• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Preparador/a físic/a per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Oferta de treball: Preparador/a físic/a per al Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

publicat el 11/08/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat


Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/08/2020

Descripció del lloc de treball:

Preparador/a físic/a per al Centre de Tecnificació

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Departament:

Centre de Tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre (CTE Amposta)

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/08/2020 al 21/08/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 25/08/2020.
 • Període d’al·legacions: 26/08/2020 al 28/08/2020.
 • Inici de les proves: 31/08/2020.

Funcions del lloc de treball:

 • Planificació, programació i avaluació de la preparació física i entrenaments dels i les esportistes, al llarg de tota la temporada.
 • Suport en la preparació física i entrenaments dels i les esportistes de tecnificació, al llarg de tota la temporada.
 • Realitzar un treball de prevenció de lesions de les persones esportistes.
 • Coordinar, amb el cos mèdic i de fisioteràpia, el treball de recuperació de les persones esportistes lesionades.
 • Planificació i organització de les proves mèdiques a les persones esportistes.
 • Dissenyar tests físics que ajudin al cos tècnic a avaluar la detecció de talents.
 • Intercanviar informació amb el cos tècnic i dissenyar plans específics i individualitzats de condicionament físic.
 • Col·laborar en l’anàlisi de l’eficàcia tècnica i tàctica de les persones esportistes i aportar la seva opinió a l’hora de modificar gestos tècnics o de millorar disposicions tàctiques.
 • Formar en higiene esportiva a les persones esportistes. Realitzar xerrades de sensibilització per a proporcionar-los una cultura esportiva sana.
 • Realitzar material audiovisual de suport tècnic.
 • Dur a terme treballs de recerca específics.
 • Assessorar el director/a tècnic/a per a la millora de les instal·lacions d’entrenament i per a l’adquisició de material de condicionament físic.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes de les persones esportistes al director/a tècnic/a.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

 • Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.
 • Experiència mínima de 18 mesos com a preparador/a físic/a en un centre de tecnificació o d’alt rendiment esportiu.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Acreditació de l’experiència mínima obligatòria (base 2.2), mitjançant certificat del centre de tecnificació o d’alt rendiment.
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5.
   • Declaració responsable degudament emplenada (INS105, PDF 89KB).
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Currículum Vitae.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres: segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Parcial (62,50%) i flexible

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Centre de Tecnificació Esportiva

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Supòsit pràctic per escrit.
 • Fase 2. Valoració de mèrits.
 • Fase 3. Entrevista.

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de preparador/a físic/a del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball


Descarregar convocatòria i bases reguladores (PDF, 170KB)

Actualitzat el 25/8/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

003V

Exclosos/es

DNI

Motiu

939L

D

240Y

D,G

040A

D,G

980V

G

256C

D,G

Motiu d’exclusió:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida degudament compulsada.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
G: Exclòs/a per no acreditar experiència laboral requerida.
H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Les persones interessades disposen des del 26/08/2020 fins el 28/08/2020 inclòs per a presentar les reclamacions que estimin pertinents.

Convocatòria a les proves

Dia:

31/08/2020

Lloc:

Centre de tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre – (Residència)

Biblioteca (2a planta) Sala projector
C/França, 29-59
43870 Amposta

Hora:

10:00h

Prova 1: Coneixements teòric-pràctics

Hora:

10:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Prova 2: Entrevista personal

Hora:

A partir de les 11:00h

Tribunal qualificador

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Benjamín Garcia Balagué
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Secretari/a: Verònica Arasa Gallego

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves: 

 • El present llistat esdevindrà definitiu en cas de no presentar-se reclamacions per part de les persones interessades en el termini indicat.
 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • Durant la prova nomes es podrà tenir dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 29/8/2020

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

003V

939L

Exclosos/es

DNI

Motiu

240Y

D,G

040A

D,G

980V

G

256C

D,G

Motiu d’exclusió:

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI.
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida degudament compulsada.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
G: Exclòs/a per no acreditar experiència laboral requerida.
H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Dia:

31/08/2020

Lloc:

Centre de tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre – (Residència)

Biblioteca (2a planta) Sala projector
C/França, 29-59
43870 Amposta

Hora:

10:00h

Prova 1: Coneixements teòric-pràctics

Hora:

10:00h

En acabar aquesta segona prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova, amb indicació de l’hora i lloc de realització.

Prova 2: Entrevista personal

Hora:

A partir de les 11:00h

Tribunal qualificador

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Benjamín Garcia Balagué
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Secretari/a: Verònica Arasa Gallego

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves: 

 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • Durant la prova nomes es podrà tenir dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 2/9/2020

Resultats finals

DNI

Presentat

Català

Prova pràctica: 1r exercici

Entrevista

Mèrits

Total puntuació

003V

SI

SI

9,75 punts

7,9 punts

9 punts

26,65 punts

939L

SI

SI

8,45 punts

8,75 punts

3 punts

20,02 punts

Amb el resultat de les proves realitzades, es proposa a DNI XXXX003V com la persona que ha d’ocupar el lloc de preparador/a físic/a del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals SLU.

L’aspirant amb DNI XXXX939L queda el primer a la borsa del lloc de treball de preparador físic del Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament