• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud subvenció per compensar reducció d’ingressos per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant la crisi sanitària

COVID-19: Sol·licitud subvenció per compensar reducció d’ingressos per anul·lació d’espectacles i activitats culturals durant la crisi sanitària

Subvenció destinada a compensar la reducció d’ingressos corresponents als espectacles i activitats culturals cancel·lades durant el 2020.


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre la ciutadania, els autònoms i les empreses amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquest ajut?

Aquest ajut té per objecte cobrir la reducció d’ingressos per anul·lació d’espectacles i activitats culturals previstes durant el 2020, a conseqüència del COVID-19.

Qui pot accedir a aquest ajut?

Podran ser beneficiaris d’aquesta prestació, aquelles persones que el seu àmbit d’actuació tingui incidència a Catalunya i que realitzen activitats culturals remunerades, de conformitat a la següent classificació:

 • Persona física empresària.
 • Societat civil o mercantil que desenvolupin activitats culturals remunerades.
 • Entitats privades sense ànim de lucre.

Aquesta tipologia de persones podran acollir-se si compleixen algun dels següents requisits:

 • Tinguessin programada una actuació professional o més d’una fora d’horari escolar en algun dels equipaments del Sistema Públic d’Equipaments Escènics i Musicals de Catalunya o en espais situats en municipis de menys de 5000 habitants que no formin part del SPEEM.
 • Haver estat contractades o tenir compromisos de les entitats organitzadores per realitzar espectacles o concerts de caràcter professional en festivals d’arts escèniques o en circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de es arts escèniques i la música.
 • Haver estat contractades o tenir compromisos de les entitats organitzadores per desenvoluoar projectes professionals d’arts visuals en equipaments públics o privats.
 • Estar contractades per museus inscrits en el Registre de Museus de Catalunya, equipaments patrimonials, arxius i biblioteques per realitzar serveis educatius, guiatges, tallers, lectures, treballs de digitalització, consultories, treballs de gestió documental i arxivística i restauració de documents o altres activitats pròpies d’aquests equipaments culturals.
 • Que havien estat contractades per entitats públiques o privades per realitzar treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 • Que havien estat contractades o tenien el compromís signat dels propietaris de béns mobles o d’elements arqueològics i artístics integrats en el patrimoni immoble de titularitat pública o privada per dur a terme la seva restauració.
 • Entitats privades sense ànim de lucre amb domicili a Catalunya que organitzen activitats culturals i que compleixen algun dels requisits següents:
  • Que tenien previst organitzar activitats i festivals de cultura popular amb públic de pagament.
  • Que tenien previst organitzar festivals i esdeveniments similars d’arts escèniques o literaris amb entrada de pagament, d’arts visuals o de difusió de la llengua amb patrocinis o altres aportacions privades per a l’activitat.

Quins requisits han de complir les persones que poden accedir a l’ajut?

Les persones sol·licitants incloses en la pregunta anterior, han de complir els següents requisits:

 • S’ha d’acreditar que ha existit una pèrdua econòmica per la suspensió o cancel·lació de les activitats o espectacles culturals per als quals s’havien compromès o estaven contractats.
 • Les activitats han d’haver estat cancel·lades aquest any o bé ajornades més enllà del 31 de desembre de 2021.

Quines despeses són subvencionables en aquest ajut?

Seran despeses subvencionables aquelles relacionades amb els ingressos que es preveien ingressar i que amb les cancel·lacions no es cobraran. Concretament:

 • Els honoraris de caixet corresponents a la subvenció de la Generalitat i diputacions que constin al Programa.cat o, en el cas dels equipaments escènics i musicals locals multifuncionals (E3), que hagin estat acceptats pels equipaments municipals o les entitats organitzadores dels festivals d’arts escèniques o dels circuits i xarxes de difusió en l’àmbit de les arts escèniques i la música.
 • En el cas dels supòsits de l’apartat a.3 de la base 2: els honoraris acceptats per l’equipament d’arts visuals on s’havia de desenvolupar el projecte en equipaments públics o privats.
 • La facturació prevista per a les tasques contractades corresponent als mesos en què s’ha suspès el contracte en relació a activitats culturals o treballs d’intervenció arqueològica o paleontològica.
 • Els honoraris acordats amb el titular del bé moble o de l’element arqueològic o artístics integrat en el patrimoni immoble per la seva restauració de titularitat pública o privada.
 • Els ingressos propis previstos, prenent com a referència la mateixa activitat de l’edició anterior amb activitats i festivals de cultura popular o festivals o esdeveniments d’arts escèniques o literàries, visuals o de difusió de la llengua.

Quin és l’import de l’ajut que es podrà percebre si es compleixen els requisits?

Els imports que es podran percebre variaran en funció de la pèrdua econòmica:

Import de la pèrdua d’ingrés

Subvenció

Fins a 3.000 euros

80% de la pèrdua d’ingrés

Més de 3.000 euros i fins a 10.000 euros

70% de la pèrdua d’ingrés

Més de 10.000 euros

7.000 euros o el 60% de la pèrdua d’ingrés fins a un màxim de 25.000 euros

Amb quins ajuts és compatible?

És compatible aquest ajut amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d’altres departaments de la Generalitat o d’altres ens públics o privats, nacionals, de la Unió Europea o d’organismes internacionals, sempre que l’import dels ajuts concedits no superi l’import de les pèrdues d’ingressos objecte dels ajuts.

Per altra banda, també és compatible amb les línies de subvencions de l’Oficina de Suport a la Iniciativa Cultural i de l’Institut Català de les Empreses Culturals següents:

 • Subvencions per a despeses estructurals d’entitats afectades pel cessament de l’activitat cultural a causa de l’estat d’alarma amb motiu de la COVID-19, publicades mitjançant la Resolució CLT/1030/2020, d’11 de maig (DOGC 8135, de 18.5.2020).
 • Subvencions per a les despeses de funcionament d’empreses i entitats culturals durant la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19, publicades mitjançant la Resolució CLT/1073/2020, de 18 de maig (DOGC 8138, de 21.05.2020).

Quina documentació s’ha de presentar per sol·licitar l’ajut?

La documentació que s’haurà de presentar en el moment de la sol·licitud és:

 • Pressupost complet i detallat del projecte en el qual figurin totes les despeses i els ingressos previstos, la quantia de l’ajut que se sol·licita i el detall de les fonts de finançament, segons les pautes del model, si n’hi ha, de la línia d’ajuts corresponent. En el cas que l’activitat subvencionada consisteixi en diferents actuacions, el pressupost s’ha de desglossar per actuacions i per conceptes de despesa.
 • Declaració responsable, que consta al formulari de sol·licitud, conforme els espectacles o les activitats que donen dret a la subvenció han estat cancel·lats o bé ajornats més enllà del 31 de desembre del 2020.
 • Les declaracions responsables de les bases generals d’ajuts de Cultura de l’any 2020.
 • Si escau, còpia de la representació de les persones jurídiques.
 • Documents de compromís o contractes que acreditin la previsió d’activitats que s’han cancel·lat o ajornat més enllà del 31 de desembre del 2020.
 • Una liquidació d’ingressos de la mateixa activitat de l’any anterior i documentació acreditativa del compromís d’organitzar les activitats que s’han cancel·lat o ajornat més enllà del 31 de desembre del 2020.

En el moment de presentar la sol·licitud, no s’ha d’aportar el projecte d’activitat o actuació prevista.

On es pot tramitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció s’haurà de sol·licitar telemàticament en el següent enllaç de la web de la Generalitat de Catalunya:

De quin termini es disposa per presentar la sol·licitud?

El termini per presentar les sol·licituds és del 25 de maig de 2020 al 30 d’octubre de 2020.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament