Inici L’Ajuntament Empleats públics Ofertes públiques de treball Tècnic/a d’Orientació i Promoció, en règim laboral fix

Oferta de treball: Tècnic/a d’Orientació i Promoció, en règim laboral fix

publicat el 21/02/2023


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

21/02/2023

Nom de l’oferta de treball:

Tècnic/a d’Orientació i Promoció, en règim laboral fix, pel sistema excepcional de concurs de mèrits, d’acord amb la disposició sisena, de la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat a l’ocupació pública.

Categoria:

A2

Organisme que contracta:

Ajuntament d’Amposta

Departament:

Ajuntament d’Amposta

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds i dels mèrits que és desitgi alegar: 22/02/2023 al 13/03/2023
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos i valoració provisional dels mèrits aportats: es publicarà en el termini màxim de 1 mes des de la finalització del termini de presentació de sol·licituds.actualitzat
 • Període d’al·legacions: 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la publicació del llistat provisional d’admesos i exclosos

Funcions del lloc de treball:

Consultar les bases

Requisits imprescindibles:

Consultar les bases

Tipus de contracte:

Consultar les bases

Durada del contracte:

Consultar les bases

Jornada:

Consultar les bases

Horari:

Consultar les bases

Retribució mensual bruta aproximada:

Consultar les bases

Lloc de treball:

Ajuntament d’Amposta

Descripció del procés de selecció:

Consultar les bases

Observacions (particularitats de la gestió):

Consultar les bases

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Consultar les bases

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases reguladores específiques del present procés selectiu.

S’informa que d’acord amb el Decret d’Alcaldia 463/2023 de data 21 de febrer del 2023, el Tribunal Qualificador del present procés selectiu queda constituït pels següents membres:

President/a:

 • Titular: Maite Subirats Argentó
 • Suplent: Assumpció Solé Tortajada

Vocal 1:

 • Titular: Pablo Javier Avilés Pérez
 • Suplent: Francesc Lluis Costes

Vocal 2:

 • Titular: Anna Adell Monllau
 • Suplent: Gislen Rojas Llasat

Vocal 3:

 • Titular: Un membre designat/da per l’EAPC
 • Suplent: Un membre designat/da per l’EAPC

Vocal 4 i secretària:

 • Titular : Verònica Arasa Gallego
 • Suplent: Paula Calduch Moreno

Bases Comunes i Convocatòria dels Processos d’Estabilització, mitjançant el sistema excepcional de Concurs de Mèrits, en relació amb les categories professionals de Personal Laboral de l’Ajuntament d’Amposta, d’acord amb el determinat a la disposició addicional sisena de la llei 20/2021, de 28 de desembre.


Descarregar Bases reguladores (PDF, 4,41MB)

Actualitzat el 22/3/2023

Llistat provisional admesos i exclosos

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 22 de març del 2023, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/a d’Orientació i Promoció Econòmica pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Admesos i exclosos

DNI

Estat

Motiu Exclusió

3507T

Admès

 

1870C

Admès

 

0513C

Admès

 

0420L

Admès

 

5516Z

Exclòs

1, 6, 7

0887P

Admès

 

8991R

Admès

 


Llegenda motius exclusió

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

La valoració provisional dels mèrits és la següent:

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

3507T

60,00

20,00

2,25

15,00

97,25

1870C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0513C

4,50

0,00

0,00

2,60

7,10

0420L

0,00

0,00

3,00

4,95

7,95

0887P

29,32

0,00

0,00

15,00

44,32

8991R

0,00

0,00

5,00

15,00

20,00

Tots els i les aspirants acrediten degudament disposar del nivell de català i castellà exigit per a l’accés a la convocatòria i per tant, estan tots exempts de realitzar la prova prevista en aquest sentit.

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, des del 23 de març fins al 5 d’abril, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà l’al·legació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Si no es presenten al·legacions el llistat esdevindrà automàticament definitiu transcorregut el termini dalt indicat sense necessitat d’una nova publicació.

Si es presenten al·legacions, l’alcaldia les resoldrà en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 14/4/2023

Llistat provisional CORREGIT admesos i exclosos i valoració provisional de mèrits per a la convocatòria per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/a d’Orientació i Promoció Econòmica pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre.

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 11 d’abril del 2023, i donat l’error de fet del propi ens convocant en la no admissió d’un dels aspirants que havia presentat la documentació per ser admès en temps i forma, el llistat provisional d’admesos i exclosos del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/a d’Orientació i Promoció Econòmica pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

DNI

Estat

Motiu Exclusió

3507T

Admès

 

1870C

Admès

 

0513C

Admès

 

0420L

Admès

 

5516Z

Exclòs

1, 6, 7

0887P

Admès

 

8991R

Admès

 

1791F

Admès

 


Llegenda motius exclusió

1.- Manca sol·licitud normalitzada participació processos estabilització

2.- Manca còpia simple DNI o NIE en vigor

3.- Manca certificat acreditatiu nivell de català

4.- Manca certificat acreditatiu nivell de castellà

5.- Manca còpia simple titulació requerida

6.- Manca declaració responsable per a la participació en processos d’estabilització

7.- Manca formulari relació de mèrits en processos d’estabilització

La valoració provisional dels mèrits és la següent:

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

3507T

60,00

20,00

2,25

15,00

97,25

1870C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0513C

4,50

0,00

0,00

2,60

7,10

0420L

0,00

0,00

3,00

4,95

7,95

0887P

29,32

0,00

0,00

15,00

44,32

8991R

0,00

0,00

5,00

15,00

20,00

1791F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Tots els i les aspirants acrediten degudament disposar del nivell de català i castellà exigit per a l’accés a la convocatòria i per tant, estan tots exempts de realitzar la prova prevista en aquest sentit.

D’acord amb l’indicat al punt cinquè de les bases reguladores de la present convocatòria, els aspirants disposen de 10 dies hàbils a comptar a partir de l’endemà de la present publicació, és a dir, del 17 al 28 d’abril, ambdós inclosos, per a esmenar tot allò que considerin.

En aquest tràmit no s’admetrà l’al·legació de mèrits no al·legats prèviament durant el període de presentació de les sol·licituds i qualsevol documentació aportada per les persones aspirants que no tingui per objecte aquests mèrits al·legats prèviament no serà tinguda en compte per part del Tribunal Qualificador i, per tant, no haurà de pronunciar-se expressament al respecte.

Respecte a les al·legacions presentades en el primer període obert, el Tribunal ha acordat tornar a publicar el llistat provisional d’admesos i exclosos i obrir de nou un període d’al·legacions per a tots els aspirants de 10 dies hàbils, només tenint en compte la inclusió de l’aspirant que no s’havia tingut en compte i que havia presentat la documentació per a ser admès en temps i forma. El Tribunal entén que no es poden valorar les al·legacions presentades en el primer termini fins que no finalitzi el nou termini d’al·legacions i tenint en compte que aquestes es resoldran un cop finalitzi el nou termini obert, ja que totes les al·legacions s’han de resoldre en un mateix acte per no generar tractes diferents.

Les al·legacions ja presentades, així com les noves que es puguin presentar, es resoldran en el termini dels 30 dies següents a la finalització del termini per a la seva presentació, i es publicarà de nou, si s’escau, el llistat, d’acord amb l’indicat a les bases reguladores.

La llista definitiva de la valoració dels mèrits i dels aspirants admesos es publicarà en aquest mateix lloc web.

Actualitzat el 4/5/2023

Llistat definitiu valoració de mèrits

Vista l’acta del Tribunal Qualificador de la sessió realitzada en data 3 de maig del 2023, que té per objectiu analitzar totes les esmenes presentades, la valoració definitiva dels mèrits del procés per a cobrir de forma definitiva el lloc de Tècnic/a d’Orientació i Promoció Econòmica pel sistema excepcional del concurs de mèrits, d’acord amb la Llei 20/2021, de 28 de desembre, és el següent:

Valoració provisional de mèrits:

DNI

7.2.1 Serveis Prestats

7.2.2. Superació procés selectiu

7.2.3 Formació acadèmica

7.2.4 Cursos i altres

TOTAL MÈRITS

3507T

60,00

20,00

2,25

15,00

97,25

1870C

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0513C

4,50

0,00

0,00

2,60

7,10

0420L

0,00

0,00

3,00

4,95

7,95

0887P

29,32

0,00

0,00

15,00

44,32

8991R

0,00

0,00

5,00

15,00

20,00

5516Z

10,55

0,00

5,00

13,60

29,15

1791F

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Per tant, el Tribunal Qualificador, donats els resultats, proposa a l’aspirant amb DNI 3570T per a prendre possessió de forma definitiva del lloc de Tècnic/a d’Orientació i Promoció Econòmica.

Contra els actes del Tribunal les persones interessades poden interposar recurs d’alçada davant el president de la corporació en el termini d’un mes a comptar des de l’endemà de la publicació, de conformitat amb allò que disposa l’article 121de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPAC).També es podrà interposar recurs contenciós administratiu, en el termini de dos mesos a comptar des de l’endemà de la publicació. Tot això, sense perjudici de poder interposar l’interessat/ada qualsevol altra reclamació que estimi procedent.

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies