• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Subvenció per a professionals i microempreses del sector turístic

COVID-19: Subvenció per a professionals i microempreses del sector turístic


Aquesta subvenció ha quedat suspesa perquè la Generalitat de Catalunya ha exhaurit el pressupost previst, degut al número màxim de sol·licituds. Podeu trobar més informació al següent enllaç: Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre empreses i la Generalitat de Catalunya. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa i té la finalitat de facilitar la relació entre les parts.

En que es basa aquesta subvenció al sector turístic?

Aquesta mesura promoguda per la Generalitat de Catalunya, té com a objectiu atorgar una subvenció de 2500 euros a microempreses i professionals del sector turístic afectats pel COVID-19, per fer front a despeses.

Quin és l’import de la subvenció?

L’import de la subvenció és de 2500 euros amb una única aportació econòmica.

Quins conceptes són subvencionables?

La subvenció es podrà sol·licitar per fer front a les següents despeses corrents de l’activitat:

 • Pagament de lloguers.
 • Quotes de préstecs.
 • Pagament de proveïdors.
 • Pagament de serveis bàsics.
 • Pagament de subministraments.
 • Pagament de sous de treballadors.

Si es percep aquesta subvenció, la persona beneficiarà s’obliga a:

 • Fer ús de la subvenció en un període màxim de dos mesos a partir de l’aixecament de la suspensió de l’activitat pel COVID-19.
 • Mantenir l’activitat pel període d’1 any a comptar des que s’atorga la subvenció (resolució no pagament).

Quins professionals i microempreses del sector turístic poden sol·licitar aquesta subvenció?

Poden sol·licitar aquesta subvenció, aquells professionals i microempreses del sector turístic que compleixin els següents requisits:

Que es trobin dintre d’alguna de les següents categories:

 • Establiments hoteleres, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural.
 • Empreses turístiques d’informació.
 • Establiments i activitats d’ínterés turístic.
 • Guies de turisme habilitades.

Que compleixin tots els requisits següents:

 • Inscrites al Registre de Turisme de Catalunya (amb el cas d’activitats que fos obligatori) abans del dia 15 de març de 2019 (no inclòs).
 • Desenvolupar la seva activitat a Catalunyai la seu fiscal.
 • En el cas d’autònoms, tenir un període d’antiguitat d’un any quan es presenti la sol·licitud.
 • En el cas d’explotadors d’habitatges d’ús turístic, estar donats d’alta a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE) número 685, 686 o 861.1.
 • En el cas d’empreses ún màxim de cinc treballadors abans del 15 de març de 2020 (no inclòs).
 • En tot cas, una facturació màxima de 500.000 euros l’últim exercici.
 • Estar al corrent de les obligacions tributàries (fraccionaments, moratòries o d’altres), abans de la sol·licitud, prèvia resolució de l’ajut i abans del seu pagament.
 • En cas d’establiments turístics, estar al corrent de les autoliquidacions per estades d’establiments turístics.
 • Disposar d’habilitació de l’activitat ("llicència")
 • Altres requisits que podeu consultar a l’article 3 de les bases de la convocatòria (us acompanyem l’enllaç al final de la informació).

Com justifico que compleixo aquests requisits?

La justificació dels compliment dels requisits per part del sol·licitant, s’acredita a través d’una declaració responsable que s’inclou en la sol·licitud de l’ajut (trobareu l’enllaç més avall).

De quin termini disposo per presentar la sol·licitud?

Es podrà presentar la sol·licitud a partir del dia 16 d’abril de 2020 i fins que s’esgoti el pressupost previst de 3,5 milions d’euros.

Com, quan i on de justificar que la subvenció l’he destinat a despeses?

Les persones beneficiàries han de justificar que la subvenció s’ha destinat a despeses davant de la Direcció General de Turisme. La justificació ja s’inclou en la declaració responsable adjunta a la sol·licitud de la subvenció, per tant no heu de fer res en posterioritat al cobrament.

És important en tot cas que, les persones beneficiàries elaborin i guardin la següent documentació, per si la Direcció General ho sol·licita:

 • Breu memòria explicativa de la destinació de la subvenció (explicar a quines despeses s’han destinat els diners de la subvenció).
 • Elaborar un petit llibre comptable de les despeses (creditor, número de factura, data, import, data del pagament) acompanyant les factures o altres documents que justifiquin la despesa i, també les transferències o justificants de pagament.

El beneficiari ha de gastar els diners de la subvenció en un termini màxim de dos mesos des de l’aixecament de la suspensió de l’activitat pel COVID-19.

On he de presentar aquesta sol·licitud?

La sol·licitud l’haureu de presentar telemàticament al següent enllaç del web de la Generalitat de Catalunya: Subvencions per a microempreses i professionals del sector turístic afectats per la COVID-19

Podeu obtenir més informació sobre la base de la subvenció als següents enllaços:

Sol·licitud


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament