• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels/de les treballadors/es autònoms/es

COVID-19: Sol·licitud de prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels/de les treballadors/es autònoms/es


Aquest tràmit és de caràcter estatal, pel que tota la relació serà entre els/les treballadors/es autònoms/es i la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social. Tota la informació continguda en aquesta pàgina és merament informativa.

En que consisteix la prestació extraordinària per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms?

La prestació extraordinària, es tracta d’una mesura excepcional acordada pels efectes de la crisi del COVID-19, que permet a l’autònom afectat cessar la seva activitat i percebre una prestació fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma.

Quins autònoms poden sol·licitar aquesta prestació per cessament de l’activitat?

Tindran dret a aquesta prestació extraordinària els treballadors autònoms següents:

  1. Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), incloent els treballadors autònoms agraris i del mar, que han vist suspesa la seva activitat per la crisi del COVID-19.
  2. Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), incloent els treballadors autònoms agraris i del mar, que no havent estat suspesa la seva activitat, la seva facturació s’ha vist reduïda un 75%, respecte la mitjana del semestre natural anterior.
  3. Els treballadors autònoms agraris de produccions de caràcter estacional, així com treballadors de produccions pesqueres, de l’aqüicultura, o d’altres productes estacionals, quan la seva facturació s’ha vist reduïda un 75% respecte els mesos de la campanya anterior.
  4. Els treballadors autònoms d’activitats relacionades amb la imatge, so, art escènic i espectacles, sempre que no cessant la seva activitat, la seva facturació s’ha vist reduïda almenys un 75% amb l’efectuada els 12 mesos anteriors.
  5. Els socis treballadors de les cooperatives de treball associat que hagin optat pel seu enquadrament com a treballadors per compte propi en el règim especial, i que responguin a les situacions anteriorment exposades.

M’incloc dintre d’una de les categories d’autònoms anteriors, quins requisits he de complir més?

Són requisits per tenir dret a la prestació extraordinària per cessament les següents:

  • Estar donat d’alta com autònom abans de la declaració de l’estat d’alarma.
  • Acreditar la reducciód’ingressos d’un 75% durant l’estat d’alarma.
  • Trobar-se al corrent de les quotes de la Seguretat Social.

Si l’autònom no es trobés al corrent del pagament en el moment de l’estat d’alarma podrà regularitzar la seva situació en un període de 30 dies naturals.

És important, no donar-se de baixa del règim d’autònom.

Quina quantia puc cobrar de la prestació extraordinària?

La quantia de la prestació és d’un 70% de la base reguladora, calculada d’acord amb la mitjana de cotització dels 12 mesos anteriors a la sol·licitud de prestació.

Quan no es pugui acreditar el període mínim de cotització, la quantia serà del 70% de la base mínima de cotització(944,40 euros/mes).

Quina durada pot tenir aquesta prestació extraordinària?

En un principi aquesta prestació, era d’1 mes. Però s’ampliarà fins l’últim dia del mes en que finalitzi l’estat d’alarma i les seves pròrrogues.

El temps que perduri aquesta prestació s’entendrà com a cotitzat per l’autònom.

A qui i on he de presentar la sol·licitud de la prestació extraordinària?

Amb caràcter general, la gestió de la prestació correspondrà a la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social a la que estigui adscrit l’autònom/a.

La mútua col·laboradora a la qual estigui adscrit l’autònom/a ha de disposar d’un formulari de sol·licitud telemàtic en el seu web per tal d’omplir-lo i adjuntar la documentació que sigui pertinent.

Quina és la documentació que he de presentar conjuntament amb la sol·licitud per a la prestació extraordinària?

L’autònom/a haurà de presentar una declaració jurada en la que deurà constar que el cessament de l’activitat per causa de força major deriva de la declaració de l’estat d’alarma, del dia 14 de març de 2020. En un principi les mútues col·laboradores disposaran de models de declaració jurada.

En tot cas, l’autònom si pretén cessar l’activitat per reducció dràstica d’ingressos, ha d’acreditar la reducció de la facturació mitjançant l’aportació de la informació comptable que ho justifiqui (llibres de registre de factures; llibre diari d’ingressos i despeses; llibre registre de vendes i ingressos; llibre de compres i despeses; o d’altres documents amb el cas que no estigui obligat a portar la informació comptable per mitjà de llibres).

De quin termini disposo per presentar la sol·licitud de la prestació extraordinària?

En un principi, el termini per sol·licitar la prestació era del dia 14 de març al 14 d’abril de 2020, encara degut a les pròrrogues de l’estat d’alarma, el termini per sol·licitar aquesta prestació finalitza l’últim dia del mes següent a l’aixecament de l’estat d’alarma.

Presentada la sol·licitud a la mútua col·laboradora a la qual estic adscrit, quan trigaran en resoldre?

La sol·licitud s’haurà de resoldre en el termini màxim de 30 dies hàbils des de la seva recepció si s’ha entregat correctament la documentació requerida.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament