• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital

COVID-19: Sol·licitud de la prestació de l’Ingrés Mínim Vital

Aquest prestació permet a les persones amb una situació laboral i econòmica difícil accedir a una prestació per cobrir les necessitats bàsiques, amb la percepció d’una renda garantida de 465,1 euros per una persona, fins a 1015 euros per llars de cinc membres (famílies monoparentals fins a 977 euros).


Aquest tràmit és de caràcter estatal, pel que tota la relació serà entre la ciutadania amb la Seguretat Social.

En que consisteix l’Ingrés Mínim Vital?

Es tracta d’una prestació no contributiva que permet a persones, famílies i unitats de convivència amb una situació econòmica desfavorable, obtenir una renda mínima vital per tal de fer front a les necessitats bàsiques del dia a dia.

Quines persones es poden beneficiar de l’ingrés Mínim Vital?

Es poden beneficiar les següents persones:

 • Persones entre 23 i 65 anys que visquin soles o que comparteixin domicili amb la seva unitat de convivència o amb una altra unitat de convivència (máxim 2 unitats de convivència per domicili).
 • Excepcionalment persones majors de 65 anys que convisquin amb menors d’edat o persones incapacitades judicialment.
 • Persona víctima de violència de gènere que convisqui amb el seus fills.
 • Persona adulta sola que visqui amb els seus fills i hagi iniciat tràmits de separació o divorci.

Quines persones no poden ser beneficiaries de l’ingrés Mínim Vital?

No es poden beneficiar les següents persones:

 • Les persones que tinguin altres vincles matrimonials o com a parella de fet.
 • Les persones que formin part d’una altra unitat de convivència.
 • Les persones usuàries d’una prestació de servei residencial, de caràcter social, sanitari o sociosanitari, amb caràcter permanent, excepte en el cas de dones víctimes de violència de gènere o víctimes d’explotació sexual o de tràfic d’éssers humans.

Que s’entén per unitat de convivència?

S’entén per unitat de convivència la constituïda per totes les persones que resideixen en un mateix domicili:

 • Que estiguin unides entre si per vincle matrimonial o parella de fet.
 • Que les persones convivents tinguin un vincle de segon grau de consanguinitat, d’afinitat, d’adopció i altres persones que convisquin en virtud de la guarda amb finalitats d’adopció o acolliment familiar.
 • La constituïda per una persona víctima de violència de gènere que hagi abandonat el seu domicili familiar habitual acompanyada dels seus fills o menors amb guarda amb fins d’adopció o acolliment familiar.
 • La formada per dos o més persones d’almenys 23 anys i menors de 65 anys, sense mantenir entre si una relació que, habiten en un mateix domicili.

Pot haver-hi més d’una unitat de convivència en el mateix domicili?

Sí, ja que podran coexistir dos titulars de l’IMV en un mateix domicili.

Concretament es podrà donar el cas sempre que coexisteixin les següents unitats de convivència:

 • Unitat de convivència conformada per persones que no tinguin vincle entre si.
 • Unitat de convivència formada per membres d’una família o relació anàloga o persona beneficiària individual.

Amb el cas que la unitat familiar o la familia monoparental estigui visquent a casa dels pares, podem accedir a l’ajut?

Sí, el fet de viure amb els progenitoris de la unitat familiar no és excloent per ser benficiari de l’IMV. Únicament s’entendrà que tots formen part de la unitat de convivència per computar els ingressos anuals totals.

Amb el cas de les famílies monoparentals que convisquin amb el progenitor, únicament no podran percebre el complement per monoparentalitat.

Quins requisits ha de complir la persona sol·licitant o la seva unitat de convivència?

Els requisits que ha de complir la persona que sol·liciti l’Ingrés Mínim Vital en nom propi o en representació de la unitat de convivència (la qual també ha de complir els requisits) són:

 • Tenir residència legal i efectiva a Espanya de forma ininterrompuda almenys un any anterior a la sol·licitud.
 • Trobar-se en situació de vulnerabilitat econòmica (1).
 • Haver sol·licitat pensions i prestacions vigents a les que poguessin tenir dret.
 • Si no estan treballant, estar inscrits com a demandants d’ocupació.
 • Si es viu sol, s’ha d’haver viscut de forma independent als progenitors almenys 3 anys abans de la sol·licitud.

(1) Es considerarà que es compleix aquest requisit quan la mitjana mensual del conjunt d’ingressos i rendes anuals computables a la persona beneficiària individual o del conjunt dels membres de la unitat de convivència, corresponents a l’exercici anterior, sigui inferior, almenys en 10 euros, a la quantia mensual de la prestació.

Per tant, he d’estar apuntat a l’atur per poder cobrar-lo?

Sí, un dels requisits bàsics per ser persona beneficiària és trobar-se inscrit com a demandant d’ocupació. En el cas de Catalunya, davant les oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i, concretament, a Amposta en l’Oficina del SOC situada a:

Quins són els ingressos màxims per poder sol·licitar la prestació?

En el cas d’una sola persona el conjunt d’ingressos no haurà de superar els 5.538 euros anuals.

Amb la resta de situacions, podreu veure els llindars màxims d’ingressos en el quadre de la pregunta que ve a continuació, on s’especifiquen en la columna "Quanitat anual".

Quin és l’import a percebre per l’obtenció d’aquesta prestació?

Les quanties a percebre seran les reflectides en cadascun dels supòsits recollits en el quadre següent:

Unitat de convivència

Escala d’increments

Quantitat anual

Quantitat mensual

Un adult sol

1

5.538,00

461,50

Un adult i un menor

1,52

8.417,76

701,48

Un adult i dos menors

1,82

10.079,16

839,93

Un adult i tres o més menors

2,12

11.740,56

978,38

Dos adults

1,3

7.199,40

599,95

Dos adults i un menor

1,6

8.860,80

738,40

Dos adults i dos menors

1,9

10.522,20

876,85

Dos adults i tres o més menors

2,2

12.183,6

1.015,3

Tres adults

1,6

8.860,80

738,40

Tres adults i un menor

1,9

10.522,20

876,85

Tres adults i dos menors o més

2,2

12.183,6

1.015,3

Quatre adults

1,9

10.522,20

876,85

Quatre adults i un menor

2,2

12.183,6

1.015,3

Altres

2,2

12.183,6

1.015,3

Es té amb compte el meu patrimoni per poder ser beneficiari de l’IMV?

Sí, sempre es tindrà en compte el patrimoni del sol·licitant excepte el seu domicili habitual. El valor del patrimoni no podrà superar els següents paràmetres:

Unitat de convicència

Escala d’increments

Límit en euros

Un adult

16.614

16.614,00

Un adult i un menor

1,4

23.259,60

Un adult i dos menors

1,8

29.905,20

Un adult i tres o més menors

2,2

36.550,80

Dos adults

1,4

23.259,60

Dos adults i un menor

1,8

29.905,20

Dos adults i dos menors

2,2

36.550,80

Dos adults i tres o més menors

2,6

43.196,40

Tres adults

1,8

29.905,20

Tres adults i un menor

2,2

36.550,80

Tres adults i dos o més menors

2,6

43.196,40

Quatre adults

2,2

36.550,80

Quatre adults i un menor

2,6

43.196,40

Altres

2,6

43.196,40

Quant de temps puc o podem percebre percebre aquesta prestació?

Aquesta prestació es percebrà fins que millori la situació econòmica desfavorable d’una persona o de la seva unitat de convivència.

Es pretén garantir amb aquesta prestació una renda mínima, si la persona o la unitat de convivència no perceben cap altre ingrés econòmic o els seus ingressos són baixos.

Amb quines prestacions és incompatible l’Ingrés Mínim Vital?

És incompatible amb les prestacions percebudes per fills al càrrec o amb un grau de discapacitat menor al 33%.

Tampoc podran percebre aquesta prestació o resultaran incompatibles amb la mateixa, les persones beneficiàries de prestacions de servei residencial permanent (social, sanitari, o sociosanitari).

I la Renta Garantida Ciutadana és compatible amb aquesta prestació o s’acumula per aquella persona o unitat de convivència que ja n’és beneficiària?

Està previst que l’Ingrés Mínim Vital substitueixi la Renda Garantida Ciutadana, encara que la informació que es disposa actualment no és suficient per assegurar-ho.

En un principi, aquestes dues prestacions no seran compatibles entre sí perquè les dues responen a un mateix objecte i finalitat.

Com puc sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?

L’Ingrés Mínim Vital es podrà sol·licitar per mitjà dels següents canals:

 • Per internet: On a més de poder fer la sol·licitud, amb o sense certificat digital, hi ha disponible un assessor virtual i una eina de simulació que informa del dret i la quantia final de la prestació: Solicitud Ingreso Mínimo Vital (Seguridad Social)
 • Presencialment: CAISS (centre d’atenció i informació de la Seguretat Social) – Avda. Colón, 16-20 (Tortosa). Recomanable cita prèvia 901106570. Quan l’estat d’alarma permeti l’atenció presencial.

S’ha habilitat un telèfon d’atenció gratuïta per aquelles persones que pretenguin obtenir més informació: 900 20 22 22, de 9h a 14:30h, de dilluns a divendres.

Hi ha algun assistent virtual o simulador per la tramitació de l’IMV?

Sí, la Seguretat Social ha habilitat un assistent virtual per resoldre qüestions i dubtes comuns entre les persones sol·licitants.

També, prèvia tramitació de l’IMV, la persona sol·licitant podrà executar una simulació per comprovar si compleix els requisits.

Quan s’obre el termini per poder sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital? Quan finalitza aquest termini de presentació de sol·licituds?

El termini de sol·licituds s’obre el proper dilluns dia 15 de juny de 2020.

No hi ha data de finalització del termini per presentar aquestes sol·licituds.

Les persones que presentin la sol·licitud els tres primers mesos des de l’obertura del termini de sol·licituds (fins al 15 de setembre de 2020), percebran la prestació com si l’haguessin sol·licitat l’1 de juny de 2020 (efectes retroactius).

Quina documentació he de presentar per sol·licitar l’Ingrés Mínim Vital?

Les persones que sol·liciten la prestació per si mateixes o en representació de la unitat de convivència hauran de presentar la següent documentació:

 • DNI o NIE o passaport.
 • Residencia legal a Espanya: mitjançant la inscripció al registre central d’estrangers o amb la targeta de familiar de ciutadà de la Unió o autorització de residencia.
 • Certificat d’empadronament on constin totes les persones empadronades al domicili del sol·licitant.
 • Còpia del llibre de família
 • Acreditació de condició de víctima de violència de gènere.
 • Document de demandant d’ocupació del SOC.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament