• Webs Municipals  

Oferta de treball: Coordinador/a esportiu/va

publicat el 12/01/2021

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/01/2021

Descripció del lloc de treball:

Coordinador/a esportiu/va

Categoria:

Segons conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/01/2021 al 27/01/2021 a les 14 hores.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 01/02/2021.
 • Període d’al·legacions: 02/02/2021 al 08/02/2021.
 • Inici de les proves: 12/02/2021 al 19/02/2021.

Funcions del lloc de treball:

 • Gestionar, coordinar i vetllar per la planificació, programació, execució i avaluació de entrenaments dels i les esportistes de tecnificació, al llarg de tota la temporada.
 • Gestionar, coordinar i vetllar, amb el cos mèdic i de fisioteràpia, el treball de recuperació de les persones esportistes lesionades.
 • Gestionar, coordinar i vetllar per la planificació i organització de les proves mèdiques a les persones esportistes.
 • Gestionar i coordinar el cos tècnic a avaluar la detecció de talents.
 • Fomentar la higiene esportiva a les persones esportistes.
 • Realitzar material audiovisual de suport tècnic.
 • Dur a terme treballs de recerca específics.
 • Assessorar el director/a tècnic per a l’adquisició de material d’entrenament.
 • Gestionar, coordinar i vetllar per la tutorització en la gestió de les persones internes de la residència.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
 • Vetllar per l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes al director/a del CTETE.
 • Col·laboració amb la direcció del CTETE en concentracions i esdeveniments esportius.
 • Ésser el nexe de comunicació entre el personal tècnic i treballadors i treballadores d’AMSERMU.
 • Gestionar, coordinar i assignar el personal a les diferents activitats que organitza la instal·lació de la Piscina Municipal, generant i mantenint el quadrant horari degudament actualitzat.
 • Realitzar les tasques administratives i organitzatives pertinents de funcionament del servei.
 • Realitzar les tasques de control dels diferents treballadors i treballadores, realitzant les consultes, assessoraments i/o propostes de millora pertinents.
 • Realitzar i gestionar les reduccions, les vacances, els permisos, les baixes la proposta de substitucions pertinents.
 • Gestionar les borses dels diferents llocs de treball i proposar les noves contractacions.
 • En cas de necessitat, cobrir puntualment les activitats i classes encarregades en aquest encàrrec de gestió (tècnics/ques, monitors/es, SOS, classes dirigides...) possible.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

 

Requisits imprescindibles:

 • Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 • Nivell C de llengua catalana o equivalent.
 • Disposar de vehicle propi.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Declaració responsable degudament emplenada (formulari PDF INS184_B, 62KB).
  • Currículum Vitae.
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.2).
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua castellana si s’escau(segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5.
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres:  segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Jornada 100%, partida de 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:30h, flexible i amb treball de caps de setmana i festius.

Horari:

Veure "Jornada"

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Centre de Tecnificació Esportiva

Data prevista d’incorporació:

01/03/2021

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Prova teòrica pràctica
 • Fase 2. Valoració de mèrits
 • Fase 3. Entrevista

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de Coordinador/a Esportiu/va com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball.


Descarregar document (PDF, 187KB)

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies

RSS de lRSS de l'Ajuntament