• Webs Municipals  

Oferta de treball: Coordinador/a esportiu/va

publicat el 12/01/2021


Aquest procés de selecció ja està tancat

Detalls de l’oferta pública de treball

Data de publicació:

12/01/2021

Descripció del lloc de treball:

Coordinador/a esportiu/va

Categoria:

Segons conveni

Organisme que contracta:

Amposta Serveis Municipals SLU (AMSERMU)

Llocs de treball oferts:

1

Terminis:

 • Presentació de les sol·licituds: 13/01/2021 al 27/01/2021 a les 14 hores.
 • Publicació provisional d’admesos i exclosos: 01/02/2021.
 • Període d’al·legacions: 02/02/2021 al 08/02/2021.
 • Inici de les proves: 12/02/2021 al 19/02/2021.

Funcions del lloc de treball:

 • Gestionar, coordinar i vetllar per la planificació, programació, execució i avaluació de entrenaments dels i les esportistes de tecnificació, al llarg de tota la temporada.
 • Gestionar, coordinar i vetllar, amb el cos mèdic i de fisioteràpia, el treball de recuperació de les persones esportistes lesionades.
 • Gestionar, coordinar i vetllar per la planificació i organització de les proves mèdiques a les persones esportistes.
 • Gestionar i coordinar el cos tècnic a avaluar la detecció de talents.
 • Fomentar la higiene esportiva a les persones esportistes.
 • Realitzar material audiovisual de suport tècnic.
 • Dur a terme treballs de recerca específics.
 • Assessorar el director/a tècnic per a l’adquisició de material d’entrenament.
 • Gestionar, coordinar i vetllar per la tutorització en la gestió de les persones internes de la residència.
 • Fer servir les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Realitzar totes les tasques necessàries per mantenir en adequades condicions d’ús els espais de les instal·lacions.
 • Vetllar per l’estat de conservació de les eines, els equips i la maquinària necessària per al desenvolupament dels treballs encomanats.
 • Comunicar les incidències o propostes al director/a del CTETE.
 • Col·laboració amb la direcció del CTETE en concentracions i esdeveniments esportius.
 • Ésser el nexe de comunicació entre el personal tècnic i treballadors i treballadores d’AMSERMU.
 • Gestionar, coordinar i assignar el personal a les diferents activitats que organitza la instal·lació de la Piscina Municipal, generant i mantenint el quadrant horari degudament actualitzat.
 • Realitzar les tasques administratives i organitzatives pertinents de funcionament del servei.
 • Realitzar les tasques de control dels diferents treballadors i treballadores, realitzant les consultes, assessoraments i/o propostes de millora pertinents.
 • Realitzar i gestionar les reduccions, les vacances, els permisos, les baixes la proposta de substitucions pertinents.
 • Gestionar les borses dels diferents llocs de treball i proposar les noves contractacions.
 • En cas de necessitat, cobrir puntualment les activitats i classes encarregades en aquest encàrrec de gestió (tècnics/ques, monitors/es, SOS, classes dirigides...) possible.
 • Vetllar per la seguretat i salut en el seu lloc de treball utilitzant adequadament la maquinària, instal·lacions i eines relacionades amb la seva activitat, així com els mitjans i equips de protecció posats a la seva disposició, d’acords amb els procediments establerts per la organització i la normativa vigent en matèria de protecció de prevenció de riscos laborals.
 • Revisar les pròpies tasques i proposar millores.
 • En general, totes aquelles funcions de caràcter general que li siguin atribuïdes en l’àmbit de l’organització d’acord amb la seva categoria i lloc de treball.

 

Requisits imprescindibles:

 • Llicenciatura o Grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport
 • Nivell C de llengua catalana o equivalent.
 • Disposar de vehicle propi.
 • Documentació a presentar:
  • Sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’Amposta Serveis Municipals SLU - AMSERMU (INS131B, PDF 122KB).
  • Declaració responsable degudament emplenada (formulari PDF INS184_B, 62KB).
  • Currículum Vitae.
  • Còpia compulsada (caldrà disposar, en el moment de la presentació, del document original):
   • Fotocopia del DNI o NIE.
   • Fotocopia de la titulació requerida (segons base 2.1).
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua catalana si s’escau (segons base 2.2).
   • Fotocopia del document que acrediti el nivell de llengua castellana si s’escau(segons base 2.3).
   • Fotocopia del permís de treball, si s’escau i segons el que s’estableix a la base 2.5.
   • Certificat oficial que acrediti que no consten dades penals de la persona candidata al Registre de Delinqüents Sexuals del Ministeri de Justícia.
   • Fotocopia de tota la documentació acreditativa dels mèrits al·legats per a concursar segons la base 4.2 "Valoració de mèrits". No es valoraran els mèrits no acreditats amb la sol·licitud de participació. Els mèrits aniran numerats segons índex amb el detall de cadascun que els precedirà.
 • Altres:  segons bases específiques.

Requisits valorables:

Segons Bases (mèrits)

Tipus de contracte:

Indefinit

Durada del contracte:

Indefinit

Jornada:

Jornada 100%, partida de 9:30h a 13:30h i de 16:30h a 20:30h, flexible i amb treball de caps de setmana i festius.

Horari:

Veure "Jornada"

Retribució mensual bruta aproximada:

Segons Conveni

Lloc de treball:

Centre de Tecnificació Esportiva

Data prevista d’incorporació:

01/03/2021

Descripció del procés de selecció:

 • Fase 1. Prova teòrica pràctica
 • Fase 2. Valoració de mèrits
 • Fase 3. Entrevista

Instruccions per presentar la sol·licitud:

Les persones aspirants hauran de preparar tota la documentació citada anteriorment i tramitar la sol·licitud per a la participació en processos de selecció d’AMSERMU, ja sigui presencialment o telemàticament.

Nota: Aquesta taula resum no eximeix de la responsabilitat de llegir íntegrament les bases específiques publicades més avall en aquesta mateixa oferta.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de Coordinador/a Esportiu/va com a personal laboral d’Amposta Serveis Municipals, SLU i constitució de borsa de treball.


Descarregar document (PDF, 187KB)

Actualitzat el 1/2/2021

Llistat provisional admesos/es i exclosos/es

Admesos/es

DNI

8166G

7980V

7532Y

2894Z

0240T

8369F

7184H

7040A

2837W

3864X

7883N

2490C

2751K

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

3187A

9599A

0838M

Exclosos/es

DNI

Motiu

2195C

No aportar el certificat d’antecendents penals sexuals

5708W

No aportar el certificat d’antecendents penals sexuals

2728N

No aportar el certificat d’antecendents penals sexuals // Pendent acreditació nivell català

Període d’al·legacions: del 02/02/2021 al 08/02/2021

Si finalitzat el període d’al·legacions no s’ha presentat cap esmena, aquesta llista es considerarà definitiva.

Convocatòria a les proves

Dia: 16/02/2021

Hora: 09:00h

Lloc: Auditori Municipal

C/ Sebastià Joan Arbó. Amposta, 43870.

Prova teòrico-pràctica.

Tribunal qualificador

El Tribunal qualificador de les presents proves selectives està format per:

 • President/a:    Benjamin Garcia Balaguer
 • Vocal:                Jaume Rosselló Prats
 • Vocal:               Anna Adell Monllau
 • Secretari/a*:   Verònica Arasa Gallego

*L’actuació del Secretari/a és fedatària, actuant amb veu però sense vot.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 9/2/2021

Llistat definitiu admesos/es i exclosos/es procés selecció: COORDINADOR/A AMSERMU

Admesos/es

DNI

8166G

7980V

7532Y

2894Z

0240T

8369F

7184H

7040A

2837W

3864X

7883N

2490C

2751K

9599A

3187A

2195C

5708W

Admesos/es pendents acreditació nivell C1 de català

DNI

0838M

Exclosos/es

DNI

Motiu

2728N

No aportar el certificat d’antecendents penals sexuals // Pendent acreditació nivell català

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 12/2/2021

Convocatòria a les proves

Per motius logístics, es modifica el lloc de realització de la primera prova, quedant de la següent forma:

Dia: 16/02/2021

Hora: 09:00h

Lloc: Casal Amposta

Carretera Simpàtica, 6. Amposta, 43870.

Prova teòrico-pràctica.

Agraïm a tots els/les candidats/es la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 17/2/2021

RESULTATS PRIMERA PROVA procés selecció: COORDINADOR/A AMSERMU

DNI

Teòrico Pràctica. Part I

Teòrico Pràctica. Part II

TOTAL

2195C

No presentat

No presentat

No presentat

3187A

7

3,75

10,75

9599A

4,5

4,35

8,85

8166G

1

2,35

3,35

7980V

3

3,2

6,2

7532Y

3

4

7

2894Z

1

4,1

5,1

0240T

No presentat

No presentat

No presentat

8369F

2

0,8

2,8

7184H

1

2,5

3,5

7040A

No presentat

No presentat

No presentat

2837W

1

3,7

4,7

3864X

2

4,5

6,5

5708W

1,5

3

4,5

7883N

3,5

2

5,5

2490C

2

5,15

7,15

2751K

1

0,15

1,15

0838M

2

5,1

7,1

D’acord amb el punt 4 de les bases, han superat aquesta prova els aspirants que han obtingut una puntuació igual o superior a 7 i per tant, es convoca per a l’entrevista als següents aspirants, el dia 18 de febrer del 2021, a l’edifici principal de l’Ajuntament, situat a la Plaça de l’Ajuntament 3-4, segon pis, sala Sant-Jean.

DNI

HORA

3187A

09:00h

9599A

09:30h

7532Y

10:00h

2490C

10:30h

0838M

11:00h

Agraïm a tots els aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 18/2/2021

RESULTATS DEFINITIUS procés selecció: COORDINADOR/A AMSERMU

Els resultats de l’entrevista per al present procés selectiu son:

DNI

Entrevista

3187A

8,5

9599A

7

7532Y

4

2490C

4

0838M

7

El Tribunal qualificador procedeix a fer la valoració dels mèrits dels aspirants que han superat l’entrevista, d’acord amb el punt 4.4 de les bases, i els resultats de totes les proves puntuables son els següents: 

DNI

Teòrico Pràctica. Part I

Teòrico Pràctica. Part II

Mèrits

Entrevista

TOTAL

3187A

7

3,75

0

8,5

19,25

9599A

4,5

4,35

2

7

17,85

0838M

2

5,1

0

7

14,1

L’aspirant proposat per a ocupar el lloc de Coordinador/a AMSERMU és el DNI 3187A.

Queda pendent que l’aspirant amb DNI 0838M realitzi la prova de català, sent citat el proper 23 de febrer a les 09h, a l’Ajuntament d’Amposta, plaça de l’Ajuntament, segon pis, sala Sant-Jean. A l’espera dels resultats de la prova de català, la borsa queda constituïda segon rigorós ordre de puntuació.

Agraïm a tots els aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Actualitzat el 23/2/2021

RESULTATS DEFINITIUS 

Havent-se realitzat el dia 23/02 les proves de català, els resultats son el següents:

DNI

RESULTAT

0838M

No apte/a

Recordem que les puntuacions definitives de tots els aspirants que han superat el procés selectiu son:

DNI

PUNTUACIÓ TOTAL

3187A

19,25

9599A

17,85

Així doncs, l’aspirant proposat per a ocupar el lloc de Coordinador/a AMSERMU és el DNI 3187A i la borsa de treball queda constituïda per rigorós ordre de puntuació.

Agraïm a tots els aspirants la seva participació en el procés de selecció.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament