• Webs Municipals  

Inici Serveis i tràmits Oficina d’Atenció a la Ciutadania i a l’Empresariat davant del Covid-19 COVID-19: Línies de préstec bonificades per al finançament de projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic (Generalitat)

COVID-19: Línies de préstec bonificades per al finançament de projectes de millora i modernització d’establiments d’allotjament turístic (Generalitat)


Aquest tràmit és de caràcter autonòmic, pel que tota la relació serà entre empreses i persones autònomes amb Generalitat de Catalunya.

En que consisteix la línia de préstecs bonificats per al sector turístic?

Aquesta línia de préstecs promoguda per la Generalitat de Catalunya, té per objecte concedir una línia de préstec amb bonificació d’interessos, per un import mínim de 60.000 euros fins a un import màxim de 2 MEUR, destinat a projectes de millora i modernització d’allotjaments turístics.

Quins professionals i empreses del sector turístic poden accedir-hi?

Podran sol·licitar un préstec bonificat les següents persones físiques o jurídiques:

 • Titulars d’allotjaments turístics (establiments hotelers, apartaments turístics, establiments de càmping i establiments de turisme rural), que portin almenys 2 anys de funcionament.
 • Empreses de serveis energètics que actuïn amb algun dels titulars de l’apartat a).

Quins requisits han de complir els professionals i les empreses del sector turístic que pretenguin sol·licitar un préstec bonificat?

Els requisits més destacats que ha de complir el sol·licitant són:

 • Amb el cas d’empreses amb 50 o més treballadors, han de complir la reserva de llocs de treballs per a persones discapacitades.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries en el moment de la presentació, durant la tramitació i en el moment del seu atorgament (inclou pròrrogues, fraccionaments, ajornament i d’altres legalment sol·licitats i reconeguts).
 • Disposar de títol administratiu per exercir l’activitat.
 • No haver estat sancionat per la Direcció General de Turisme durant els 3 anys anteriors a la sol·licitud.

Podeu veure la resta de requisits en el punt 3, de l’ORDRE EMC/77/2019, de 16 d’abril, per la qual s’aproven les bases reguladores de la línia de préstecs en condicions preferents per al finançament de projectes de renovació dels establiments d’allotjament turístic de Catalunya:

Com s’acredita el compliment de tots i cadascun dels requisits?

La persona sol·licitant haurà d’acreditar-ho a través d’una declaració responsable.

Quines són les característiques del préstec bonificat?

Les característiques més rellevants són:

 • Import: d’un mínim de 600.000 euros fins a un màxim de 2 MEUR.
 • Interès: Euribor a 12 mesos + 2%.
 • Interès bonificat: Un màxim d’un 2% sobre l’interès anterior (excepcionalment d’un 2,75%).
 • Termini d’amortització: 10 anys.
 • Període de carència: Es pot sol·licitar fins a un màxim de 2 anys.
 • Garanties: Les que consideri l’Institut Català de Finances (ICF).
 • Desemborsament de l’import del préstec: En una sola vegada o de forma parcial.
 • Comissió d’obertura: 0,50% de l’import del préstec.
 • Comissió amortització anticipada: 0,25% de l’import restant.
 • Despeses de constitució del préstec: El prestatari (el sol·licitant beneficiari).
 • Interès de demora: Interès vigent + el 6%.

Quins són els conceptes pels quals es bonifiquen els interessos del préstec?

Les actuacions i les despeses subvencionables són aquelles destinades a projectes d’inversió per la millora i la modernització, amb una despesa mínima de 60.000 euros:

 • Obres i instal·lacions per millorar l’accessibilitat dels establiments.
 • Reforma, millora o ampliació de les instal·lacions i serveis.
 • Millores en l’eficiència energètica.
 • Projectes de recerca, desenvolupament i innovació.

Atorgat el préstec, s’ha de justificar el seu destí?

Sí, les persones que es beneficien d’aquesta línia de préstecs amb interessos bonificats, quan finalitzen les obres o el projecte pel qual el van sol·licitar, han de presentar davant de la Direcció General de Turisme de Catalunya, la següent documentació:

 • Memòria explicativa de les actuacions.
 • Memòria econòmica del cost de les actuacions (incloent factures, i rebuts de pagament).
 • Reportatge fotogràfic del projecte o les actuacions.

On i com he de presentar la sol·licitud del préstec bonificat i, quina documentació he d’acompanyar?

La sol·licitud s’haurà de presentar telemàticament en el web de l’Institut Català de Finances. h-Haureu d’omplir el formulari i l’ICF es posarà en contacte amb vosaltres. L’enllaç és ICF Turisme.

La documentació ha presentar serà la següent:

 • Declaració responsable per la qual s’acredita que es compleixen els requisits de les bases reguladores i es disposa de la documentació exigida (formulari ha disposició del sol·licitant en el mateix web de l’ICF).
 • Memòria tècnica amb la descripció de les actuacions, plànols i fotografies.
 • Pressupost detallat de les actuacions.

Quins són els criteris de resolució per poder ser beneficiari?

La Subdirecció General de Desenvolupament Turístic Territorial resoldrà les sol·licituds per ordre d’entrada fins exhaurir el pressupost.

Sol·licitud

Ajuntament d´Amposta - Pl. de l´Ajuntament, 3-4 - 43870 Amposta - Tel. 977 70 00 57 | ajuntament@amposta.cat
Contacte | Avís legal | Política de privacitat | Accessibilitat | Política de cookies | RSS de l’AjuntamentRSS de l’Ajuntament