• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de la subvenció per l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil (Generalitat de Catalunya)

COVID-19: Sol·licitud de la subvenció per l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil (Generalitat de Catalunya)

Subvenció que atorga el Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya per promoure l’autoocupació de joves majors de 18 anys i menors de 30 anys, per un import màxim de 10.000 euros pel període d’un any.


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre la ciutadania i els autònoms amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquesta subvenció per l’autoocupació de joves?

Aquesta subvenció va destinada a aquelles persones d’entre 18 a 29 anys que pretenguin autoocupar-se per crear el seu propi negoci, atorgant-los un import màxim de 10.000 pel període d’un any.

Aquesta subvenció és vàlida tant per joves que pretenguin donar-se d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social, com també d’alta a una mutualitat de previsió social en el cas de professionals lliberals.

La subvenció està creada pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, de la Generalitat de Catalunya.

Quines persones poden ser beneficiàries d’aquest ajut?

Poden ser persones beneficiàries d’aquest ajut les persones que compleixin els següents requisits:

 • Que tinguin una edat compresa entre 18 a 29 anys.
 • Que estiguin inscrits al programa de Garantia Juvenil (Garantía Juvenil - SEPE)
 • Que pretenguin iniciar la seva activitat a Catalunya.
 • Que mai hagin estat donats d’alta com autònoms o autònoms col·laboradors o en una mutualitat de previsió social.
 • Que si són autònoms o mutualistes, prèviament inscrits al programa de Garantia Juvenil, estiguin donats d’alta com a màxim de l’1 de setembre de 2019.
 • Que no siguin socis de societats mercantils, cooperatives o societats laborals.
 • Que no hagin estat beneficiaris d’un altre programa de foment de l’autoocupació.

Quins requisits han de complir les persones beneficiàries?

Les persones beneficiàries han de complir els requisits previstos en la convocatòria (ORDRE TSF/181/2017, de 27 de juliol, per la qual s’estableixen les bases reguladores per a la concessió de subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits al programa de Garantia Juvenil), i els que destaquem a continuació:

 • Estar donats d’alta 12 mesos per poder percebre la subvenció.
 • No estar contractats per compte d’altri simultàniament a l’alta d’autònom o mutualitat durant el temps que es sigui beneficiari de la subvenció.
 • Les persones físiques empresàries han d’estar donades d’alta en el cens de l’impost sobre activitats econòmiques en els supòsits en què sigui obligatori.
 • Donar ocupació, almenys, a un 2% de treballadors amb discapacitat sobre el nombre total de treballadors de l’entitat, o bé aplicar les mesures alternatives d’acord amb el que disposa el Reial decret legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei general de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 • Complir les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat i les obligacions davant la Seguretat Social. Aquest compliment s’ha de mantenir al llarg de tot el procediment: en el moment de presentació de la sol·licitud, abans de la resolució d’atorgament i abans de rebre qualsevol pagament.
 • Acreditar que disposa d’un sistema d’organització i de gestió de la prevenció, d’acord amb la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals.
 • Complir amb el que estableix la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.

Que he de fer per obtenir aquesta subvenció?

Prèvia sol·licitud, la persona que se’n pretengui beneficiar haurà de fer el següent:

 1. Iniciar l’activitat com a persona treballadora autònoma o com a professional lliberal inscrit en un col·legi professional. S’inclouen aquelles persones donades d’alta com a màxim l’1 de setembre de 2019.
 2. Fixar el seu domicili fiscal i el seu centre de treball a Catalunya.

Quina és la quantia de la subvenció?

La quantia que es pot percebre de la subvenció és 10.000 euros, dels quals s’avançaran 8.000 euros en el moment de la concessió de l’ajut, i els 2.000 euros restants, s’atorgaran si la persona beneficiària ha estat donada d’alta com autònoma o mutualista durant 12 mesos

I si em dono de baixa d’autònom o mutualista abans dels 12 mesos que passa?

Amb el cas que la persona beneficiària es doni de baixa abans dels 12 mesos haurà de retornar l’import proporcional al número de mesos treballats, sempre que n’hagi treballat un mínim de 8 mesos, de conformitat al quadre següent:

 • 8 mesos de treball ininterromput: 6.429 euros.
 • 9 mesos de treball ininterromput: 7.143 euros.
 • 10 mesos de treball ininterromput: 7.857 euros.
 • 11 mesos de treball ininterromput: 8.571 euros.
 • 12 mesos de treball ininterromput: 10.000 euros.

S’ha de tenir en compte que, si es concep la subvenció, la persona beneficiària rep 8000 euros per avançat (bestreta) i la resta a la finalització dels 12 mesos. Per tant si una persona està donada d’alta únicament 8 mesos, n’haurà de retornar 1.571 euros de la subvenció.

Que passa si em dono de baix d’autònom o mutualista abans dels 8 mesos?

La persona beneficiària haurà de retornar els 8.000 euros íntegres que haurà percebut de bestreta.

Quina documentació he d’acompanyar amb la sol·licitud de la subvenció?

A la sol·licitud s’haurà d’acompanyar la següent documentació:

 • Certificat acreditatiu d’inscripció al registre telemàtic de la Garantia Juvenil.
 • Declaració censal d’alta de l’impost sobre activitats econòmiques en algun municipi de la Comunitat Autònoma de Catalunya (models 036-037) o document únic electrònic (DUE) tramitat i finalitzat a través de la plataforma CIRCE amb codi de seguretat de verificació.
 • En el cas de professionals col·legiats, document original d’alta en la mutualitat del col·legi professional corresponent.
 • Full de domiciliació bancària degudament diligenciat, d’acord amb el model del Departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda disponible a Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya (àrea SEPA)(PDF) i segellat per l’entitat financera. Aquest full només s’ha d’aportar en el cas de canvi de dades o si és el primer cop que se sol·licita una subvenció al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • Els sol·licitants que hagin negociat una pròrroga, un ajornament, una moratòria o qualsevol altra condició especial dels seus deutes amb l’Agència Tributària estatal, l’Agència Tributària de Catalunya o la Tresoreria General de la Seguretat Social, cal que aportin la documentació que ho acrediti.

La resta de documentació no enumerada, únicament es declararà responsablement que es posseeix.

On puc sol·licitar aquesta subvenció?

Aquesta subvenció s’haurà de sol·licitar per mitjans telemàtics a través del següent enllaç de la Generalitat de Catalunya:

De quin termini disposo per presentar la sol·licitud?

El termini de sol·licituds es va obrir el passat dia 11 de juny de 2020, fins al dia 15 de setembre de 2020.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament