Oferta de treball: Agent Policia Local

publicat el 22/11/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

22/11/2023

Nom de l’oferta de treball:

Agent Policia Local

Categoria:

C1

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Governació

Llocs de treball oferts:

3

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 23/11/2023 al 27/12/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos
 • Inici de les proves: a determinar

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Policia Local d’Amposta

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Bases específiques de la convocatòria per a l’accés mitjançant Concurs Oposició lliure de 3 places d’Agent de la Policia Local integrades a l’escala d’administració especial, subescala serveis especials, classe policia local, grup c, subgrup c1 de titulació, amb creació de borsa

Visualitzar a pantalla completa Descarregar Bases reguladores (PDF, 1,52KB)

Actualitzat el 10/1/2024

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es 

En data d’avui 10 de gener de 2024, l’Alcalde a dictat el decret núm. 63/2024, del que es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

93811E

61629D

60612G

78154W

25845J

21338Z

61451D

26789Z

23045L

57882B

29189E

25420W

64016S

36487W

29081T

35414P

22462B

01209G

29053D

62153P

25638K

28230Z

28736Y

 

26018W

09954F

 

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

76491Y

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

78512A

1.3 / 1.8

83288Q

1.3

29710Y

1.8

97264R

1.6/ 1.7

04034K

1.3 / 1.6

27566D

1.4 / 1.5

88193H

1.3

38261Y

1.2 (A2)

49503R

1.6 / 1.7/ 1.8

48890B

1.6/ 1.7

21866J

1.8

79183W

1.1 / 1.3/ 1.6/ 1.7/ 1.8/ 2.2/ 2.5

37404Z

1.6/ 1.7

32726M

1.8

67941C

1.6/ 1.7

Llegenda motiu d’exclusió:

MANCA de DOCUMENTACIÓ:

   

1.1 Manca DNI o document equivalent1.2 Manca Permís de conduir classe A2 i/o B

   

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

 

1.4 Manca currículum vitae

   

1.5 Manca certificat de nivell de català

   

1.6 Manca Annex 5 Declaració de mèrits

   

1.7 Manca Annex 6 Declaració responsable

   

1.8 Manca Annex 7 sol·licitud de participació de processos selectius     
     

NO PRESENTACIÓ en FORMAT PDF:

   
     

2.1 No format PDF DNI o document equivalent2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

   

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

 

2.4 No format PDF currículum vitae

   

2.5 No format PDF certificat de nivell de català

 

2.6 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits

 

2.7 No format PDF Annex 6 Declaració responsable

 

2.8 No format PDF Annex 7sol.lic. de participació de processos selectius     

Període d’al·legacions: del 11-01-2024 al 24-01-2024

Convocatòria inici de les proves:

Prova 1: llengua catalana (si s’escau):

Dia:

02/02/2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Ajuntament d’Amposta - Sala Saint Jean de la Ruelle

Plaça de l’Ajuntament, núm. 2-4 planta 2

43870 - Amposta

Resta de proves fase d’oposició:

Proves 2, 3 i 4 : cultura general + teòrica + aptitud física

Dia:            13/02/2024

Hora:

9:00 h (cultura general + teòrica)

Lloc:

Auditori EUSES

C/ Sebastià Juan Arbó nº 2 (Enfront Pavelló 1 d’Octubre)

43870 - Amposta

Hora:

12:30 h (aptitud física)

Lloc:

Pavelló d’Esports

C/ Sebastià Juan Arbó nº 22

43870 - Amposta

Prova 5 : tests aptitudinals

Dia:

14/02/2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Prova 6 : tema a desenvolupar

Dia:

15/02/2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Prova 7: de personalitat i de competències

Dia:

16/02/2024

Hora:

8:00 h

Lloc:

Edifici el casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Josep Massana Iniesta, Cap de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocals 1

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocals 2

 • Titular: Xavier Cuadrat Gilabert, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocals 3

 • Titular: Montse Barceló Morera, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 • Suplent: Albert Raül Esteban Ribas, designad per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Vocals 4

 • Titular: Santiago Rodríguez i Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
 • Suplent: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Secretari/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta.

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció dels assessors externs que es detallen a continuació, segons les proves indicades:

 • Prova de coneixements del nivell B2 de català, designada pel Consorci per la Normalització Lingüística de les Terres de l’Ebre, tècnica Sra. Ester Martí Accensi.

 • Proves aptitudinals, designat pel Torn d’Intervenció Professional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, psicòleg Sr. Alejandro de Lanza Herrera.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 25/1/2024

Prova del día 14/02/2024 canvi d’hora a les 15h.

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es

En data d’avui 25 de gener de 2024, l’Alcalde ha dictat el decret núm. 199/2024, del que es desprèn la següent informació:

Admesos/es

DNI

DNI

DNI

93811E

61629D

60612G

78154W

25845J

21338Z

61451D

26789Z

23045L

57882B

29189E

25420W

64016S

36487W

29081T

35414P

22462B

76491Y

29053D

62153P

01209G

28230Z

28736Y

25638K

26018W

09954F

78512A

23264G

26306E

21866J

29710Y

37404Z

32726M

Exclosos/es

DNI

MOTIU D’EXCLUSIÓ

83288Q

1.3

97264R

1.6/ 1.7

04034K

1.3 / 1.6

27566D

1.4 / 1.5

88193H

1.3

38261Y

1.2 (A2)

49503R

1.6 / 1.7/ 1.8

48890B

1.6/ 1.7

79183W

1.1 / 1.3/ 1.6/ 1.7/ 1.8/ 2.2/ 2.5

67941C

1.6/ 1.7

Llegenda motiu d’exclusió:

MANCA de DOCUMENTACIÓ:

   
     

1.1 Manca DNI o document equivalent

1.2 Manca Permís de conduir classe A2 i/o B

   

1.3 Manca nivell estudis exigits a la convocatòria

 

1.4 Manca currículum vitae

   

1.5 Manca certificat de nivell de català

   

1.6 Manca Annex 5 Declaració de mèrits

   

1.7 Manca Annex 6 Declaració responsable

   

1.8 Manca Annex 7 sol·licitud de participació de processos selectius

     
     

NO PRESENTACIÓ en FORMAT PDF:

   
     

2.1 No format PDF DNI o document equivalent

2.2 No format PDF de conduir classe A2 i B

   

2.3 No format PDF nivell estudis exigits a la convocatòria

 

2.4 No format PDF currículum vitae

   

2.5 No format PDF certificat de nivell de català

 

2.6 No format PDF Annex 5 Declaració de mèrits

 

2.7 No format PDF Annex 6 Declaració responsable

 

2.8 No format PDF Annex 7sol.lic. de participació de processos selectius

Convocatòria inici de les proves

Proves fase d’oposició:

Proves 2, 3 i 4 : cultura general + teòrica + aptitud física

Dia: 13/02/2024

Hora:

9:00 h (cultura general + teòrica)

Lloc:

Auditori EUSES

C/ Sebastià Juan Arbó nº 2 (Enfront Pavelló 1 d’Octubre)

43870 - Amposta

Hora:

12:30 h (aptitud física)

Lloc:

Pavelló d’Esports

C/ Sebastià Juan Arbó nº 22

43870 - Amposta

Prova 5 : tests aptitudinals (canvi d’hora) actualitzat

Dia:

14/02/2024 actualitzat

Hora:

15:00 h

Lloc:

Edifici el casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Prova 6 : tema a desenvolupar

Dia:

15/02/2024

Hora:

9:00 h

Lloc:

Edifici el casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Prova 7: de personalitat i de competències

Dia:

16/02/2024

Hora:

8:00 h

Lloc:

Edifici el casal

Ctra. Simpàtica nº 6

43870 - Amposta

Tribunal qualificador:

President/a

 • Titular: Josep Massana Iniesta, Cap de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocals 1

 • Titular: Jordi Tigel Llerda, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocals 2

 • Titular: Xavier Cuadrat Gilabert, funcionari de carrera de la Policia Local d’Amposta
 • Suplent: Qui designi la corporació

Vocals 3

 • Titular: Montse Barceló Morera, designada per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
 • Suplent: Albert Raül Esteban Ribas, designad per l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya

Vocals 4

 • Titular: Santiago Rodríguez i Llombart, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat
 • Suplent: Alfonso Domingo González, designat per la Direcció General d’Administració de Seguretat

Secretari/a

 • Titular: Verònica Arasa Gallego, Secretària Accidental de l’Ajuntament d’Amposta
 • Suplent: Anna Adell Monllau, Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Amposta.

En aquest cas la/el secretària/ri actuarà amb veu però sense vot.

El Tribunal qualificador d’aquest procés de selecció comptarà amb la intervenció de l’assessor extern que es detallen a continuació, per a la prova indicada:

 • Proves aptitudinals, designat pel Torn d’Intervenció Professional del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya, psicòleg Sr. Alejandro de Lanza Herrera.

Contra les resolucions definitives i els actes de tràmit del Tribunal, per tractar-se d’òrgans dependents de l’Alcaldia - Presidència, si aquests últims decideixen directament o indirectament el fons de l’assumpte, determinen la impossibilitat de continuar el procés selectiu, o produeixen indefensió o perjudici irreparable a drets i interessos legítims, els interessats podran interposar en el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà de la seva publicació o notificació, recurs d’alçada davant de l’alcaldia. El termini màxim per dictar i notificar la resolució serà de tres mesos. Transcorregut aquest termini sense haver recaigut resolució es podrà entendre desestimat d’acord amb els arts. 121, 122 i 24.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 14/2/2024

Resultats proves 2, 3 i 4

Atesos els resultats de les proves 2, 3 i 4 del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 3 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, i vista l’acta del Tribunal Qualificador de data 13 de febrer del 2024, els resultats son els següents:

Resultats prova 2. Cultura general

DNI

RESULTAT

93811E

No presentat/da

78154W

No presentat/da

78512A

No presentat/da

61451D

2,80

57882B

No presentat/da

29710Y

No presentat/da

64016S

No presentat/da

35414P

No presentat/da

29053D

3,80

28230Z

No presentat/da

26018W

2,90

23264G

No presentat/da

61629D

3,80

25845J

3,60

26789Z

No presentat/da

21866J

No presentat/da

29189E

No presentat/da

36487W

2,70

22462B

3,10

62153P

3,30

28736Y

3,60

09954F

2,90

26306E

No presentat/da

60612G

3,90

21338Z

3,40

23045L

3,00

25420W

3,60

37404Z

3,60

32726M

No presentat/da

29081T

No presentat/da

76491Y

No presentat/da

01209G

2,80

25638K

2,90

Resultats prova 3. Coneixements teòrics

DNI

RESULTAT

61451D

5,10

29053D

6,30

26018W

4,50

61629D

6,35

25845J

5,00

36487W

5,50

22462B

5,10

62153P

6,30

28736Y

6,05

09954F

5,25

60612G

5,55

21338Z

7,40

23045L

4,15

25420W

5,60

37404Z

5,00

01209G

5,90

25638K

5,95

Resultats prova 4. Aptitud física

DNI

RESULTAT

61451D

4,55

29053D

8,85

61629D

5,95

25845J

7,00

36487W

5,25

22462B

5,40

62153P

No presentat/da

28736Y

5,30

09954F

7,00

60612G

7,00

21338Z

9,60

25420W

8,50

37404Z

6,55

01209G

No presentat/da

25638K

8,40

Es convoca als aspirats que han superat les proves indicades i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 5, Tests Aptitudinals, segons el previst, el dia 14 de febrer a les 15.00h, al Edifici El Casal.

DNI

29053D

61629D

25845J

36487W

22462B

28736Y

09954F

60612G

21338Z

25420W

37404Z

25638K

IMPORTANT:S’informa a les persones aspirants que per a la realització de la 5ª prova (Prova aptitudinal), reunit el tribunal qualificador amb els tècnics psicòlegs assessors encarregats de l’aplicació d’aquesta, els àmbits d’exploració aptitudinal i les puntuacions necessàries per a la seva superació queden establerts de la següent manera:

La prova aptitudinal consistirà en una bateria de tests psicotècnics que valoraran les aptituds, capacitats intel·lectuals i els processos de raonament de les persones aspirants. Explora els següents àmbits:

 1. Raonament verbal.

 2. Raonament espaial.

 3. Raonament numèric.

 4. Raonament lògic o abstracte.

L’objectiu de la prova es obtenir informació sobre el conjunt dels processos cognitius que es requereixen per resoldre àgilment problemes, captar dades, descobrir les relacions o lleis subjacents, mantenir una adequada flexibilitat mental i fer processos lògics d’inducció i deducció.

Les proves aplicades estan formades per tests objectius que compleixen els requisits de validesa i fiabilitat i han estat baremades, estandarditzades i tipificades en una àmplia mostra de població que permet garantir la confiança en els resultats obtinguts.

Per superar aquesta prova cal obtenir una puntuació mínima de 4 punts o superior en cadascuna de les proves anteriorment esmentades i que la puntuació mitjana de totes elles sigui de 5 punts o superior (sobre 10).

El barem aplicat correspondrà a la població de referencia, essent en aquest cas persones aspirants a cossos de seguretat, o en el seu defecte el barem de població general.

El resultat de la prova aptitudinal s’expressarà en termes d’Apte/a // No apte/a.

Actualitzat el 14/2/2024

Resultats prova 5

Atesa l’execució de la prova 5 (Tests aptitudinals) del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 3 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, realitzats el dia 14 de febrer del 2024, els resultats son els següents:

Resultats prova 5. Tests Aptitudinals

Resultats tests aptitudinals

DNI

RESULTAT

29053D

Apte/a

61629D

Apte/a

25845J

No apte/a

36487W

Apte/a

22462B

Apte/a

28736Y

Apte/a

09954F

Apte/a

60612G

Apte/a

21338Z

Apte/a

25420W

Apte/a

37404Z

Apte/a

25638K

Apte/a

Es convoca als aspirats que han superat la prova indicada i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 6, Tema a desenvolupar, segons el previst, el dia 15 de febrer a les 09.00h, al Edifici El Casal.

DNI

29053D

61629D

36487W

22462B

28736Y

09954F

60612G

21338Z

25420W

37404Z

25638K

Actualitzat el 15/2/2024

Resultats prova 6 

Atesa l’execució de la prova 6 (Tema a desenvolupar) del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 3 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, realitzada el dia 15 de febrer del 2024, els resultats son els següents:

Resultats prova 6. Tema a desenvolupar.

DNI

RESULTAT

29053D

10,05

61629D

15,75

36487W

12,10

22462B

10,40

28736Y

10,05

09954F

8,30

60612G

14,10

21338Z

10,20

25420W

11,85

37404Z

4,70

25638K

6,90

Es convoca als aspirats que han superat la prova indicada i que es citaran a continuació, a la realització de la prova 7, Personalitat i competències, segons el previst, el dia 16 de febrer a les 08.00h, al Edifici El Casal.

DNI

29053D

61629D

36487W

22462B

28736Y

60612G

21338Z

25420W

Agraïm a tots/es els/les aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 19/2/2024

Resultats prova 7

Atesa l’execució de la prova 7 (Personalitat i Competències) del concurs-oposició per a proveir de forma definitiva 3 places d’agent de la Policia Local d’Amposta, torn lliure, realitzada el dia 16 de febrer del 2024, els resultats son els següents:

Resultats prova 7. Personalitat i Competències

DNI

RESULTAT

29053D

No apte/a

61629D

No apte/a

36487W

No apte/a

22462B

No apte/a

28736Y

No apte/a

60612G

Apte/a

21338Z

Apte/a

25420W

No apte/a

D’acord amb els resultats anteriors, i amb el disposat al punt setè de les bases reguladores del procés selectiu, es convoca als aspirants que es detallen a continuació, a la presentació dels mèrits:

DNI

60612G

21338Z

D’acord amb el disposat al punt vuitè de les bases reguladores del procés selectiu, es convoca als aspirats a la realització de la prova 8, reconeixement mèdic, segons s’indica a continuació:

Dia

21-02-2024

Lloc

SP-Activa Mútua C/ Rei Pere II El Gran, nº 22 - 43870 Amposta

(al costat del Gran Bazar Shop) SP-Activa Mútua 


DNI

Hora

21338Z

9.30h

60612G

10.00h

Agraïm a tots/es els/les aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 21/2/2024

Resultats oposició i concurs

Vistes les actes del Tribunal Qualificador de la sessió dita a terme per a la valoració dels mèrits, els resultats son els següents:

DNI

Resultat fase oposició

Resultat fase concurs

Puntuació total

60612G

30,55

5,60

36,15

21338Z

30,60

9,00

39,60

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 27/2/2024

Resultats prova 8

Els resultats de la prova 8 – reconeixements mèdics, són els següents:

DNI

RESULTAT

60612G

Apte/a

21338Z

Apte/a

Atesos els resultats dels reconeixements mèdics i tenint en compte l’indicat al punt 9.4 i 9.5 de les bases reguladores del procés selectiu, les persones que han superat el reconeixement mèdic han estat proposades per l’Alcaldia d’aquesta Corporació mitjançant Decret 509/2024, per a incorporar-se com a funcionaris en pràctiques i disposen de 20 dies naturals a comptar a partir de l’endemà d’aquesta publicació, per a presentar els documents acreditatius de les condicions exigides a la base segona.

Agraïm la participació de tots/es els/les aspirants en el present procés selectiu.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies