• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Sol·licitud de l’ajut ordinari al lloguer de l’habitatge de 2020 (no derivat dels efectes del COVID-19)

COVID-19: Sol·licitud de l’ajut ordinari al lloguer de l’habitatge de 2020 (no derivat dels efectes del COVID-19)


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre els ciutadans i la Generalitat de Catalunya.

En que consisteix aquest ajut al lloguer de l’habitatge?

Aquest ajut té per objecte facilitar el pagament del lloguer de l’habitatge (domicili habitual) per a l’any 2020, en règim de concurrència competitiva.

L’import màxim previst a les Terres de l’Ebre és de 350 euros.

Quines persones poden ser beneficiàries d’aquest ajut?

Podran ser beneficiàries d’aquest ajut les persones físiques amb domicili habitual i permanent a Catalunya, que compleixen els següents requisits (tots):

 • Residència legal a Catalunya.
 • Ingressos anuals de la unitat de convivència iguals o superiors a 4780,42 euros, excepte en casos de víctimes de terrorisme.
 • Ser titular del contracte de lloguer de l’habitatge i que aquest estigui degudament inscrit a l’Institut Català del Sòl.
 • No pagar un lloguer superior a 350 euros a les Terres de l’Ebre.
 • Tenir el lloguer domiciliat a un entitat financera.
 • Tenir pagat el lloguer de l’habitatge el mes següent a la presentació de la sol·licitud.
 • Complir les obligacions tributàries amb l’Estat, la Generalitat de Catalunya i les obligacions de la seguretat social.

Com puc saber si tinc accés a l’ajut en relació als meus ingressos?

Encara que s’estableixen una sèrie de criteris per quantificar els límits màxims i mínims d’ingressos per tal que les persones sol·licitants puguin accedir a l’ajut, per poder saber si podeu accedir-hi, el més còmode és omplir des del vostre ordinador o telèfon intel·ligent el quadre numèric que trobareu al següent enllaç (de caràcter orientatiu):

https://web.gencat.cat/web/shared/OVT/Departaments/TES/A_Habitatge/Documents/ajuts_lloguer/Calcul_LIUC.xls

Omplint les dades d’aquest quadre numèric sabreu de forma orientativa si podeu accedir a l’ajut o no. Únicament haureu de reflectir els ingressos anuals que tingueu i l’import total de quotes de lloguer anuals.

Quina és la quantia de l’ajut al lloguer que puc percebre?

Els ajuts al lloguer, depenent de la situació econòmica del sol·licitant, podran ser dels següents percentatges:

 • 20% de l’import de la renda de lloguer anual, sempre que aquest import suposi un 30% o més dels ingressos del sol·licitant.
 • 30% de l’import de la renda de lloguer anual, sempre que aquest import suposi entre un 30% i un 40% dels ingressos del sol·licitant.
 • 40% de l’import de la renda de lloguer anual, sempre que aquest import suposi un 40% o més dels ingressos del sol·licitant, amb un límit de 2400 euros anuals per habitatge.

Les persones que hagin signat un contracte entre l’1 de gener del 2020 i el de juliol de 2020, l’import de la subvenció serà per la quantia corresponent a les mensualitats entre el mes posterior a la data de vigència del contracte presentat en el moment de fer la sol·licitud i el mes de desembre de l’any de la convocatòria, amb un import màxim mensual de 200 euros.

Quina durada té l’ajut al lloguer de l’any 2020?

La durada del lloguer és d’un any.

Quina documentació necessito per presentar sol·licitar l’ajut?

La documentació ha presentar pel sol·licitant és:

 • DNI/NIE/Certificat de registre de ciutadans de la UE.
 • Justificant dels ingressos de la persona sol·licitant i dels membres de la unitat de convivència (declaració de la renda i amb el cas de persones que no la tinguin, certificat d’imputacions subministrat per l’Agència Estatal d’Administració Tributaria o el certificat de pensions o ajuts).
 • Llibre de família, si escau.
 • Contracte de lloguer a nom de la persona sol·licitant.
 • Dones víctimes de violència de gènere que, com a conseqüència d’una ordre d’allunyament o sentència judicial, tinguin atribuït l’habitatge com el seu domicili habitual i permanent, se’ls podrà reconèixer el dret al cobrament de la subvenció si justifiquen que es fan càrrec del pagament del lloguer de l’habitatge.
 • Els rebuts de lloguer corresponents a l’any de la convocatòria pagats fins a la data de presentació de la sol·licitud.
 • Declaració responsable de complir els requisits establerts en aquestes bases reguladores i de no concórrer en cap dels motius d’exclusió que estableix la base 4.2.
 • Imprès normalitzat, o document equivalent, a nom de la persona sol·licitant, amb les dades bancàries del compte on s’ha d’ingressar la subvenció.
 • L’acreditació de la condició de víctima de terrorisme o d’amenaçat s’ha de fer amb l’aportació de resolució del Ministeri de l’Interior o de sentència judicial ferma.
 • Document acreditatiu de ser jove extutelat/ada.
 • Documentació acreditativa de reunir les condicions per poder acollir-se al Pla de protecció internacional a Catalunya, aprovat per l’Acord del Govern de 28 de gener de 2014.
 • Títol de família nombrosa.
 • Títol de família monoparental.
 • Declaració responsable relativa a no haver demanat o obtingut altres ajuts públics o privats amb la mateixa finalitat.
 • Certificat o volant de convivència que acrediti el domicili de la persona sol·licitant i de les persones que formen la unitat de convivència.
 • Acreditació del departament competent en matèria d’afers socials, en el cas de les persones amb alguna discapacitat.
 • Certificat de no tenir deute amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) i l’Agència Tributària de Catalunya (ATC).

On puc sol·licitar l’ajut?

Preferiblement l’ajut s’haurà de tramitar per mitjans telemàtics en el següent enllaç:

Subvencions per al pagament de lloguer. gencat.cat

Si no disposeu de mitjans o coneixements informàtics o, no coneixeu amb exactitud els requisits o informació que heu d’aportar per presentar la sol·licitud, podreu sol·licitar el suport del departament d’Habitatge del Consell Comarcal del Montsià.

Per ser atesos pel departament d’Habitatge del Consell Comarcal del Montsià haureu de sol·licitar cita prèvia a través dels següents canals:

 • Per correu electrònic a l’adreça habitatge@montsia.cat. En el correu ha de figurar el nom complert, el DNI/NIE i el número de telèfon.
 • Per telèfon, al 977 704 371 (dilluns a divendres, de 9 a 14 hores).


Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament