• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a d’esports de Rem per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Oferta de treball: Tècnic/a d’esports de Rem per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

publicat el 12/08/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/08/2020

Descripció del lloc de treball:

Tècnic/a d’esports de Rem per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/08/2020 al 21/08/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 25/08/2020.
 • Període d’al·legacions: 26/08/2020 al 28/08/2020.
 • Inici de les proves: 31/08/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Establir els objectius individualitzats de les persones esportistes que tenen assignades i planificar i dirigir els seus entrenaments.
 • Instruir les persones dels programes de tecnificació sobre les tècniques i les tàctiques especifiques de la seva modalitat esportiva. Formació tècnica, tàctica i estratègica.
 • Dur a terme la programació específica dels entrenaments a curt termini d’acord amb la planificació esportiva del programa de tecnificació.
 • Programació d’entrenaments de la seva modalitat esportiva i adaptació segons calendari competició.
 • Avaluar la progressió de les persones esportistes dels programes de tecnificació de la seva modalitat esportiva, identificar els errors d’execució, les seves causes i aplicar els mètodes necessaris per a la seva correcció. Cercar el perfeccionament tècnic i tàctic.
 • Col·laborar en la detecció d’esportistes amb característiques físiques i psíquiques susceptibles d’incorporar-se al programa de tecnificació.
 • Conèixer, analitzar i incorporar noves tècniques i tendències d’entrenament i nous equipaments i materials de la modalitat esportiva.
 • Ajudar el/la director/a tècnic/a en el control d’assistència de les persones esportistes.
 • Tenir una visió global i integradora de l’equip. Comprendre la funció de cadascú i les dimensions tècniques, pedagògiques, organitzatives, econòmiques i humanes de la seva tasca particular.
 • Fer propostes de millora en l’organització esportiva del Centre de Tecnificació Esportiva (en endavant CTE).
 • Realització dels criteris de selecció juntament amb les direccions tècniques de cada federació.
 • Treballar per complir amb els criteris tècnics establerts.
 • Col·laboració amb la direcció del CTE per la promoció esportiva i l’organització de concentracions i esdeveniments esportius.
 • Seguiment de les persones esportistes tecnificades en les diferents competicions, ja sigui com a club o com a seleccions autonòmiques i/o nacionals.
 • Compliment dels objectius marcats per part del CTE tant a nivell esportiu com d’organització de proves esportives i esdeveniments.
 • Cooperació amb l’Institut de Tecnificació per a la formació dual (acadèmica i esportiva) de les persones esportistes.
 • Ésser el nexe de comunicació entre el CTE i les persones esportistes tecnificades i les Federacions esportives.
 • Seguiment de les persones esportistes que formen part dels programes de tecnificació o d’Alt rendiment de les federacions que puguin entrenar al CTE de manera ocasional.
 • Desenvolupament d’entrenaments o proves de detecció per a les persones esportistes candidates a formar part del CTE en temporades vinents.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes de les persones esportistes al director/a tècnic/a.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

 • Tècnic esportiu en rem i/o Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
 • Experiència mínima de 18 mesos com a tècnic/a esportiu/va i/o entrenador/a de rem en un centre de tecnificació o d’alt rendiment esportiu.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Acreditació de l’experiència mínima obligatòria (base 2.2), mitjançant certificat del centre de tecnificació o d’alt rendiment.
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5.
   • Declaració responsable degudament emplenada (INS105, PDF 89KB).
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Currículum Vitae.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres: segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

1 Parcial (50%) i flexible

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Centre de Tecnificació Esportiva

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Supòsit pràctic per escrit.
 • Fase 2. Valoració de mèrits.
 • Fase 3. Entrevista.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de tecnic/a d’esports de rem del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball


Descarregar convocatòria i bases reguladores (PDF, 180KB)
Actualitzat el 29/8/2020

Llistat provisional/definitiu admesos/es i exclosos/es 

Admesos/es

DNI

907M

Exclosos/es

DNI

No n’hi ha

Convocatòria a les proves

Dia:

31/08/2020

Lloc:

Centre de tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre – (Residència)

Biblioteca (2a planta) Sala projector
C/França, 29-59
43870 Amposta

Hora:

10:00h

Prova 1: Coneixements teòric-pràctics

Hora:

10:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Prova 2: Entrevista personal

Hora:

12:00h

Tribunal qualificador

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Benjamín Garcia Balagué
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Secretari/a: Verònica Arasa Gallego

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves: 

 • El present llistat esdevindrà definitiu en cas de nos presentar-se reclamacions per part de les persones interessades en el termini indicat.
 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • Durant la prova nomes es podrà tenir dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2020

Resultats finals

DNI

Presentat

Català

Prova pràctica: 1r exercici

Entrevista

Mèrits

Total puntuació

907M

SI

SI

9,25

8,75 punts

6 punts

24 punts

Amb el resultat de les proves realitzades, es proposa a DNI XXXX907M com la persona que ha d’ocupar el lloc de treball de tècnic d’esports de rem per al Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals SLU. 

No queda ningú a la borsa de treball, per no haver-se presentat cap persona més.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

 


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament