Inici Serveis i tràmits Presentació de factures (factura electrònica o paper)

Presentació de factures (factura electrònica o paper)

Descripció

Des del 15 de gener de 2015 els proveïdors de l’Ajuntament d’Amposta han de presentar les seves factures en format electrònic.

S’admetran però factures en paper sempre i quan es compleixin els requisits que s’enuncien més avall (consultar l’apartat Qui no està obligat a presentar factures electròniques?).

Dirigit a:

Tots els proveïdors de l’Ajuntament d’Amposta.

Qui està obligat a presentar factures electròniques?

La Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, estableix la obligatorietat d’ús de la factura electrònica per part de tots els proveïdors de les Administracions Públiques.

La obligatorietat s’estén als ens indicats a l’article 4rt de la esmentada llei:

 1. Societats anònimes.
 2. Societats de responsabilitat limitada.
 3. Persones jurídiques i entitats sense personalitat jurídica que no tinguin nacionalitat espanyola.
 4. Establiments permanents i sucursals d’entitats no residents al territori espanyol en els termes que estableix la normativa tributària.
 5. Unions temporals d’empreses.
 6. Agrupacions d’interès econòmic, Agrupacions d’interès econòmic europeu, Fons de Pensions, Fons de capital risc, Fons d’inversions, Fons d’utilització d’actius, Fons de regularització del mercat hipotecari, Fons de titulització hipotecària o Fons de garantia d’inversions.

Qui no està obligat a presentar factures electròniques?

 • Persones físiques (professionals): amb independència de la quantia de les seves factures emeses. No obstant tindran dret a presentar les factures en format electrònic si així ho desitgen.
 • Persones jurídiques (consultar l’apartat Qui està obligat a presentar factures electròniques?): quan les seves factures emeses tinguin un import no superior a 500,00 €. No obstant qualsevol proveïdor podrà presentar les factures en format electrònic sigui quin sigui el seu import, si així ho desitja.

Com realitzar el tràmit? (Requisits)

Inclusió a les factures de les unitats administratives que intervenen en la seva tramitació (tant electròniques com en paper)

Tant a les factures electròniques com a aquelles presentades en format de paper s’identificaran els òrgans administratius de l’Ajuntament implicats en la tramitació de la factura, codificats d’acord amb el Directori DIR3 d’unitats administratives gestionat per la Secretaria d’Estat d’Administracions Públiques.

Aquestes unitats estan codificades d’acord al directori DIR3 d’unitats administratives. El llistat i codificació d’unitats de l’Ajuntament d’Amposta es pot consultar a la pestanya "Codis DIR3", i també al directori del FACe i al directori d’e-FACT.

Presentació de factures electròniques

Les factures electròniques s’han de presentar a través del punt electrònic d’entrada de factures:

del punt general d’entrada de factures electròniques de l’administració que correspongui. En el cas de l’Ajuntament d’Amposta, en virtut de l’acord d’adhesió, el punt general serà el de l’Administració de l’Estat (FACe), l’enllaç del qual és face.gob.es. En la pàgina del FACe s’ofereix informació de tots els passos a seguir per tal de crear i després presentar les factures electròniques a través del punt general d’entrada.

Per realitzar aquest tràmit de forma telemàtica ha de dirigir-se al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe):
Punt General d’Entrada de Factures Electròniques (FACe)

Quin format ha de tenir la factura electrònica?

Una factura escanejada o desada amb format PDF no és el mateix que una factura electrònica.

A partir del 15/01/2015, d’acord amb la Llei 25/2013, del 27 de desembre, que promou la factura electrònica i crea el registre comptable de les factures al sector públic, les factures enviades a les administracions públiques seran electròniques i s’ajustaran al format estructurat de factura electrònica Facturae versió 3.2.x amb signatura electrònica XAdeES.

Per a més informació consultar el següent enllaç: facturae.gob.es.

Com consultar el seu estat?

 • Telefònicament: l’horari d’atenció telefònica per a consulta de factures és els dijous de 9h a 10:30h.
 • En el cas de factures electròniques, s’aconsella preferentment que es faci el seguiment de la seua tramitació mitjançant el mateix servei emprat per a enviar-la:

Normativa

 • Constitució Espanyola de 1978.
 • Llei 11/ 2007, de 22 de Juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
 • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic d’administracions públiques i del procediment administratiu comú.
 • Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.
 • Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic.
 • Reglament de Facturació, aprovat mitjançant Reial Decret 1619/2012.

Observacions

A partir de quan existeix la obligació de presentar factures electròniques?

A partir del 15 de gener de 2015.

Registre comptable de factures

Totes les factures presentades davant de l’Ajuntament d’Amposta o algun dels seus organismes dependents és objecte d’anotació al Registre Comptable de factures. Cada proveïdor tindrà la obligació de presentar les factures al registre administratiu en untermini màxim de 30 dies a partir de la data d’entrega efectiva de les mercaderies o la prestació dels serveis:

 • Factures en paper: Les factures que no sigui obligatòria la seva presentació en format electrònic -o si el proveïdor no opti voluntàriament per aquest format- hauran de presentar-se al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a la Plaça de l’Ajuntament, 3-4, 1er pis, 43870-Amposta.
 • Factures electròniques: Les factures en format electrònic hauran de ser presentades al punt general d’entrada de factures electròniques de l’Ajuntament d’Amposta (consultar l’apartat Presentació de factures electròniques).

Com confeccionar una factura electrònica


Dades fiscals de l’Ajuntament:

Nom fiscal: Ajuntament d’Amposta
CIF: P4301400J
Adreça fiscal: Plaça de l’Ajuntament, 3-4
43870-Amposta
Tarragona, Espanya

Una factura escanejada o desada amb extensió PDF no és una factura electrònica.
Normalment l’extensió d’una factura electrònica serà XML o XSIG, depenent si ja està o no signada.
Les factures electròniques hauran de ser emeses en format Facturae, d’acord amb la llei 25/2013, i les seves disposicions de desenvolupament.


Unitats administratives a afegir a les factures (codis DIR3):

 • Oficina comptable: GE0022691 (Intervenció)
 • Òrgan gestor: GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
 • Unitat tramitadora: faci clic per mostrar...

  GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
  GE0022680 (Defensora de la ciutadania)
  GE0022681 (Secretaria )
  GE0022682 (Contractació )
  GE0022683 (Patrimoni)
  GE0022684 (Padró i Estadística)
  GE0022685 (Recursos Humans)
  GE0022686 (OAC)
  GE0022687 (Arxiu Municipal)
  GE0022688 (Serveis TIC - Informàtica)
  GE0022689 (Participació)
  GE0022690 (Transparència)
  GE0022691 (Intervenció)
  GE0022692 (Tresoreria)
  GE0022693 (Oficina de Gestió Tributària)
  GE0022694 (Obres i Urbanisme)
  GE0022695 (Activitats)
  GE0022696 (Serveis al Territori)
  GE0022697 (Comunicació Local)
  GE0022698 (Medi ambient)
  GE0022699 (Polítiques Actives d’Ocupació)
  GE0022700 (Indústria i Empresa)
  GE0022701 (Comerç)
  GE0022702 (Mercat)
  GE0022703 (Fab Lab)
  GE0022704 (Fires)
  GE0022705 (Cultura)
  GE0022706 (Festes)
  GE0022707 (Esports)
  GE0022708 (Centre de Tecnificació)
  GE0022709 (Piscina Municipal)
  GE0022710 (Joventut )
  GE0022711 (Turisme)
  GE0022712 (Lo Pati)
  GE0022713 (Biblioteca)
  GE0022714 (Educació)
  GE0022715 (ESARDI)
  GE0022716 (Llars d’Infants)
  GE0022717 (UEC)
  GE0022718 (Serveis Socials)
  GE0022719 (Policia Local)

També pot consultar els codis a la pestanya "Codis DIR3", i també al directori del FACe i al directori d’e-FACT.

Ferramentes per crear factures electròniques


Ja utilitza un programa de facturació? Consulti al seu proveïdor si aquest li permet fer i enviar factures electròniques.

Software/utilitat És gratuïta? Permet enviar les factures? És necessari disposar de certificat digital? Més informació
Utilitat online de creació de factures d’e-FACT (AOC) No (entrant amb idCAT Mòbil) Tutorial (CAT)
Tutorial (ES)
Tutorial (EN)
Servei online B2BRouter (B2BROUTER Global S.L.) Sí (amb limitacions)  Sí  No Manual (CAT)
Manual (ES)
Manual (EN)
Aplicació d’escriptori Facturae (MINETUR) No Descàrrega (WINDOWS, MAC, LINUX)
Manual (PDF, CAT)
Manual (PDF, ES)

Enviar manualment la factura electrònica


No fa falta que envïi la factura manualment si disposa de software de facturació o d’alguna utilitat online que sigui capaç de crear i també enviar la factura electrònica. Més informació a la pestanya "Confecció e-factura".

Per realitzar aquest tràmit de forma telemàtica ha de dirigir-se al Punt General d’Entrada de Factures Electròniques:

Enviar per e-FACT

Requisits previs:

 • Confeccionar la factura electrònica informant els codis DIR3 de l’Ajuntament.
 • Haurà d’identificar-se a e-FACT per poder crear o enviar factures, fent servir qualsevol dels mètodes acceptats (no és obligatori tenir certificat digital si fa servir idCAT Mòbil).
 • No és necessari que l’arxiu de la factura estigui signat amb certificat digital (extensió XML).
Enviar per FACe

Requisits previs:

 • Confeccionar la factura electrònica informant els codis DIR3 de l’Ajuntament.
 • Haurà d’identificar-se a FACe per poder crear o enviar factures (és obligatori tenir certificat digital).
 • L’arxiu de la factura ha d’estar signat amb el certificat digital de la seva empresa o negoci (amb extensió XSIG).
 • Si l’aplicació que ha fet servir per confeccionar la factura no ho ha fet, podrà signar la factura fent servir la utilitat gratuïta de signatura autofirm@.

Presentar-la físicament en paper


L’enviament de factures es farà preferentment amb factura electrònica.

En els casos en què també s’admetin factures en paper (consultar l’apartat Qui no està obligat a presentar factures electròniques?), aquestes s’han de presentar al Registre General de l’Ajuntament d’Amposta, situat a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà:

Codis DIR3 de l’Ajuntament d’Amposta


Pot consultar tots els codis DIR3 també al directori de FACe i al directori d’e-FACT.

Oficina comptable Òrgan gestor Unitat tramitadora
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022680 (Defensora de la ciutadania)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022681 (Secretaria )
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022682 (Contractació )
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022683 (Patrimoni)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022684 (Padró i Estadística)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022685 (Recursos Humans)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022686 (OAC)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022687 (Arxiu Municipal)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022688 (Serveis TIC - Informàtica)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022689 (Participació)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022690 (Transparència)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022691 (Intervenció)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022692 (Tresoreria)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022693 (Oficina de Gestió Tributària)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022694 (Obres i Urbanisme)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022695 (Activitats)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022696 (Serveis al Territori)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022697 (Comunicació Local)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022698 (Medi ambient)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022699 (Polítiques Actives d’Ocupació)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022700 (Indústria i Empresa)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022701 (Comerç)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022702 (Mercat)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022703 (Fab Lab)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022704 (Fires)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022705 (Cultura)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022706 (Festes)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022707 (Esports)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022708 (Centre de Tecnificació)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022709 (Piscina Municipal)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022710 (Joventut )
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022711 (Turisme)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022712 (Lo Pati)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022713 (Biblioteca)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022714 (Educació)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022715 (ESARDI)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022716 (Llars d’Infants)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022717 (UEC)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022718 (Serveis Socials)
GE0022691 (Intervenció) GE0022679 (Alcaldia i Presidència) GE0022719 (Policia Local)
Oficina comptable
Òrgan gestor
Unitat tramitadora
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022680 (Defensora de la ciutadania)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022681 (Secretaria )
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022682 (Contractació )
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022683 (Patrimoni)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022684 (Padró i Estadística)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022685 (Recursos Humans)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022686 (OAC)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022687 (Arxiu Municipal)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022688 (Serveis TIC)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022689 (Participació)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022690 (Transparència)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022692 (Tresoreria)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022693 (Oficina de Gestió Tributària)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022694 (Obres i Urbanisme)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022695 (Activitats)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022696 (Serveis al Territori)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022697 (Comunicació Local)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022698 (Medi ambient)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022699 (Polítiques Actives d’Ocupació)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022700 (Indústria i Empresa)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022701 (Comerç)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022702 (Mercat)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022703 (Fab Lab)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022704 (Fires)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022705 (Cultura)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022706 (Festes)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022707 (Esports)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022708 (Centre de Tecnificació)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022709 (Piscina Municipal)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022710 (Joventut )
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022711 (Turisme)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022712 (Lo Pati)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022713 (Biblioteca)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022714 (Educació)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022715 (ESARDI)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022716 (Llars d’Infants)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022717 (UEC)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022718 (Serveis Socials)
GE0022691 (Intervenció)
GE0022679 (Alcaldia i Presidència)
GE0022719 (Policia Local)

Necesito disposar d’un certificat digital per signar les factures electròniques?

Necessitarà tenir un certificat digital del negoci depenent del programari o servei online que usi per fer i/o enviar la factura electrònica. N’hi ha que en necessiten i n’hi ha que no.
Trobarà més informació a la pestanya "Confecció e-factura".

Ja disposo d’una aplicació de facturació al meu negoci, puc usar-lo per crear la factura electrònica?

És molt possible que el seu actual programari de facturació ja soporti la creació de factures electròniques. Consulti amb el seu proveïdor.

Quines altres aplicacions i serveis online suporten la creació de factures electròniques?

La gran majoria d’aplicacions de facturació del mercat suporten la creació de factures electròniques. Aquesta és la llista d’aplicacions que té registrades el portal FACe a la seva web.

Si no disposo ja de programari de facturació capaç de generar efactures, quines són les aplicacions o serveis que recomaneu?

 • Utilitat online de creació de factures d’e-FACT (AOC):
  • Gratuïta.
  • No necessites disposar de certificat digital (entrant amb idCAT Mòbil).
  • Suficient per a fer la majoria de factures.
  • Molt fàcil d’utilitzar.
 • Servei online B2BRouter (B2BROUTER Global S.L.):
  • Gratuïta (amb limitacions).
  • La versió gratuïta no permet adjuntar documentació addicional a la factura.
  • No necessites disposar de certificat digital.
  • Suficient per a fer la majoria de factures.
  • Molt fàcil d’utilitzar.
 • Aplicació d’escriptori Facturae (MINETUR):
  • Gratuïta.
  • Necessites disposar de certificat digital.
  • Més potent, permet fer qualsevol tipus de factura.
  • Més complexa d’aprendre i utilitzar.

Puc adjuntar documentació a la factura electrònica?

Normalment sí, però depén de que la ferramenta que usi per crear i enviar la factura ho permeti. La normativa municipal exigeix que el proveïdor adjunti determinada informació, com per exemple, el full de comanda, la certificació d’obres, etc. (veure la fitxa del catàleg e-tràmits).

Com puc consultar l’estat d’una factura ja enviada?

 • Telefònicament: l’horari d’atenció telefònica per a consulta de factures és els dijous de 9h a 10:30h al telèfon 977 70 10 25 (departament d’Intervenció).
 • En el cas de factures electròniques, s’aconsella preferentment que es faci el seguiment de la seua tramitació mitjançant el mateix servei emprat per a enviar-la:

Ajuntament d´Amposta · Pl. de l´Ajuntament, 3-4 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament
Edifici Lo Sindicat (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 · 43870 Amposta | Tel. 977 70 40 27
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Fab Lab TE (Ajuntament d´Amposta) · Av. de la Ràpita, 43 (edifici Lo Sindicat) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 94 50 | fablabte@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies


Biblioteca Comarcal Sebastià Juan Arbó (Ajuntament d´Amposta)
Adreça provisional: Av. de Sant Jaume 42-52 (Oficina de Turisme - Espai Km 0) · 43870 Amposta | Tel. 977 70 48 21 | bcsja@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies