Inici Serveis i tràmits Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

publicat el 13/08/2020

Descripció

Totes les persones interessades en un dels processos selectius de l’empresa Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU) han de realitzar la inscripció mitjançant el formulari indicat i aportar la documentació requerida.

Qui el pot demanar

Persones que compleixin els requisits determinats per a cada procés de contractació.

Període de l’any en què es pot demanar

Durant tot l’any.

Termini de la sol·licitud

En funció de les dates de la plaça ofertada.

Requisits previs

En funció de ella plaça ofertada.

Preu/ Taxa

No n’hi ha.

Documentació a aportar

Els documents a aportar són, en tots els casos:

 • DNI, NIE o passaport originals, per facilitar la identificació
 • Currículum actualitzat
 • Vida laboral

A part s’hauran de presentar els documents específics de cada convocatòria.

Normativa

 • RD 896/1991, de 7 de juny, pel que s’estableixen les regles bàsiques i els programes mínims als que s’han d’ajustar els procediments de selecció dels funcionaris de l’administració local.
 • Decret 214/1990, de 30 de juliol, que aprova el reglament del personal al servei de les entitats locals de Catalunya.
 • Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic.
 • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i modificacions posteriors.
 • Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.

Termini de Resolució

Els terminis de resolució estaran marcats en cada convocatòria.

Silenci administratiu

Negatiu.

Normativa del silenci administratiu

 • Llei 26/2010, del 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
 • Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú i modificacions posteriors.

Vies de reclamació

Les ordinàries del procediment administratiu.

Com es pot sol·licitar?

Presencialment:

 1. Descarregui el formulari PDF de la sol·licitud fent clic al botó "Tramitació presencial (descarregar PDF)".
 2. Pot emplenar la sol·licitud d’una d’aquestes dos maneres:
  • Imprimir-la en paper i emplenar-la amb un bolígraf. Li aconsellem escriure amb majúscules o amb "lletra d’impremta".
  • També pot emplenar-la des del seu ordinador amb el programa Adobe Reader i imprimir-la després.
  • No usi el navegador per emplenar el formulari ja que llavors les dades no quedaran desades.
 3. Si el tràmit té algun document o formulari addicional també l’haura d’imprimir i emplenar.
 4. Una vegada emplenada i signada haurà de lliurar presencialment la sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta (OAC - Oficina d’Atenció al Ciutadà), situat a la plaça de l’Ajuntament, 3-4.
Tramitació presencial (formulari PDF INS131B, 85KB)

Documents addicionals a adjuntar a la sol·licitud:

 • S’hauran de presentar els documents específics de cada convocatòria.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies