• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de subvenció per la realització d’activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu a Catalunya

COVID-19: Sol·licitud de subvenció per la realització d’activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu a Catalunya

Subvenció per activitats esportives afectades pel context general de la COVID-19 aprovada, que deriva de les bases reguladores dels ajuts a l’esport aprovades per mitjà de la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol.


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre les entitats esportives amb la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquesta subvenció?

Aquesta subvenció té per objectar ajudar a totes aquelles entitats que degut als efectes de la crisi sanitària de la COVID-19, s’han vist afectades en la realització d’activitats esportives i actes amb un impacte significatiu a Catalunya o, de rellevància social i històrica. Aquesta subvenció sorgeix de les bases reguladores aprovades per mitjà de la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol, de la Generalitat de Catalunya.

Les bases reguladores de la Resolució PRE/1847/2017, de 26 de juliol, tenen per objecte donar suport a les iniciatives destinades a les actuacions especials que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica, en el període comprès entre l’1 de setembre i el 31 d’agost de l’exercici pressupostari.

En aquest sentit, aquesta convocatòria, en règim de concurrència competitiva, és la prevista és els darrers anys per aquelles activitats esportives i actes que tinguin un impacte significatiu en el conjunt del sistema esportiu a Catalunya o de rellevància social i històrica EXECUTATS DURANT LA TEMPORADA 2019-2020. Únicament aquesta convocatòria inclou mesures de flexibilització i excepcionals derivades de la crisi de la COVID-19.

Dintre d’aquest objecte s’inclouen, a més de l’organització i promoció d’activitats esportives, altres projectes assimilats a congressos, jornades, tasques d’arxiu de documentació, elaboració de publicacions i estudis relacionats amb l’àmbit de l’esport, activitats de preparació o adequació d’espais i equipaments per a la realització de les activitats i l’organització d’esdeveniments internacionals a Catalunya.

El període d’execució de les actuacions subvencionades serà entre l’1 de setembre de 2019 i l’1 de novembre de 2020.

Quines persones poden accedir a aquest ajut?

Podran accedir les següent persones:

 • Entitats públiques.
 • Entitats privades sense ànim de lucre.

Quins requisits han de complir aquestes entitats?

Les entitats que poden ser beneficiàries d’aquest ajut hauran de complir els següents requisits:

 • Estar degudament inscrites o adscrites al Registre d’Entitats Esportives de la Generalitat de Catalunya, abans de la data de finalització del termini de presentació de sol·licituds (8 de juliol de 2020).
 • Tenir una Junta Directiva o òrgan de govern corresponent, degudament inscrit en el Registre d’Entitats Esportives o bé en procés de tramitació i inscrit abans de la Resolució de la subvenció.
 • No estar sotmesa a cap dels supòsits de prohibició per ser beneficiària de subvencions de conformitat.
 • Presentar declaració sobre si s’han demanat i/o s’han obtingut altres ajuts públics o privats per a la mateixa activitat, fent constar la relació detallada de l’entitat concedent i la quantitat sol·licitada i/o obtinguda.
 • Complir la normativa sobre propietat intel·lectual, si la realització de l’activitat objecte de la subvenció utilitza qualsevol element susceptible de generar drets d’autor.
 • En el cas que disposi d’una plantilla igual o superior a 50 persones treballadores, complir amb la quota legal de reserva de llocs de treball en la plantilla de l’empresa prevista a l’article 42.1 del Text refós de la Llei general de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social
 • En el cas que tingui una plantilla igual o superior a 25 persones, indicar els mitjans per prevenir i detectar casos d’assetjament sexual i d’assetjament per raó de sexe, i per intervenir-hi als seus centres de treball,d’acord amb els agents socials, de conformitat amb la Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a erradicar la violència masclista.
 • En el cas que tingui una plantilla igualtat o superior a 250 persones treballadores, l’entitat aplica un plad’igualtat, en compliment de l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectivaentre homes i dones.
 • Complir els requisits dels articles 33 i 36.4 de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística.
 • En cas de fundacions i associacions no esportives, haver adaptat els estatuts segons la disposició transitòria primera de la Llei 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques, i a la Llei 5/2011, del 19 de juliol, de modificació de l’anterior.
 • En cas de fundacions, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant del protectorat,d’acord amb l’article 336-3 del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, aprovat per la Llei 4/2008, de 24 d’abril.
 • En cas d’associacions esportives d’utilitat pública, haver complert el deure de presentar els comptes anuals davant l’òrgan competent del Consell Català de l’Esport
 • No haver estat objecte de sancions administratives fermes ni de sentències condemnatòries per exercir o tolerar pràctiques laborals considerades discriminatòries per raó de sexe o de gènere i donar compliment al que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i homes.
 • Quan les activitats objecte d’aquestes subvencions comportin contacte habitual amb menors, es disposa de les certificacions legalment establertes, o d’haver-les sol·licitat prèviament a la publicació de la proposta.

Quines són les despeses subvencionables?

Les despeses subvencionables seran les relacionades directament amb la realització de cada activitat per a la qual se sol·licita la subvenció, les quals resultin estrictament necessàries.

Les despeses NO poden ser:

 • Despeses d’inversió
 • Cost dels béns o serveis subvencionats

Per més detall sobre les despeses subvencionables podeu consultar el següent enllaç (base nº 4):

Quines són les despeses subvencionables en matèria COVID-19?

Les despeses subvencionables, amb caràcter excepcional, i únicament dirigides a ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE seran les que s’han vist afectades pel context del COVID-19:

 • Despesa de manteniment, consums, lloguers, proveïdors, serveis bàsics, subministraments, sous personal durant l’aturada de l’activitat, i durant les fases de desconfinament i nova normalitat;
 • Adquisició de material de neteja i protecció, i despesa en processos de desinfecció per fer front a la pandèmia;
 • Elaboració de protocols i procediments COVID-19 per activitats i ús instal·lacions esportives.
 • Gestió i formació de recursos humans de l’organització o instal·lació en protocols i procediments COVID-19;
 • Adquisició de material fungible de difusió i comunicació per garantir una bona gestió de la posada en funcionament de les activitats.

Per les ENTITATS PÚBLIQUES I ENTITATS PRIVADES SENSE ÀNIM DE LUCRE seran despeses subvencionables aquelles relacionades i imprescindibles per a l’execució d’actuacions subvencionades, encara no s’hagin pogut assolir, de manera parcial o total per causes derivades de la crisi sanitària de la COVID-19.

Altrament també es preveuen mesures de flexibilització respecte el compliment de requisits de les persones sol·licitants que han de complir en la data de finalització de les sol·licituds.

Quina és la quantia mínima que es pot sol·licitar?

La quantia mínima que podran obtenir les persones sol·licitants serà de 3000 euros.

Com s’ha de tramitar aquesta sol·licitud?

Aquesta sol·licitud s’haurà de tramitar de forma telemàtica a través del web de la Generalitat de Catalunya, que trobareu en el següent enllaç:

Quin és el termini de presentació de sol·licituds?

El termini de presentació de sol·licitud és del 25 de juny al 8 de juliol de 2020.


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament