• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud subvenció per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament

COVID-19: Sol·licitud subvenció per a micro i petites empreses del sector industrial i de serveis a la producció de Catalunya afectades econòmicament

Ajut a totes aquelles empreses petites i microempreses del sector industrial i de serveis a la producció que, pels efectes de la COVID-19 han sofert una reducció d’ingressos.


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre els autònoms i les empreses amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquesta línia de subvenció per activitats econòmiques?

Aquesta subvenció té per objecte reforçar la continuïtat d’aquelles empreses considerades petites empreses i microempreses del sector industrial i dels serveis a la producció, s’han vist afectades econòmicament per la situació de crisis de la COVID-19.

Quines empreses poden ser beneficiàries d’aquesta subvenció?

Poden ser beneficiaries d’aquest ajut les següents empreses:

 • Microempreses: aquella que l’1 de març de 2020 tingués menys de 10 treballadors/ores.
 • Petita empresa: aquella que l’1 de març de 2020 tingués entre 10 i 49 treballadors/ores.
 • Autònoms amb assalariats: amb treballadors contractats indefinits fins al 31 desembre de 2020.

Concretament, dintre del sector industrial quines empreses podrien ser beneficiàries?

D’acord amb el CCAE (2009) les microempreses i petites empreses que poden accedir a aquesta subvenció són les recollides en el següent quadre:

Quins requisits han de complir aquesta tipologia d’empreses?

Aquestes empreses han de reunir una sèrie de requisits previstos en la Base 3 de la convocatòria, dels quals en destaquem:

 • Tenir la seu social o seu operativa a Catalunya.
 • Haver tingut una reducció de la facturació superior al 33% durant el període inclòs entre l’1 de març de 2020 i el 30 d’abril de 2020 respecte el mateix període de l’any anterior.
 • Empreses de serveis a la producció en les quals el sector industrial representi més del 50% de la seva facturació.
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions davant la Seguretat Social.
 • No tenir la consideració d’empresa en situació de crisi, d’acord amb la definició inclosa a les directrius comunitàries sobre ajuts estatals de salvament i de reestructuració d’empreses en crisi (DOUE 2014/C 249/01, de 31.7.2014) en data 31 de desembre de 2019, malgrat que en el moment de sol·licitar la subvenció estiguin en crisi a conseqüència del brot de la COVID-19.
 • Mantenir el 80% dels llocs de treball amb contracte indefinit que l’empresa tenia contractats a 1 de març de 2020 (si s’incompleix aquest requisit es revoca la subvenció i amb el cas que no es mantinguin el 100% dels treballadors es reduirà proporcionalment la mateixa).

Quina és la quantia dels ajuts?

La subvenció és d’una aportació única de 1.500 euros per cada treballador de l’empresa beneficiària sempre que aquesta el mantingui amb contracte indefinit.

Els imports màxims varien segons els criteris següents:

 • 7.500,00 euros per a empreses que tinguin un màxim de 5 treballadors/ores amb contracte indefinit.
 • 12.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 6 i 9 treballadors/ores amb contracte indefinit.
 • 30.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 10 i 24 treballadors/ores amb contracte indefinit.
 • 60.000,00 euros per a empreses que tinguin entre 25 i 49 treballadors/ores amb contracte indefinit.

Quines són les despeses subvencionables?

Les despeses reconegudes per obtenir l’ajut són les despeses originades pels treballadors contractats amb caràcter indefinit i que es mantinguin a l’empresa entre l’1 de març de 2020 i fins al 31 de desembre de 2020.

Quins són els criteris de puntuació per la concessió de la subvenció?

CRITERI TERRITORIAL, en relació amb la seu operativa de l’empresa (màxim 5 punts) amb el cas de les empreses situades a les Terres de l’Ebre:

 • 2 punts per a les empreses ubicades a la resta de Catalunya que acreditin una afectació en els seus processos productius per manca de subministrament crític per part d’una empresa ubicada en un dels municipis de confinament de la Conca d`Òdena.
 • 1 punt per a les empreses ubicades a la resta de Catalunya.

CRITERIS RELATIUS A LES MESURES LABORALS APLICADES durant el període de crisi sanitària de la COVID-19 (màxim 5 punts):

En cas que no s’hagi presentat cap expedient de regulació d’ocupació (ni temporal ni d’extinció de llocs de treball):

 • 5 punts per a les empreses no considerades com a essencials ni de la seva cadena de valor d’acord amb el Reial decret 10/2020, de 29 de març, pel qual es regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores per compte d’altri que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra la COVID-19 (BOE núm. 87, de 29.3.2020).
 • 2 punts per a les empreses considerades com a cadena de valor de les empreses essencials d’acord amb l’esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
 • 1 punt per a les empreses considerades com a essencials d’acord amb l’esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.

En cas que s’hagi autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques, organitzatives o productives:

 • 4 punts per a les empreses no considerades com a essencials ni de la seva cadena de valor d’acord amb l’esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
 • 2 punts per a les empreses considerades com a cadena de valor de les empreses essencials d’acord amb l’esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
 • 1 punt per a les empreses considerades com a essencials d’acord amb l’esmentat Reial decret 10/2020, de 29 de març.
 • 3 punts per aquelles empreses a les quals s’hagi autoritzat un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes de força major.

VOLUM DE FACTURACIÓ DE L’EXERCICI 2019 (màxim 5 punts):

 • 5 punts per a les empreses amb una facturació de fins a 2 milions d’euros.
 • 4 punts per a les empreses amb una facturació superior a 2 milions d’euros i fins a 5 milions d’euros.
 • 3 punts per a les empreses amb una facturació superior a 5 milions d’euros i fins a 10 milions d’euros.
 • 2 punts per a les empreses amb una facturació superior a 10 milions d’euros.

NOMBRE DE TREBALLADORS/ORES AMB CONTRACTE INDEFINIT l’1 de març de 2020 (màxim 5 punts):

 • 5 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 1 i 5.
 • 4 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 6 i 10.
 • 3 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 11 i 25.
 • 2 punts per a les empreses amb un nombre de treballadors/ores comprès entre 26 i 49.

SECTOR D’ACTIVITAT D’ACORD AMB LA CLASSIFICACIÓ CATALANA d’activitats econòmiques de 2009 (CCAE-2009) (màxim 5 punts):

 • 1 punt per a les Indústries de productes alimentaris (CCAE 10).
 • 2 punts per a la Fabricació de begudes (CCAE 11).
 • 2 punts per a les Indústries del tabac (CCAE 12).
 • 4 punts per a les Indústries tèxtils (CCAE 13).
 • 4 punts per a la Confecció de peces de vestir (CCAE 14).
 • 5 punts per a la Indústria del cuir i del calçat (CCAE 15).
 • 3 punts per a les Indústries de fusta i suro, excepte mobles (CCAE 16).
 • 2 punts per a les Indústries del paper (CCAE 17).
 • 2 punts per a les Arts gràfiques i reproducció de suports enregistrats (CCAE 18).
 • 1 punt per a les Coqueries i refinatge del petroli (CCAE 19).
 • 2 punts per a les Indústries químiques (CCAE 20).
 • 1 punt per als Productes farmacèutics (CCAE 21).
 • 2 punts per al Cautxú i plàstic (CCAE 22).
 • 3 punts per als Productes minerals no metàl·lics ncaa (CCAE 23).
 • 3 punts per a la Metal·lúrgia i fabricació de productes bàsics de ferro, acer i ferroaliatges (CCAE 24).
 • 2 punts per als Productes metàl·lics, exclosa la fabricació de maquinària (CCAE 25).
 • 3 punts per als Productes informàtics, electrònics i òptics (CCAE 26).
 • 2 punts per als Materials i equips elèctrics (CCAE 27).
 • 2 punts per a la Maquinària i equips ncaa (CCAE 28).
 • 5 punts per als Vehicles de motor, remolcs i semiremolcs (CCAE 29).
 • 2 punts per a Altres materials de transport (CCAE 30).
 • 4 punts per a la Fabricació de mobles (CCAE 31).
 • 4 punts per a les Indústries manufactureres diverses (CCAE 32).
 • 2 punts per a la Reparació i instal·lació de maquinària i equips (CCAE 33).
 • 1 punt per al Subministrament d’energia elèctrica i gas (CCAE 35).
 • 1 punt per a la Captació, potabilització i distribució d’aigua (CCAE 36).
 • 2 punts per al Tractament d’aigües residuals (CCAE 37).
 • 1 punt per al Tractament de residus (CCAE 38).
 • 4 punts per a la Gestió de residus (CCAE 39).

Com es fa efectiu el pagament de la subvenció?

El pagament de l’import de la subvenció serà d’un pagament única en el moment que es resolgui la concessió de la subvenció.

De quin termini es disposa per tramitar l’ajut?

L’ajut es podrà sol·licitar des del 12 de juny fins al dia 1 de juliol de 2020.

Quina documentació de he de presentar amb la sol·licitud de la subvenció?

En un principi no s’ha d’aportar documentació ja que, el sol·licitant declara responsablement que compleix els requisits de la convocatòria.

Amb el cas que us negueu a que el Departament d’Empresa i Coneixement recavi la vostra informació d’ofici haureu de presentar la documentació que us demana al formulari de la convocatòria.

Com i on s’ha de sol·licitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció s’ha de tramitar de forma telemàtica a partir del següent enllaç:

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament