• Webs Municipals  

Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Conserges per al Centre de Tecnificació

Oferta de treball: Conserges per al Centre de Tecnificació

publicat el 29/09/2020

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

29/09/2020

Descripció del lloc de treball:

Conserges pel Centre de Tecnificació

Departament:

Centre de Tecnificació Esportiva d’Amposta

Llocs de treball oferts:

2

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 30/09/2020 al 14/10/2020 a les 14 hores.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 16/10/2020.
 • Període d’al·legacions: 17/10/2020-22/10/2020
 • Inici de les proves: 30/10/2020

Funcions del lloc de treball:

 • Control de la recepció i accés de la residència d’esportistes, informant i aplicant la normativa vigent al Centre.
 • Prestar informació i atenció personalitzada a les persones esportistes i als seus familiars i/o tutors legals.
 • Admissions habitacions. Check-in i check-out (entrades i sortides, tancament de dies).
 • Revisar controls de neteja i informar de les avaries.
 • Revisar activitat diària (e-mails, arribades, check-out...).
 • Revisió i control activitats Sales.
 • Entrega de claus. Duplicats (obrir i tancar les dependències així com instal·lacions i custodiar les claus). Fer control de les habitacions que s’han d’entregar.
 • Impressió dels tiquets d’esmorzars, dinars i sopars.
 • Cobraments de tiquets del menjador i d’estàncies de les persones usuàries.
 • Introducció de les previsions dels esportistes interns o concentracions dels caps de setmana al programa de gestió de residència.
 • Megafonia.
 • Realitzar tasques de reproducció de documentació, enquadernació i agrupació de fotocòpies així com altres productes.
 • Ordenar, classificar i arxivar documentació diversa.
 • Rebre, recollir, controlar i distribuir documents, objectes i correspondència del CTE.
 • Utilització de les bases de dades del CTE.
 • Durant les nits: control de les alarmes, tancament de portes, control d’entrades i sortides. Vetllar pels horaris establerts al CTE. Megafonia i gestió de trucades familiars, trucades a taxis, tiquets d’esmorzar, fer les claus de les habitacions que tenen entrada el dia següent.
 • Posar en coneixement de Direcció si una persona vol accedir sense identificar-se prèviament o no consta en el llistat de personal autoritzat.
 • Registre durant cada torn de les possibles incidències sorgides durant el seu torn, a la llibreta de seguiment de Residència i comunicació a Direcció.
 • Atenció i filtratge de les trucades telefòniques que es rebin.
 • Traspàs de novetats i de caixa entre torns.
 • Acompanyar als clients a les instal·lacions, si fos necessari.
 • Solucionar problemàtiques amb l’accés a les habitacions, si fos necessari.
 • Control de les situacions de risc que puguin afectar a les persones o els béns que es troben dins dels edificis al seu càrrec.
 • Impedir la sortida de qualsevol estri o mobiliari, que no estigui autoritzada.
 • Fer una ronda per les instal·lacions per fer seguiment que l’estat és correcte.
 • Avisar a Direcció en cas d’emergència i utilitzar les instruccions del pla d’emergències.
 • Informar el públic dels telèfons del centre i de la localització dels serveis, o bé adreçar-les a la persona o unitat organitzativa on podran resoldre la seva demanda, així com atendre les trucades i distribuir-les correctament.
 • Actualitzar i tenir cura de les cartelleres publicitàries i d’informació de les instal·lacions.
 • Realitzar encàrrecs relacionats amb les seves funcions, dins i fora de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’estat de conservació dels equips pertinents de distribució de trucades i derivar les incidències així com del de control d’accés.
 • Vetllar pel manteniment, l’estat de neteja i l’adequació de les instal·lacions, així com per la seguretat de les persones usuàries i pel compliment de les normes de règim intern.
 • Adequar les sales i altres espais per a la celebració d’actes, exposicions, cursos i qualsevol altra activitat que es realitzi a les instal·lacions.
 • Encarregar-se de l’obertura i el tancament de les instal·lacions, així com de la custòdia de les claus.
 • Ajudar en la preparació d’activitats que organitza el centre.
 • Donar suport a l’elaboració de l’agenda dels actes.
 • Controlar i gestionar les peticions de l’ús de les sales i equipaments.
 • Suport en tasques de compliment de normativa en horari nocturn.
 • Realitzar reparacions i manteniment bàsic que sigui necessari en les instal·lacions. Moure mobiliari i fos necessari.
 • Acompanyament i atenció general a les persones residents del Centre.
 • Atenció general a les mares i pares i/o representants legals de les persones residents del Centre.
 • Acompanyament mèdic de les persones residents en cas d’urgència.
 • Reportar informació del servei a direcció.
 • Vetllar pel compliment de la normativa de règim intern de la residencia.
 • Supervisió i control del menjador de la residència. Control dels horaris del menjador i acompanyament a les persones residents durant el servei.
 • Obertura i tancament de portes de la residència.
 • Atenció telefònica i presencial a la residència i tasques de suport administratives.
 • Recepció de problemes, situacions o peticions que puguin sorgir a la residència i canalització vers la Direcció.
 • Notificació de les necessitats de manteniment a la direcció i a la persona responsable de manteniment de la residència.
 • Revisió de les habitacions de la residència i vetllar per a garantir una higiene adequada.
 • Proporcionar informació i assessorament a les persones residents (tant de tipus turístic com de serveis, etc...)
 • Suport a la direcció en la gestió de les persones internes de la residència.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
 • Tenir cura de l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

Requisits imprescindibles:

 • Disposar de la condició legal de discapacitat/ada amb un grau igual o superior al 33%.
 • Certificat d’escolaritat o equivalent
 • Altres: segons bases específiques

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Jornada parcial (75,00% amb possibilitat d’ampliació), treball a torns, inclòs torn nocturn, jornades de 12 hores

Horari:

A definir

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Centre de Tecnificació Esportiva

Data prevista d’incorporació:

Immediata

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Psicotècnic i supòsit pràctic
 • Fase 2. Valoració de mèrits
 • Fase 3. Entrevista

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la Sol·licitud per a la participació en processos de selecció, ja sigui presencialment o telemàticament.

Actualitzat el 29/9/2020

Convocàtoria i bases reguladores del procés de selecció reservat per a persones amb discapacitat per proveir 2 llocs de treball com a conserges del centre de tecnificació esportiva d’Amposta com a personal laboral d’Amposta serveis municipals, SLU i constitució de borsa de treball


Descarregar document (144kb)

Actualitzat el 16/10/2020

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

915V

654Q

630W

007M

183M

082P

940M

799Y

913X

080Y

247K

Exclosos/es

DNI

Motiu

856C

F

248R

A

381F

H

766R

B, D,J

322F

A,B,D,H,D

149C

A, D, H, J

625T

D

Motiu d’exclusió:

A:  Exclòs/a per no aportar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU.
B: Exclòs/a per no aportar el DNI (ambdues cares).
C: Exclòs/a per no aportar el currículum vitae.
D: Exclòs/a per no aportar la documentació requerida degudament compulsada.
E: Exclòs/a per no aportar el certificat de llengua castellana.
F: Exclòs/a per no aportar el certificat de coneixements de Català.
G: Exclòs/a per no acreditar experiència laboral requerida.
H: Exclòs/a per no aportar Certificat de delictes de naturalesa sexual.
I: Exclòs/a per no aportar la Vida laboral.
J: Certificat de discapacitat.

Les persones interessades disposen des del 16/10/2020 fins el 22/10/2020 inclòs per a presentar les reclamacions que estimin pertinents.

Convocatòria a les proves

Dia:

30/10/2020

Lloc:

Centre de tecnificació Esportiva de les Terres de l’Ebre – (Residència)
Biblioteca (2a planta) Sala projector
C/França, 29-59
43870 Amposta

Prova 1 (coneixements Llengua Catalana nivell A)

Hora: 08:30h

*Aquelles persones aspirants que no acreditin la titulació del nivell de català hauran de presentar-se a aquesta prova

Prova 2 (Test Psicotècnic)

Hora: A partir de les 09:00h

Prova 3 (Supòsit Pràctic)

Hora: 12:30h

Entrevista personal

Hora: A partir de les 13:30h

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a: Ignasi Fàbregues Barceló
 • Vocal: Benjamín Garcia Balagué
 • Vocal: Jaume Rosselló Prats
 • Secretari/a: Verònica Arasa Gallego

Indicacions importants a tenir en compte per al dia de les proves

 • El present llistat esdevindrà definitiu en cas de nos presentar-se reclamacions per part de les persones interessades en el termini indicat.
 • L’accés als recintes on realitzaran les proves s’haurà de fer amb mascareta i serà responsabilitat de cada aspirant portar-la. Un cop l’aspirant s’hagi assegut a la seva cadira es podrà llevar la mascareta mentre fa l’examen.
 • Durant la prova nomes es podrà tenir dos bolígrafs i el DNI o qualsevol altre document oficial acreditatiu de la identitat.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament