• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de l’ajut al lloguer de l’habitatge derivat dels efectes del COVID-19

COVID-19: Sol·licitud de l’ajut al lloguer de l’habitatge derivat dels efectes del COVID-19


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre els ciutadans i la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquest ajut al lloguer de l’habitatge?

Aquest ajut té per objecte facilitar el pagament del lloguer de l’habitatge (domicili habitual) d’aquelles persones que s’han vist afectades per l’impacte econòmic i social del COVID-19.

Alternativament, aquest ajut va destinat a cobrir aquells microcrèdits concedits per al pagament de l’habitatge.

L’import màxim previst a les Terres de l’Ebre és de 350 euros.

Podran ser ajuts parcials o totals del lloguer.

Quines persones poden ser beneficiàries d’aquest ajut?

Podran ser beneficiaris de l’ajut totes aquelles que persones que compleixin els següents requisits:

 • Que la persona que té que pagar el lloguer o qualsevol membre de la família estigui en situació de: ATUR, ERTO O REDUCCIÓ D’INGRESSOS.
 • Que el conjunt d’ingressos de la unitat familiar no superi els 1613,52 euros.
  • Amb el cas de fills s’augmentarà aquest llindar 0,15 punts en el cas de famílies monoparentals o, 0,1 per cada fill de la unitat familiar. En cas de persones majors de 65 anys s’incrementarà 0,1 punts.
  • Amb el cas que un membre de la unitat familiar tingui declarada una discapacitat igual o superior al 33%, el llindar s’estableix 2151,36 euros, sens perjudici de l’increment de punts respecte fills al càrrec.
 • Que la quota del lloguer i les despeses de subministrament bàsics de l’habitatge (llum, gas, gasoil de calefacció, aigua, telefonia i quota de la comunitat) resulti superior o igual al 35% dels ingressos nets de la unitat familiar.
 • Que la persona resideixi efectivament a Catalunya.
 • Que el sol·licitant de l’ajut sigui el titular del contracte. En el cas que uns dels titulars del contracte no resideixi efectivament en el domicili també haurà d’acreditar una situació de vulnerabilitat econòmica.
 • Que el sol·licitant acrediti el pagament del lloguer dels mesos de gener, febrer i març de 2020. Si el contracte s’ha formalitzat durant aquest període anterior, la persona solament ha d’acreditar que ha pagat des de l’inici del contracte.
 • Que els membres de la unitat familiar compleixen les obligacions tributàries amb l’Estat i la Generalitat de Catalunya i les obligacions amb la Seguretat Social.
 • Que l’import del lloguer sigui com a màxim 900 euros.

Que s’entén per renda del lloguer?

S’entén per renda del lloguer a efectes de l’ajut els següents conceptes o despeses:

 • Les quotes de lloguer mensuals.
 • L’IBI.
 • La taxa del servei de recollida d’escombraries.
 • Les possibles obres de millora executades.

Quines persones no poden accedir a l’ajut?

No poden accedir als ajuts:

 • Persona titular del contracte d’arrendament tingui algun dels vincles: parentiu per vincle de matrimoni o consanguinitat (fins al segon grau) amb la propietat; soci o partícip de les persones físiques o jurídiques que actuen com arrendadores.
 • El llogater que tingui en propietat o usdefruit un habitatge en territori espanyol (excepte que no es pugui disposar d’ell per causa de separació i divorci).
 • Si el titular del contracte o algun dels membres de la unitat familiar disposen de recursos econòmics suficients (9681,07 euros anuals)
 • La persona titular del contracte d’arrendament o qualsevol altre membre que disposi de títol jurídic habilitant dels habitatges que gestiona l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, directament o mitjançant altres administracions públiques o entitats sense ànim de lucre.

Quin és l’import de l’ajut al lloguer?

L’import de l’ajut al lloguer sempre serà d’un màxim de 350 euros en aquells habitatges situats a les Terres de l’Ebre (Ribera d’Ebre, Terra Alta, Baix Ebre i Montsià).

L’import o la quantia de l’ajut al lloguer es determina d’acord amb els següents criteris:

 • Pagament de les quotes de lloguer no pagades: Atenent les rendes no que s’han pagat i que es deuen a la propietat.
 • Pagament del lloguer de mesos futurs (fins a un màxim de 6 mesos): Atenent la quota del lloguer.

Per quant de temps em puc beneficiar d’aquest ajut?

Per un període màxim de 6 mesos, des d’abril a setembre de 2020.

Quin termini tinc per presentar la sol·licitud de l’ajut?

El termini de presentació de sol·licituds i de la documentació és a partir del dia 19 de maig de 2020, fins al 30 de setembre de 2020.

Quina documentació he de presentar amb la sol·licitud de l’ajut?

Tota la documentació exigida per tramitar la sol·licitud la trobareu en el mateix formulari que ha habilitat Habitatge de la Generalitat de Catalunya.

I si no puc presentar tota la documentació que se’m demana o part d’ella?

Si no es pot presentar tota la documentació requerida o part d’ella, cap la possibilitat de declarar responsablement que es compleixen els requisits de la convocatòria i, que s’aportarà aquesta documentació en el termini d’1 mes, un cop perdi vigència l’estat d’alarma.

On i com he de fer el tràmit de sol·licitud?

El tràmit de la sol·licitud l’heu de fer en el següent enllaç:

És important que llegiu bé les instruccions i seguiu cadascun dels passos que us indiquen.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament