• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de la subvenció per cobrir despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural

COVID-19: Sol·licitud de la subvenció per cobrir despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural

Subvenció destinada a contribuir econòmicament amb les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa del COVID-19.


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre les entitats amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquesta subvenció?

Aquesta subvenció té per objecte cobrir les despeses estructurals de les entitats afectades pel cessament de les seves activitats culturals a causa del COVID-19.

Qui pot accedir a aquesta prestació?

Podran ser beneficiaris d’aquesta prestació les següents persones jurídiques que el seu domicili social radiqui a Catalunya:

 • Fundacions.
 • Associacions.
 • Altres entitats sense ànim de lucre.
 • Federacions d’entitats privades sense ànim de lucre.

Quins requisits han de complir les persones que poden accedir a l’ajut?

Les persones jurídiques sol·licitants han de complir els següents requisits:

 • Estar degudament inscrites en el registre corresponent.
 • Si escau, haver presentat els comptes anuals.
 • Tenir actualitzats degudament els seus estatuts.
 • Les activitats objecte de l’ajut s’han de fer en l’àmbit territorial de Catalunya o en el que determinin les bases específiques i dins de l’any natural de concessió de l’ajut o el que estableixin les bases específiques.
 • Si es tracta d’una agrupació de persones sense personalitat jurídica, cadascun dels integrants de l’agrupació ha de complir els requisits que exigeixen les bases generals i específiques.
 • Les persones sol·licitants dels ajuts s’han d’adherir al codi ètic que figura com a annex, sens perjudici que les bases específiques poden incorporar també codis deontològics segons l’especificitat de la matèria o el compliment de determinats principis ètics o regles de conducta que es considerin adequats per garantir l’interès públic o social de l’activitat objecte de l’ajut i per complir l’objecte i la finalitat dels ajuts convocats.
 • Les persones sol·licitants han de respectar el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • Quan les activitats de l’entitat sol·licitant de l’ajut suposin l’accés i l’exercici a professions, oficis i activitats que impliquin contacte habitual amb menors, cal presentar una declaració responsable que indiqui que es disposa de les certificacions legalment establertes, o que s’han sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta provisional, per acreditar que el personal de les entitats no ha estat condemnat per sentència ferma per cap delicte contra la llibertat i la indemnitat sexuals, que inclou l’agressió i l’abús sexuals, l’assetjament sexual, l’exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l’explotació sexual i la corrupció de menors, així com per tràfic d’éssers humans, i que, en cas que canviï alguna persona adscrita al projecte, es compromet a fer la comprovació oportuna pel que fa al cas.

Quines despeses són subvencionables en aquest ajut?

Seran despeses subvencionables, les despeses originades fins al 31 de desembre de 2020 següents:

 • Lloguers.
 • Quotes de préstecs per al manteniment de l’activitat cultural.
 • Proveïdors.
 • Serveis bàsics.
 • Subministraments.
 • Nòmines.
 • Altres despeses de funcionament.

Quin és l’import de l’ajut que es podrà percebre si es compleixen els requisits?

La quantia de la subvenció és del 100% de les despeses subvencionables amb un màxim de 5000 euros i atenent la disponibilitat pressupostària.

Amb quins ajuts és compatible?

Aquest ajut és compatible amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Amb quins ajuts és incompatible?

Aquests ajuts són incompatibles ambla línia de subvencions de l’Institut Català de les Empreses Culturals per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicades mitjançant la Resolució CLT/1073/2020, de 18 de maig (DOGC 8138, de 21.5.2020).

En canvi, són compatibles amb la línia de subvencions per compensar les pèrdues per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant el període d’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, publicades mitjançant la Resolució CLT/1028/2020, de 13 de maig (DOGC 8135, de 18.5.2020), i amb altres subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural per a la mateixa finalitat, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi el cost de l’activitat que ha de desenvolupar la persona beneficiària.

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar l’ajut?

La documentació que s’haurà de presentar en el moment de la sol·licitud és:

 • Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, segons les pautes del model, si n’hi ha, de la línia d’ajuts corresponent. En el cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s’ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.
 • La declaració responsable que consta en la sol·licitud de l’ajut.
 • La declaració responsable que preveuen les bases generals dels ajuts de Cultura 2020.
 • Còpia de la documentació representativa de l’entitat.

On es pot tramitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció s’haurà de sol·licitar telemàticament en el següent enllaç de la web de la Generalitat de Catalunya:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament