• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tutor/a per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Oferta de treball: Tutor/a per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

publicat el 12/08/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/08/2020

Descripció del lloc de treball:

Tutor/a per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/08/2020 al 21/08/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 25/08/2020.
 • Període d’al·legacions: 26/08/2020 al 28/08/2020.
 • Inici de les proves: 31/08/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Acompanyament a les persones esportistes del CTTE.
 • Control del menjador i dels seus horaris del CTTE.
 • Generació i control de rebuts i tiquets de menjador.
 • Supervisió menús i dietes dels i les esportistes.
 • Control i calendarització de les revisions mèdiques.
 • Acompanyament i atenció general a les persones residents.
 • Atenció de residents i pares i mares o representants legals de les persones residents.
 • Acompanyament mèdic en cas d’urgència.
 • Reportar informació a direcció.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de règim intern de la residencia.
 • Tasques de suport administratives.
 • Recepció de problemes, situacions o peticions que puguin sorgir a la residència.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

 • Batxillerat o Cicle formatiu de grau mitjà.
 • Experiència mínima de 18 mesos com a tutor/a en un centre de tecnificació o d’alt rendiment esportiu.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Acreditació de l’experiència mínima obligatòria (base 2.2), mitjançant certificat del centre de tecnificació o d’alt rendiment.
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5.
   • Declaració responsable degudament emplenada (INS105, PDF 89KB).
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Currículum Vitae.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres: segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Parcial (25%) i flexible

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Centre de Tecnificació Esportiva

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Supòsit pràctic per escrit.
 • Fase 2. Valoració de mèrits.
 • Fase 3. Entrevista.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de tutor/a del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball


Descarregar convocatòria i bases reguladores (PDF, 172KB)
Actualitzat el 25/8/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

003V

Exclosos/es

DNI

Motiu

928B

D,G

297R

D,G

040A

G

837W

G

597P

D,G

980V

G

Motiu d’exclusió:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida degudament compulsada.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
G: Exclòs/a per no acreditar experiència laboral requerida.
H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Les persones interessades disposen des del 26/08/2020 fins el 28/08/2020 inclòs per a presentar les reclamacions que estimin pertinents.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

31/08/2020

Lloc:

Centre de tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre – (Residència)

Biblioteca (2a planta) Sala projector

C/França, 29-59

43870 Amposta

Hora:

9:00h

Prova 1: Coneixements teòric-pràctics

Hora:

9:00h

Prova 2: Entrevista personal

Hora:

A partir de les 11:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Benjamín Garcia Balagué
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Secretari/a: Verònica Arasa Gallego

INDICACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE PER AL DIA DE LES PROVES:

 • El present llistat esdevindrà definitiu en cas de nos presentar-se reclamacions per part de les persones interessades en el termini indicat.
 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • Durant la prova nomes es podrà tenir dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/8/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

003V

Exclosos/es

DNI

Motiu

928B

D,G

297R

D,G

040A

G

837W

G

597P

D,G

980V

G

Motiu d’exclusió:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida degudament compulsada.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
G: Exclòs/a per no acreditar experiència laboral requerida.
H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Es convoca als/les candidats/es admesos/es a la realització de les proves:

Dia:

31/08/2020

Lloc:

Centre de tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre – (Residència)

Biblioteca (2a planta) Sala projector

C/França, 29-59

43870 Amposta

Hora:

9:00h

Prova 1: Coneixements teòric-pràctics

Hora:

9:00

Prova 2: Entrevista personal

Hora:

A partir de les 11:00h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Benjamín Garcia Balagué
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Secretari/a: Verònica Arasa Gallego

INDICACIONS IMPORTANTS A TENIR EN COMPTE PER AL DIA DE LES PROVES:

 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • Durant la prova nomes es podrà tenir dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2020

Resultats finals

DNI

Presentat

Català

Prova practica: 1r exercici

Entrevista

Mèrits

Total puntuació

003V

SI

 SI

9,3 punts

7,9 punts

8 punts

25,2 punts

Amb el resultat de les proves realitzades, es proposa a DNI XXXX003V com la persona que ha d’ocupar el lloc de treball de tutor/a del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals SLU.

No queda ningú a la borsa de treball, per no haver-se presentat cap persona més.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament