• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Borsa de treball directors/es de lleure 2020 per a Joventut

Oferta de treball: Borsa de treball directors/es de lleure 2020 per a Joventut

publicat el 21/01/2020


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/01/2020

Descripció del lloc de treball:

Directors/es de lleure

Categoria:

AgP-12 (AgP.1)

Departament:

Joventut

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 22/01/2020 al 07/02/2020.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 17/02/2020.
 • Període d’al·legacions: del 17/02/2020 al 21/02/2020.
 • Publicació definitiva d’admesos i exclosos: 24/02/2020.
 • Inici de les proves: 28/02/2020.

Requisits imprescindibles:

 • Complir els requisits generals detallats en les bases generals dels processos de selecció.
 • Documentació a presentar:
 • Fotocòpia de la titulació requerida:
  • Títol de de Director/a d’activitats de Lleure i tenir vigent el carnet de Director/a de Lleure, o equivalent segons s’especifica en el punt TERCER de les bases específiques.
  • Llengua catalana: nivell C1 de llengua catalana (Decret 161/2002, de 11 de juny) o equivalent (Ordre VCP/491/2009 de 12 de novembre).
  • Llengua castellana: les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola hauran de posseir els coneixements de llengua castellana de nivell superior (RD 1137/2002, de 31 d’octubre) o equivalent.

Tipus de contracte:

Temporal

Lloc de treball:

Àrea de Joventut

Observacions:

 • Per a participar en aquest procés de selecció cal aportar tota la documentació al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta – Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), dintre del període d’inscripció indicat, en horari de registre de 9h a 14h, i de dilluns a divendres, o en forma telemàtica tal i com preveu l’article 16 de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.
 • Caldrà aportar la documentació requerida i en fotocòpies dels originals, que es compulsaran en el propi Ajuntament.
 • Totes les publicacions i actualitzacions relatives a aquesta oferta pública de treball, es realitzaran en aquesta mateixa oferta.
 • S’informa a tots/es els/les aspirants, que amb la presentació de la sol·licitud per formar part del procés, donen el seu consentiment per a la gestió de les seves dades particulars, relatives a publicacions i comunicacions d’aquest procés de selecció.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Bases reguladores del procés de selecció per crear una borsa de treball de directors/es de lleure durant l’any 2020, personal laboral temporal, per als projectes de lleure de l’àrea de Joventut de l’Ajuntament d’Amposta, mitjançant concurs-oposició lliure


Descarregar PDF

Actualitzat el 14/2/2020

Llistat provisional d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

6163D

8050H

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

2860C

Exclosos/es

DNI

Motiu

2664K

F, G

1753H

D, F, G

2551B

G

5580R

G

6886L

G

7663Q

G

6998R

G

MOTIU D’EXCLUSIÓ:

 1. Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.
 2. Exclòs/a per no aportar el DNI.
 3. Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
 4. Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.
 5. Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
 6. Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
 7. Exclòs/a per no aportar Certificat d’Antecedents Penals.
 8. Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

S’informa a tots/es els/les candidats/es al procés de selecció que el període d’al·legacions per tal d’esmenar l’exclusió està comprés entre el: 17/02/2020 i el 21/02/2020, ambdós inclosos.

S’informa que la publicació del llistat definitiu d’admesos/es i exclosos/es serà el dia: 24/02/2020.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés de selecció són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

27/02/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

08:00h

En acabar aquesta prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a les següents proves, que es duran a terme consecutivament.

Es demana disponibilitat a les persones candidates durant tot el dia 28/02/2020 per realitzar totes les proves necessàries.

Prova 3 (prova de coneixements teòrico-pràctics)

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

A continuació de la prova psicotècnica.

En acabar aquesta prova, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4 (prova de coneixements pràctics del lleure)

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

A continuació de la prova de coneixements teorico-pràctics.

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 5 (entrevista personal)

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta
Carretera Simpàtica, nº6
43870 Amposta

Hora:

A continuació de la prova de coneixements pràctics es citarà als admesos/es per aquesta prova.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa

 • Vocal: Jaume Rosselló Prats

 • Vocal: Laura Chipre Vicente

 • Vocal: Anna Adell Monllau

 • Vocal: Isabel Panisello Pech

 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/2/2020

Actualització del punt quart de les bases reguladores

QUART.- CONDICIONS QUE HAURAN DE REUNIR LES PERSONESASPIRANTS

Per a prendre part en aquesta convocatòria són requisits necessaris:

- Ser ciutadà de la Unió Europea o dels estats els quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, els sigui aplicable la lliure circulació de treballadors, en els termes en què aquesta estroba definida en el tractat constitutiu de la Unió Europea.

- Disposar com a mínim del Nivell C1 de català o equivalent. En cas de no tenir aquesta titulació, podran fer un examen per avaluar els seus coneixements del català.

- No estar inhabilitat per sentència ferma per a l’exercici de les funcions públiques, ni haver estat separat del servei de cap administració pública, per resolució disciplinària ferma.

-Estar en possessió de la titulació original exigida en cada procés selectiu o certifcat resguard d’haver pagat les taxes per l’expedició del títol corresponent a la plaça que s’opta.

-Disposar del certifcat d’antecedents penals negatiu.

NOTA: Els Certificats d’antecedents sexuals i d’antecedents penals afegit es presentaran en el moment de fer els contractes per tal de tenir-los el més actualitzats possible.

Actualitzat el 24/2/2020

Llista definitiva d’admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

6163D

8050H

6998R

2551B

5580R

6886L

7663Q

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

2664K

2860C

Exclosos/es

DNI

Motiu

1753H

D, F

MOTIU D’EXCLUSIÓ

A: Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció.

B: Exclòs/a per no aportar el DNI.

C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.

D: Exclòs/a per no aportar la titulació requerida.

E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.

F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.

G: Exclòs/a per no aportar fotocopia del carnet de conduir B.

H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.

I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.

Convocatòria a les proves

Totes les proves d’aquest procés de selecció són de caràcter obligatori i eliminatori.

Prova 1: nivell de C1 català (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Es convoca als/les candidats/es admesos/es pendents d’acreditació dels coneixements de C1 de català a la realització de la prova:

Dia:

27/02/2020

Lloc:

Aula Magna del Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

Prova 2 : test psicotècnic (qualificació APTE/A- NO APTE/A)

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

08:00h

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a les següents proves, que es duran a terme consecutivament.

Prova 3 : prova de coneixements teòrico-pràctics

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

A continuació de la prova psicotècnica.

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 4 : prova de coneixements pràctics del lleure

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

A continuació de la prova de coneixements teorico-pràctics.

En acabar aquest examen, s’informarà qui són els/les aspirants que passen a la següent prova.

Prova 5 : entrevista personal

Dia:

28/02/2020

Lloc:

Casal d’Amposta

Carretera Simpàtica, nº6

43870 Amposta

Hora:

A continuació de la prova de coneixements pràctics del lleure.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Assumpta Eixarch Conesa
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Vocal: Laura Chipre Vicente
 • Vocal: Anna Adell Monllau
 • Vocal: Isabel Panisello Pech
 • Secretària: Un dels vocals actuarà de secretari/ària del Tribunal.

S’informa que per a la prova del nivell C1 de Català es comptarà amb la participació externa d’un tècnic/a del Consorci per a la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 4/3/2020

Resultats definitius de les proves del procés de selecció

S’informa que un cop realitzades les proves del procés de selecció, i segons es desprèn de l’acta realitzada pel Tribunal qualificador, el resultat ha estat:

Resultats de les proves de coneixements del nivell C1 de català

DNI

Nivell de Català

2664K

No apte/a

2860C

No presentat/ada

Resultats de la prova psicotècnica

DNI

Resultats psicotècnic

5580R

Pendent entrevista

8050H

Pendent entrevista

6998R

Apte/a

6163D

Apte/a

2551B

No presentat/ada

6886L

No presentat/ada

7663Q

No presentat/ada

Resultats de la prova teòrico-pràctica (0-20 punts, amb un mínim 10 punts per superar-la)

DNI

Resultats prova

5580R

11,25

8050H

13

6998R

9,5

6163D

12,5

Resultats de la prova pràctica (0-45 punts, amb un mínim de 23 punts per superar-la)

DNI

Resultats prova

5580R

33

8050H

26,75

6163D

39,5

Resultats de l’entrevista (0-10 punts)

DNI

Resultats prova

5580R

6,5

8050H

No apte/a ()

6163D

9,75

() El resultat del test psicotècnic estava subjecte a entrevista.

Resultats definitius

DNI

Resultats proves

Mèrits

Resultat final

6163D

61,75

15,6

77,35

5580R

50,75

15

65,75

S’informa que dels resultats anteriors indicats i segons l’acta del procés de selecció, es proposa com a candidats/es per formar part de la borsa:

DNI

6163D

5580R

Agraïm a tots els candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament