Administratiu/va de Caixa i Atenció al contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, en règim funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, de l’escala d’Administració General i, obtenir alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants en llocs similars al d’aquest que és objecte de convocatòria, vacant a la plantilla de personal funcionari d’aquest Ajuntament

Aquestes bases se sotmeten a informació pública durant un termini de 20 dies, a partir de l’endemà de la data de publicació d’aquest anunci en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, durant el qual es podran examinar i presentar les al·legacions que es considerin convenients davant la Junta de Govern de l’Ajuntament d’Amposta.

Tenint en compte que l’anunci de les bases al DOGC s’ha publicat el dia 30 de març del 2022, el termini per a examinar i presentar al·legacions sobre les bases s’inicia del 31 de març i finalitza el 29 d’abril del 2022.

Cas de no presentar-se cap al·legació en el termini assenyalat, s’entendran definitivament aprovades, continuant la tramitació del procediment corresponent per a la provisió del lloc de treball.

El termini de presentació de sol·licituds NO s’iniciarà fins que no es publiqui el corresponent anunci al DOGC.

Bases reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i d’Atenció al Contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, com a Personal Funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant Concurs específic de Mèrits i Capacitats de Mobilitat Horitzontal Interadministrativa, de l’Escala de l’Administració General i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 474KB)

Bases Reguladores del procés de selecció per proveir amb caràcter definitiu un lloc de treball d’Auxiliar Administratiu/va de Caixa i d’Atenció al Contribuent per a l’Oficina de Gestió Tributària, com a personal funcionari de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs específic de mèrits i capacitats de mobilitat horitzontal interadministrativa, de l’escala de l’administració general i, alhora una borsa de treball per a cobrir possibles vacants del lloc esmentat


Descarregar Bases reguladores (PDF, 407KB)

Actualitzat el 17/6/2022

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Segons el Decret d’Alcalde nº 1818/2022 de data 17-06-2022, i en relació al procés de selecció que ens ocupa, es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

3711J

Període d’esmena: del 20/06/2022 al 04/07/2022 (ambdós inclosos)

S’informa que si no es presenten al·legacions a la present llista, es considerarà definitivament aprovada i no caldrà publicar-la de nou.

Inici de les proves:   

Dia:

05/07/2022

Hora:

09,00h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta – Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament nº 2-4, 2ona planta

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Sr. Josep Rallo Masià
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 1

 • Titular: Sra. Francesc Lluís Costes
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 2

 • Titular: Sr. Pablo Avilés Pérez
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació

Vocal 3

 • Titular: Sra. Teresa Garcia Gil
 • Suplent/a: un/a funcionari/ària o laboral fix designat per la corporació 

Vocal 4

 • Titular: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya
 • Suplent: Un/a representant de l’Escola d’Administració Pública de Catalunya

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 13/7/2022

Resultat de les proves del procés de selecció

Segons es desprèn de l’acta emesa per tribunal qualificador del procés de selecció que ens ocupa, s’informa del resultat de les proves realitzades el passat 05-07-2022:

DNI

COMPAREIXENÇA

Prova de capacitat

(10 punts)

Valoració de mèrits

(10 punts)

Entrevista

(5 punts)

Total Fase

concurs

(25 punts)

3711J

Presentat/da

 7,9

 7,6

 5

 20,5

Vists els resultats anteriors, el Tribunal qualificador del present procés de selecció, proposa a l’aspirant amb DNI acabat amb números i lletra 3711-J per ocupar la plaça objecte de la convocatòria.

En relació a la borsa de treball d’aquest procés de selecció, el Tribunal informa que degut a que només un/a sol/a aspirant ha superat la fase de concurs, dita borsa queda deserta.

Agraïm a tots/es els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies