• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa d’agents ambientals per a la Platja de l’Eucaliptus

Borsa d’agents ambientals per a la Platja de l’Eucaliptus

publicat el 09/06/2021

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

08/06/2021

Nom de l’oferta de treball:

Borsa d’agents ambientals per a la Platja de l’Eucaliptus

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 09/06/2021 al 15/06/2021.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 16/06/2021.
 • Període d’al·legacions: 17/06/2021.
 • Inici de les proves: 18/06/2021

Funcions del lloc de treball:

 • La vigilància, la inspecció i la col·laboració en la gestió dels espais naturals protegits, les activitats relatives a l’ús social, recreatiu i didàctic en aquests espais, la prevenció de danys al paisatge i el patrimoni cultural existent al medi natural.
 • Funcions d’informació i assessorament a la ciutadania quant a les conductes respectuoses envers el medi ambient, i les funcions d’assessorament en l’ús social, amb l’objectiu que els aspectes relacionats amb el medi natural siguin gestionats correctament.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.
 • Garantir la correcta aplicació de les ordenances municipals en matèria mediambiental, control del compliment normatiu de les ordenances fiscals en matèria de medi ambient i urbanisme. Educació i sensibilització de l’ús de les platges. Vetllar pel medi natural.
 • Controlar que els vehicles a motor circulen i estacionen únicament en els espais degudament habilitats per aquesta finalitat.
 • Comptabilitzar en la mesura del possible, els vehicles que accedeixen a la platja per tal d’obtenir dades reals de l’ocupació de l’espai.
 • Regular l’accés de vehicles a motor, tenint compte en tot moment, no superar la capacitat de càrrega de l’espai, podent arribar a restringir l’accés de vehicles en cas necessari.
 • Informar i ordenar a les persones usuàries de la ubicació de les zones corresponents segons les seves activitats: zona de pesca, zona de gossos, etc i evitar que aquestes es desenvolupin fora de les zones delimitades en el pla d’usos.
 • Informar de l’hora de tancament a les persones usuàries i vetllar per a que no hi quedi cap vehicle pernoctant a partir de l’hora indicada.
 • Detectar incompliments de les ordenances i comportaments irrespectuosos amb el medi natural i els elements d’ordenació de l’ús públic, com pot ser l’existència de gossos o animals de companyia a la platja o dins les zones naturals, l’abocament de deixalles, l’hostigament a fauna silvestre, la vandalització de cartellera o elements d’ús públic o d’altres. Informar als usuaris d’aquests comportaments i, si un cas, avisar als agents de l’autoritat.
 • Detectar punts bruts o abocaments de deixalles i avisar als serveis de neteja.
 • Alertar en situacions de necessitat de servei de salvament i intervenció en cas d’emergència. Seguretat i Vigilància (també d’acord amb la Policia Local), funcions de seguretat, prevenció, informació i actuació en cas d’infraccions de les OM. Supervisió i comunicació d’infraccions de les instal·lacions atorgades mitjançant el Pla d’Usos de temporada.

Requisits imprescindibles:

 • Certificat d’escolaritat o equivalent.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.6.
   • Declaració responsable degudament emplenada (INS105, PDF).
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Currículum Vitae.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres: segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits).

Tipus de contracte:

Temporal estiu

Durada del contracte:

Temporal estiu

Jornada:

40h setmana de dilluns a diumenge

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons conveni

Lloc de treball:

Platja de l’Eucaliptus

Data prevista d’incorporació:

Juny/Juliol 2021

Descripció del procés de selecció:

 • Entrevista de coneixements de l’ordenança municipal i del coneixements de l’entorn.
 • Valoració de coneixements de la llengua anglesa.
 • Valoració de mèrits.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir  llocs de treball com Agents Ambientals com a personal laboral temporal d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball


Descarregar document (PDF)

Ordenança d’ús de les platges d’Amposta.


Descarregar document (PDF)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament