• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de prestació per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms ("l’atur dels autònoms")

COVID-19: Sol·licitud de prestació per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms ("l’atur dels autònoms")


Aquest tràmit és de caràcter estatal, pel que tota la relació serà entre persones treballadores autònomes amb el Govern d’Espanya.

En que consisteix la prestació per cessament de l’activitat dels treballadors autònoms?

La prestació per cessament de l’activitat de les persones autònomes, permet a aquestes persones que han cessat temporalment o definitivament la seva activitat beneficiar-se d’aquesta prestació per un període mínim de 2 mesos i màxim de 12 mesos.

Quins autònoms poden sol·licitar aquesta prestació per cessament de l’activitat?

Tindran dret a aquesta prestació els treballadors autònoms següents:

 • Els treballadors autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA), incloent els treballadors del mar.
 • Que hagin cotitzat un períodemínim de 4 anys (sempre que s’hagin cotitzat els 12 mesos anteriors a la prestació, de forma continuada).
 • Trobar-se en situació legal de cessament de l’activitat.
 • Subscriure el compromís d’activitat per reincorporar-se al mercat.
 • No tenir l’edat ordinària per jubilar-se (65 anys i 10 mesos).
 • Trobar-se al corrent de pagament de les quotes de la Seguretat Social.

Quins motius són vàlids per justificar la situació legal de cessament l’activitat?

Breument, els motius reconeguts per la normativa per sol·licitar la situació legal de cessament, prèvia sol·licitud de prestació, són:

 • Motius econòmics, tècnics, productius o organitzatius que impedeixen seguir amb l’activitat.
 • Per causes de força major.
 • Per pèrdua del títol administratiu habilitant de l’activitat ("llicència d’activitat").
 • Per violència de gènere.
 • Per divorci o separació que impedeixi continuar amb l’activitat.
 • Treballadors autònoms econòmicament dependents (finalització del contracte, resolució contractual, etc.).

Sobre cadascun dels supòsits, la vostra mútua us explicarà més detalladament quina documentació heu d’acompanyar. En tot cas podeu veure l’article 6 de la Llei 32/2010, de 5 d’agost, per la que s’estableix un sistema específic de protecció per cessament d’activitat dels treballadors autònoms.

El cessament o interrupció voluntària de l’activitatno serà considerada situació legal de cessament i per tant no es compliria un dels requisits essencials per ser perceptor de la prestació.

Quin és l’import d’aquesta prestació i quina és la seva durada?

La prestació serà el resultat d’aplicar un 70% sobre la mitjana de les bases de cotització dels 12 mesos continuats i anteriors a la situació legal de cessament.

Aquesta augmentarà en cas de fills al càrrec.

La duració màxima de la prestació per cessament serà d’acord amb el període cotitzat dintre dels 48 mesos anteriors (4 anys) a la situació legal de cessament de l’activitat, sempre que la persona autònoma hagi cotitzat de forma continuada els 12 mesos anteriors.

En resum, la durada de la prestació serà, sempre d’acord amb el període de cotització continuat amb anterioritat a la sol·licitud:

 • De 2 mesos: si s’ha cotitzat de 12 a 17 mesos.
 • De 3 mesos: si s’ha cotitzat de 18 a 23 mesos.
 • De 4 mesos: si s’ha cotitzat de 24 a 29 mesos.
 • De 5 mesos: si s’ha cotitzat de 30 a 35 mesos.
 • De 6 mesos: si s’ha cotitzat de 36 a 42 mesos.
 • De 8 mesos: si s’ha cotitzat de 43 a 47 mesos.
 • De 12 mesos: si s’ha cotitzat de 48 en endavant.

Amb el cas de les persones autònomes a partir dels 60 anys, sempre d’acord amb el període de cotització continuat amb anterioritat a la sol·licitud:

 • De 2 mesos: de 12 a 17 mesos cotitzats.
 • De 4 mesos: de 18 a 23 mesos cotitzats.
 • De 6 mesos: de 24 a 29 mesos cotitzats.
 • De 8 mesos: de 30 a 35 mesos cotitzats.
 • De 10 mesos: de 36 a 42 mesos cotitzats.
 • De 12 mesos: de 43 mesos en endavant cotitzats.

I si trobo feina com autònom o m’ofereixen treballar com assalariat mentre estic cobrant aquesta prestació?

Cap la possibilitat de suspendre la prestació, prèvia comunicació a la mútua, quan es pretengui treballar per compte propi o aliè per un període inferior a 12 mesos. El treball de més de 12 mesos suposarà l’extinció de la prestació.

La suspensió suposarà la no percepció de la prestació durant el temps de treball, que podrà tornar a percebre’s un cop cessi l’activitat. Caldrà notificar la represa de la prestació com a màxim l’últim dia del mes següent al cessament de l’activitat.

Com he de sol·licitar aquesta prestació?

En general, aquesta prestació s’haurà de sol·licitar a la Mútua Col·laboradora que tingui contractada la persona autònoma.

Aquesta sol·licitud es podrà presentarl’últim dia del mes següent al cessament de l’activitat.

Per motius econòmics, tècnics, productius, organitzatius, per causes de força major, per violència de gènere, el termini començarà a comptar a partir de la data que constés als documents justificatius d’algun d’aquests motius.

On puc trobar més informació sobre aquesta prestació?

Us proporcionarà informació més concreta i detallada sobre aquesta prestació la vostra mútua o el Servei Públic de Treball Estatal ("SEPE") si la cobertura la teniu amb l’Institut Nacional de la Seguretat Social.

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament